tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:28

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 10 november 1998
Utkom från trycket den 18 november 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 6 kap. 2 a § och 10 kap. 17 a § samt rubrikerna närmast före 6 kap. 2 a § och 10 kap. 17 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i tullordningen skall införas ett nytt kapitel, 15 a kap., av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Generaltullstyrelsen att till 15 a kap. 4 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.

6 kap.

Import av elektrisk kraft

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

2 a §  Särskilda bestämmelser om import av elektrisk kraft finns i 15 a kap.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

10 kap.

Export av elektrisk kraft

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

17 a §  Särskilda bestämmelser om export av elektrisk kraft finns i 15 a kap.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

15 a kap. Import och export av elektrisk kraft

1 §  Med vara förstås enligt 1 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200) bland annat elektrisk kraft. Att skatteplikt gäller för import av elektrisk kraft följer av 2 kap. 1 a § och 3 kap. 1 § samma lag.

Med elektrisk kraft förstås det samma som elektrisk energi enligt nummer 2716 00 00 i den Kombinerade nomenklaturen.

2 §  Vid import av elektrisk kraft får den som är registrerad som kredithavare hos Tullverket, efter särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret, lämna sammanfattande tulldeklaration för elektrisk kraft som förs in under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid en revision på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk kraft som har importerats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller överföras till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall inges senast den nionde dagen efter utgången av den period då importen skedde.

3 §  Vid export av elektrisk kraft får den som har särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret lämna sammanfattande tulldeklaration för elektrisk kraft som förs ut under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid en revision på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk kraft som har exporterats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller överföras till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall inges senast den tionde dagen efter utgången av den period då exporten skedde.

4 §  Som huvudregel utgör bruttoflödet av elektrisk kraft grunden för deklaration av import eller export. I samråd med skatteförvaltningen får tullmyndigheten efter att ha hört deklaranten bestämma en period under vilken nettoflödet av elektrisk kraft mäts eller beräknas. Ett nettoinflöde av elektrisk kraft under perioden skall betraktas som import, och ett nettoutflöde under perioden skall betraktas som export.

En tulldeklaration avseende import enligt första stycket skall kompletteras med en exportdeklaration där värde och annan kvantitet upptas till noll. På motsvarande sätt skall en exportdeklaration kompletteras med en tulldeklaration avseende import där värde och annan kvantitet upptas till noll.

Allmänna råd

Grunden för beskattning av elektrisk kraft är det fysiska flödet. Elektrisk kraft som vara skiljer sig från vad som utgör vara i tullsammanhang genom att elektrisk kraft saknar en materiell manifestation. Vanligtvis förs den elektriska kraften över gränsen via en ledning som förbinder två eller flera större nät, som vart och ett har ett stort antal användare. Den riktning kraften går växlar allteftersom spänning tas ut eller tillförs systemen i deras olika delar.

Den i 4 § angivna metoden med mätning eller beräkning av nettoflödet torde vanligen vara den lämpligaste metoden. Den är dock endast ett alternativ som inte utesluter andra metoder. Kan det fysiska flödet inte mätas eller beräknas på annat mer tillförlitligt sätt bör kunna accepteras att det fysiska flödet antas motsvara det ekonomiska flödet (köp/försäljning mellan två parter).


Denna författning träder i kraft den 1 december 1998. Bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1998.