tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:25

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 9 oktober 1998.
Utkom från trycket den 19 oktober 1998.

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] efter samråd med Riksskatteverket att 4 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

4 §  Om deklarationen lämnas till tulltjänsteman, tar tullmyndigheten emot deklarationen och kontrollerar uppgifterna i den samt journalför deklarationen i samband därmed.

Tullmyndighetens beslut om skatten meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). I beslut om skatt skall skattebeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Blad 1 av blanketten, med meddelande av tullmyndighetens beslut om skatten, lämnas tillsammans med blad 2 av deklarationen till den som för in varan. Beslut om skatten anses meddelat den dag då beslutet har fattats enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Blad 2 av blanketten sänds per post till beskattningsmyndigheten tisdagen i kalenderveckan efter den vecka då beslutet fattades. Tullmyndigheten arkiverar blad 3 av blanketten tillsammans med blad 1 av deklarationen.

Skatten skall betalas enligt vad som sägs i 5 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. För det ändamålet får den som för in varan ett särskilt postgiroinbetalningskort
(Senaste lydelse TFS 1998:18.)


Denna författning träder i kraft den 1 november 1998.