tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:26

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 9 oktober 1998
Utkom från trycket den 19 oktober 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 51, 52 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att i 7 kap. 12 § orden "Generaltullstyrelsens ekonomibyrå" skall bytas ut mot "Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån",

dels att 7 kap. 1, 2, 5—7, 9—11, 13—20, 23—27, 29—31, 33—35, 39—42 och 44 §§ samt rubriken närmast före 7 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels att det i tullordningen skall införas sex nya paragrafer, 7 kap. 8 a, 16 a, 25 a, 41 a och 48 §§ och 9 kap. 48 a §, samt närmast före 7 kap. 16 a, 41 a och 48 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Generaltullstyrelsen

dels att de allmänna råden till 7 kap. 34 § skall upphöra att gälla,

dels att till 7 kap. 6, 18 och 27 §§ skall införas allmänna råd av följande lydelse.

7 kap.

1 §  Befälhavaren eller föraren på ett transportmedel med vilket transitering sker skall utan dröjsmål föra de transiterade varorna till bestämmelsetullkontoret. Han får inte göra annat uppehåll under färden än som föranleds av myndighets åtgärd.

2 §  Varor får vid transitering endast föras till och från tullklareringsområde på ort med för transitering behörigt tullkontor.

Om det kan ske med hänsyn till Tullverkets kontrollverksamhet i övrigt, kan tullmyndighet i särskilt fall medge att en vara transiteras till eller från annat område än som sägs i första stycket. Bestämmelser om förenkling av formaliteterna vid transitering (godkänd avsändare respektive godkänd mottagare) finns i 23—41 §§.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

5 §  Befälhavaren eller föraren på ett transportmedel som medför en transiterad vara får inte avgå med transportmedlet från transittullkontoret förrän tullmyndigheten medgett det.

Identifieringsåtgärder

6 §  Av artikel 349.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 11.1 i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande framgår att identifiering av varorna normalt sett skall säkerställas genom försegling. Varubeskrivning får användas som identifiering enligt punkt 4 i respektive artikel endast när den är så tillräckligt detaljerad att varornas kvantitet och slag kan fastställas med lätthet.

Särskilda föreskrifter finns om att vissa införsel- och utförselreglerade varor måste sändas under tullförsegling.

Allmänna råd

Varubeskrivningen bör normalt inte anses som ett godtagbart identifieringsmedel, när fråga är om varor upptagna i bilaga 52 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive tillägg VIII till bilaga II i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande eller jordbruksprodukter, som inom gemenskapen är underkastade import- eller exportavgifter eller andra avgifter med liknande effekt eller som berättigar till återbetalningar eller bidrag.

7 §  Tillsynsmyndighet för tillfälligt lager får medge att sändning inte behöver godsregistreras eller att nytt T-dokument inte behöver upprättas när sändningen med stöd av artikel 354 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 20 i bilaga I till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande omlastas direkt till annat transportmedel eller förvaras i lokaler eller på område, som utgör tillfälligt lager, i avvaktan på annat transportmedel i högst 24 timmar.

För förvaringen gäller att

— sändningen förvaras åtskild från andra varor,

— det tillfälliga lagret för en förteckning över sådana sändningar,

— förteckningen innehåller uppgift om ankomstdag, transportmedlets identitet, T-dokumentets nummer, avgångstullkontor, bestämmelsetullkontor samt det nya transportmedlets identitet,

— sändningen inte lastas på nytt transportmedel utan tillsynsmyndighetens medgivande.

Ovan nämnd förteckning får bestå av fotokopia av T-dokumentet.

De anteckningar om omlastningen, som enligt de i första stycket nämnda artiklarna skall göras på T-dokumentet, skall också göras i förteckningen.

8 a §  Med svensk bank (svenskt bankinstitut) enligt vad som sägs i 9, 11 och 13 §§ förstås svensk affärsbank, sparbank och föreningsbank. Till affärsbanker hänförs samtliga till Svenska Bankföreningen anslutna banker.

9 §  Samlad säkerhet inlämnas till tullmyndigheten inom vars tullregion den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Samlad säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 48 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär I" i tillägg IV till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag, får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

10 §  På grundval av godtagandet bestyrker garantitullkontor det antal garanticertifikat, som den huvudansvarige önskar få utfärdade.

I samband därmed åsätter garantitullkontoret varje certifikat ett löpande nummer, om inte detta är förtryckt på blanketten. Nummerserie erhålls från Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån.

Garanticertifikat i original visas upp vid avgångstullkontoret. Den huvudansvarige skall ange certifikatets nummer, garantitullkontorets namn samt kod 1 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

För godkänd avsändare får garantitullkontor medge att uppgift om namn och namnteckning på de personer som har rätt att underteckna transiteringsdeklarationer för den huvudansvariges räkning fogas till garanticertifikatet i form av datalista.

Varje blad av datalistan skall styrkas genom den huvudansvariges namnteckning.
(Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

11 §  Fast säkerhet inlämnas till tullmyndigheten inom vars tullregion garanten har sin huvudsakliga verksamhet.

Fast säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 50 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär III" i tillägg VI till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag, får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

13 §  Avgångstullkontor får godkänna individuell säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 49 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär II" i tillägg V till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag. Säkerhet av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

Säkerheten skall enligt formuläret täcka ett belopp som den huvudansvarige kan bli ansvarig för på grund av transiteringen.

Den huvudansvarige skall ange kod 2 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

14 §  När kontant deposition ställs skall den huvudansvarige ange kod 3 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

Depositionen skall täcka ett belopp som den huvudansvarige kan bli ansvarig för på grund av transiteringen.

Den huvudansvarige får ett depositionskvitto försett med uppgift om transittullid. När transiteringen avslutats vid avgångstullkontoret, kan det deponerade beloppet återbetalas av tullkontoret mot företeende av depositionskvittot.

15 §  Fråga om befrielse enligt artikel 95.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 från kravet att ställa säkerhet prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Förbindelse, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 55 till förordning (EEG) nr 2454/93 av person som uppfyller samtliga villkor i artikel 95.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, får garantitullkontor godta. Förbindelse av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

16 §  På grundval av godtagandet bestyrker garantitullkontor det antal garantibefrielsecertifikat, som den huvudansvarige önskar få utfärdade.

I samband därmed åsätter garantitullkontoret varje certifikat ett löpande nummer, om inte detta är förtryckt på blanketten. Nummerserie erhålls från Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån.

Garantibefrielsecertifikat i original visas upp vid avgångstullkontoret. Den huvudansvarige skall ange certifikatets nummer, garantitullkontorets namn samt kod 0 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

(Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

Tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje

16 a §  Fråga om tillstånd enligt artikel 313 b i förordning (EEG) nr 2454/93 att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i nämnda förordning prövas av regional tullmyndighet.

Ett rederi som vill få tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje skall ansöka om detta hos den tullmyndighet inom vars tullregion rederiet är etablerat eller representerat. Ansökan skall göras på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 601.12).

17 §  Fråga om godkännande enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av regional tullmyndighet.

Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullmyndighet inom vars tullregion företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullmyndighet som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 000.0).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

18 §  Tillsynsmyndigheten bestämmer den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta tillsynsmyndigheten om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om exportörens namn, T2L-dokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om det.

Om tillsynsmyndigheten inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas.

Allmänna råd

Aviseringen bör ske per telefon eller telefax.

19 §  T2L-dokumentet skall stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel enligt vad som anges i artikel 392.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93. Stämpelavtrycket kan också tryckas i förväg på blanketterna på det sätt som anges.

Avsändaren skall ange dag för varornas avsändning i stämpelns fält 4 och förse dokumentet med ett löpande nummer i stämpelns fält 3.

20 §  Tullmyndighet kan på ansökan av godkänd avsändare enligt artikel 393 i förordning (EEG) nr 2454/93 medge att denne inte skriver under T2L-dokument som utfärdas enligt detta förfarande, om T2L-dokumenten och den stämpel som avses i bilaga 62 till förordning (EEG) nr 2454/93 framställs av elektroniska eller automatiska datasystem. Ansökan kan göras i samband med ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

23 §  Fråga om godkännande enligt artikel 398 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 103 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande prövas av regional tullmyndighet.

Ett godkännande kan ges till en innehavare av ett tillfälligt lager eller tullager. Ett godkännande kan även ges till en exportör eller till en speditör (fraktförare) som på uppdrag av en exportör ombesörjer utförsel av varor.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

24 §  Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullmyndighet inom vars tullregion företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullmyndighet som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 398 i förordning (EEG) nr 2454/93 resp. artikel 103 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande, Tv 721.10).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

25 §  Ett tillstånd att vara godkänd avsändare kan avse transitering av

a) icke-gemenskapsvaror som är fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager eller tullager,

b) gemenskapsvaror när transitering är obligatorisk enligt artiklarna 310 och 311 i förordning (EEG) nr 2454/93, och

c) gemenskapsvaror i andra fall än som avses i b, när bestämmelsetullkontoret är beläget i ett EFTA-land enligt artikel 309 f i förordning (EEG) nr 2454/93.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

25 a §  Tillstånd att vara godkänd avsändare som regional tullmyndighet ger får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats generellt eller globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter, får dock förfarandet med godkänd avsändare tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), om det inte är fråga om varor som deklarerats för export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att vara godkänd avsändare.

Om ett företag av Generaltullstyrelsen medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör, får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

26 §  Tullmyndighet inom vars tullregion en godkänd avsändare har sin verksamhet är godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter inom regionen kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor. När det gäller samlastningssändningar av reguljärt exportgods skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93, måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen inges.

(Senaste lydelse TFS 1996:14.)

27 §  Avgångstullkontoret bestämmer den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta avgångstullkontoret om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om avsändarens namn, transiteringsdokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren för en sändning även tillämpar förfarandet med godkänd exportör, kan aviseringen enligt 10 kap. 24 § även utgöra avisering enligt förfarandet med godkänd avsändare. I sådant fall skall det elektroniska dokumentet innehålla uppgift om transiteringsdokumentets nummer som också skall anges som klareringsenhet.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta avgångstullkontoret om det.

Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas. Vid tillämpning av andra stycket skall vad som sägs i 10 kap. 24 § tredje och fjärde stycket i stället gälla.

Allmänna råd

Aviseringen bör ske per telefon eller telefax, om aviseringen inte samordnas med avisering enligt förfarandet med godkänd exportör.

29 §  Om godset inte kan avräknas utan föregående lossning skall lastenheten förseglas.

Av tullmyndighet godkänd försegling skall användas och skall vara försedd med märkningen SE tull (alternativt Sverige tull) och beteckning för den godkände avsändaren samt löpande nummer.

30 §  Transiteringsdeklarationen (T-deklarationen) skall stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel enligt vad som anges i artikel 401.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 106.1 b i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Stämpelavtrycket kan också tryckas i förväg på blanketterna på det sätt som anges.

Avsändaren skall ange dag för varornas avsändning i stämpelns fält 4 och förse deklarationen med ett löpande nummer i stämpelns fält 3.

31 §  Tullmyndighet kan på ansökan av godkänd avsändare enligt artikel 404 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 109 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande medge att denne inte skriver under T-deklarationer som utfärdas enligt förfarandet med godkänd avsändare, om deklarationerna och den stämpel som avses i bilaga 62 till förordningen respektive tillägg XV till bilaga II till konventionen framställs av elektroniska eller automatiska datasystem. Ansökan kan göras i samband med ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

33 §  En vara som förts in till det svenska tullområdet under transitering enligt gemenskapens transiteringsförfarande/det gemensamma transiteringsförfarandet får avlämnas till en godkänd mottagare utan att visas upp vid bestämmelsetullkontoret.

Föreskrifter om förfarandet med godkänd mottagare finns i artikel 406—411 i förordning (EEG) nr 2454/93 och i artikel 111—117 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

34 §  Tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande kan ges den som är kredithavare enligt 19 kap. 2 §.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Fråga om tillstånd att vara godkänd mottagare prövas av sökandens kontrolltullkontor i de fall då avsikten är att förfarandet skall kombineras med förfarandet med godkänd importör. I annat fall prövas frågan om tillstånd av den tullmyndighet inom vars tullregion varornas avlämningsplats är belägen.

I ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare skall sökanden uppge till vilka platser varor kommer att avlämnas. I de fall då avsikten är att förfarandet skall kombineras med förfarandet med godkänd importör och en sådan plats ligger inom en annan tullregion än kontrolltullkontorets skall detta samråda med berörd tullmyndighet innan tillstånd meddelas.

Utan hinder av vad som sägs i andra stycket kan tullmyndigheten, i avvaktan på införandet av ett datoriserat transiteringssystem, medge tillstånd att vara godkänd mottagare även om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning saknas.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

35 §  Förfarandet med godkänd mottagare avser endast varor som inkommer i hela lastenheter och som transiterats enligt gemenskapens transiteringsförfarande eller det gemensamma transiteringsförfarandet.

39 §  I tillståndet att vara godkänd mottagare skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket mottagaren skall underrätta bestämmelsetullkontoret om varors ankomst. Underrättelsen skall om möjligt innehålla uppgift om transittullid eller utländskt transiteringsnummer. Mottagaren skall anmäla varorna till godkänd tullbehandling hos det godkända bestämmelsetullkontoret inom den tid och på det sätt som anges i tillståndet.

Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i transiteringshandlingen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart meddela detta till bestämmelsetullkontoret.

40 §  Godkänd mottagare skall föra särskild godsjournal över de varor som tas emot enligt det förenklade förfarandet. För varor som transiterats till mottagaren består journalen av blad 7 av T-dokumentet.

I journalen skall för varje sändning antecknas tullid respektive godsnummer som åsatts anmälan till godkänd tullbehandling.

Den godkände mottagaren skall i övrigt följa de anvisningar för godsregistrering och godsredovisning som tullmyndighet meddelar.

41 §  Godkänd mottagare skall, om inte bestämmelsetullkontoret bestämmer annat, senast dagen efter sändningens ankomstdag till bestämmelsetullkontoret översända blad 4 och 5 av det T-dokument som åtföljt sändningen. Blad 7 behålls som godsjournal enligt 40 §.

Mottagaren skall ha antecknat uppgift om ankomstdag och åsatta förseglingars skick på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17 samt på blad 5 och 7. Därutöver skall antecknas uppgift om det tullid respektive godsnummer som åsatts anmälan till godkänd tullbehandling.

Förenklade förfaranden vid transport med flyg och fartyg

41 a §  Fråga om tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden enligt artikel 444 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 52 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och artikel 448 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 56 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande prövas av regional tullmyndighet.

Ett flygbolag respektive rederi, som vill få tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden vid transport med flyg respektive fartyg, skall ansöka om detta hos den tullmyndighet inom vars tullregion flygbolaget respektive rederiet är etablerat eller representerat.

42 §  Med gränstransitering avses i det följande transport av gods som lastats i Sverige eller Norge i ett vägfordon som under transporten mellan två orter i samma land passerar det andra landet (transitland).

En gränstransitering påbörjas senast vid inpasseringen i transitlandet och avslutas tidigast vid utpasseringen ur transitlandet.

Vid gränstransitering får kommersiella fraktbrev eller fraktsedlar användas i stället för lastspecifikationer på villkor att varorna inte utgör tullgods i det land där varorna lastas och lossas,

att fordonet är förseglingsbart,

att fordonet förseglas,

att i fält 44 i T-deklarationen antecknas "/antal/kolli varor genom Norge/Sverige enligt bifogade fraktbrev/fraktsedlar",

att i fält 4 antecknas antalet bifogade fraktbrev/fraktsedlar, samt

att kopior av samtliga fraktbrev/fraktsedlar avlämnas vid avgångstullkontoret.

44 §  Vid inrikes transitering skall gemenskapens transiteringsregler och föreskrifterna om transitering i tullagen (1994:1550), tullförordningen (1994:1558) och i denna tullordning gälla. Avvikelser som anges nedan och i 47 § får dock medges.

Föreskrifterna i bilaga B angående ifyllande av enhetsdokument för transitering tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i av deklaranten. Orden "Inrikes transitering" skall anges i fält 51.

Om godsets bestämmelsetullkontor är detsamma som avgångstullkontoret, kan tullmyndigheten medge att anmälan till transitering görs på annan handling än enhetsdokumentet (blad 1, 4, 5 och 7). För sådan transitering kan också medges lättnader i reglerna om anmälan, ankomstattest och försegling. Förutsättning härför är att en säker tullkontroll kan utövas. Lättnaderna kan medges för en enstaka transport eller för viss tid eller tills vidare.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

ATA-carnet

48 §  Tullmyndigheten Arlanda är samordningskontor enligt artikel 458 i förordning (EEG) nr 2454/93.

9 kap.

48 a §  Av 7 kap. 48 § framgår att Tullmyndigheten Arlanda är samordningskontor enligt artikel 458 i förordning (EEG) nr 2454/93.


Denna författning träder i kraft den 1 november 1998.