tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:24

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 25 september 1998
Utkom från trycket den 1 oktober 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 14 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 19 kap. 19 § skall upphöra att gälla,

dels att 19 kap. 1—8, 10, 11 och 15—17 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i tullordningen skall införas fem nya paragrafer, 19 kap. 7 a, 10 a och 11 a—c §§, av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Generaltullstyrelsen att till 19 kap. 10, 11 och 11 a §§ skall införas allmänna råd av följande lydelse.

1 §  Den som önskar betalningsanstånd för tull (kredittillstånd) enligt 26 § tullagen (1994:1550) skall ansöka om detta på fastställd blankett (Tv 404.1). Ansökan skall lämnas in till Generaltullstyrelsen.

Ansökan från den som driver rörelse med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Generaltullstyrelsen kan avslå en ansökan om sökandens ekonomiska ställning eller andra omständigheter motiverar det.

2 §  Den som beviljas betalningsanstånd registreras som kredithavare hos Generaltullstyrelsen. Kredittillståndet och registreringen skall gälla för viss tid eller tills vidare.

Kredithavaren skall enligt 76 § tullförordningen (1994:1558) betala en avgift om 500 kronor till Tullverket för tillståndet.

Av artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att ett tillstånd kan upphävas, återkallas eller ändras under de förutsättningar som anges i artiklarna.

3 §  Av 26 § tullagen framgår att kredittillstånd endast kan medges

1. den som bedriver importverksamhet eller annan som importerar varor i större omfattning eller den som bedriver exportverksamhet eller annan som exporterar varor i större omfattning,

2. ombud som avses i 16 § tullagen (1994:1550) eller

3. myndighet.

4 §  Enligt artikel 225 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet för tull, i den mening som avses i artikel 4.10—11 i nämnda förordning, ställas för att betalningsanståndet skall beviljas. Det belopp som ställs som säkerhet får inte vid något tillfälle understiga den vid varje tidpunkt under betalningsanståndet totalt upplupna tullskulden.

Den sökandes kreditvärdighet skall godkännas av Generaltullstyrelsen. Förändringar i kredithavarens ekonomiska ställning som påverkar godkännandet kan medföra att tillståndet återkallas.

Säkerhet för annan skatt än tull som skall betalas till Tullverket samt för avgift som tas ut vid import av varor från tredje land skall ställas i den omfattning Generaltullstyrelsen i varje enskilt fall bestämmer.

Förändringar av i ansökan uppgivna handelsvolymer skall anmälas till styrelsen.

5 §  Myndighet registreras som kredithavare efter anmälan till Generaltullstyrelsen.

Annan än myndighet registreras som kredithavare efter ansökan hos Generaltullstyrelsen.

6 §  När säkerhet krävs för registrering som kredithavare skall denna bestå av

a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank för insättning på Generaltullstyrelsens postgirokonto;

b) borgen, som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige;

borgen, som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) fordringsbevis (medel på konto), utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Generaltullstyrelsen eller annan tullmyndighet som skall förvara säkerheten; eller

d) pantbrev, avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag, för vilket regeringen fastställt bolagsordning.

Till pantbrev, intecknat i fastighet, skall fogas gravations-, taxerings- och brandförsäkringsbevis. Gravations- och taxeringsbevisen skall vara utfärdade tidigast en månad före den dag då pantbrevet lämnats. Brandförsäkring skall kompletteras med ansvarsförbindelse från försäkringsbolaget. Av förbindelsen skall framgå, att försäkringsbolaget antecknat Tullverket som inteckningshavare.

Då fordringsbevis eller pantbrev lämnas skall särskild pantförskrivningshandling upprättas.

Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank fogas dessutom en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall får ta ut ett belopp motsvarande påförda avgifter.

(Senaste lydelse TFS 1996:3.)

7 §  Den som registreras som kredithavare tilldelas ett registreringsnummer av Generaltullstyrelsen. Som registreringsnummer används tillståndshavarens organisationsnummer med två tilläggssiffror. Om tillståndshavaren tilldelas flera registreringsnummer, förses varje sådant nummer med olika tilläggsnummer om två positioner. Personnummer med två tilläggssiffror används som registreringsnummer för enskilda näringsidkare och privatpersoner. Utländska kredithavare tilldelas ett registreringsnummer som liknar det svenska organisationsnumret/personnumret med tilläggssiffror.

Registreringsnumret skall anges på anmälan till godkänd tullbehandling, enhetsdokumentet eller tulldeklaration genom elektroniskt dokument, eller på andra debiteringsunderlag.

7 a §  Den som har beviljats kredittillstånd får en särskild tullräkning (tullräkning) där av tullmyndighet fastställd tull och övriga skatter samt avgifter tas upp.

I tullräkning tas även upp de belopp som en kredithavare skall betala till Generaltullstyrelsen på grund av tullmyndighets beslut om tulltillägg, förseningsavgift, dröjsmålsavgift, ränta enligt 31 § tullagen, förrättningsavgift enligt 116 § tullagen samt avgifter som nämns i 117 § tullagen.

Även annan avgift kan tas upp i tullräkning efter beslut av Generaltullstyrelsen.

I 6 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1993:43) om fordonsskatt på utländska fordon föreskrivs om uppbörd av fordonsskatt som enligt lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon skall betalas till tullmyndighet.

Utfärdandet av en tullräkning medför inte någon förlängning av tiden för betalningsanstånd för tull enligt artikel 227 o.f. i förordning (EEG) nr 2913/92 och 26 § tullagen (1994:1550).

8 §  Tulltaxeringsbeslut och andra beslut om skatt och avgift som fastställts av tullmyndigheten meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkningen. Besluten anses meddelade den dag räkningen utfärdas. I tullräkningen meddelas även beslut som innebär att skatt och avgift inte skall utgå. Underrättelse om beslut om tulltillägg och utdömande av vite, där krav på betalning i förekommande fall framställs genom tullräkning, sker enligt särskilt förfarande.

Belopp som skall återbetalas tas upp som kreditpost i tullräkning. Som kreditposter i tullräkning tas även upp belopp att återbetala enligt beslut om omprövning. Återbetalning genom kreditering i tullräkning medges, om kontroll mot Tullverkets egna fordringar eller utsökningsregistret hos kronofogdemyndigheterna utvisar att det allmänna inte har någon fordran mot den tullskyldige. Om kontrollen utvisar att fordran hos utsökningsregistret hos kronofogdemyndigheterna finns, skall belopp att återbetala (helt eller delvis) översändas till berörd kronofogdemyndighet för att avräknas mot det allmännas fordran enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Information om belopp som översänts till kronofogdemyndigheten för avräkning lämnas i den tullräkning som tillställs den betalningsskyldige.

10 §  Belopp som påförts någon på grund av import av varor eller av annan anledning förts upp på tullräkning skall betalas till Generaltullstyrelsens postgirokonto 86 74 04-6. Betalning får också ske till Generaltullstyrelsens bankkonto via bankgiro 867-4046.

Av artikel 227 i förordning (EEG) nr 2913/92 och av 10 och 26 §§ tullagen (1994:1550) följer att den som har kredittillstånd och utnyttjar möjligheten till betalningsanstånd skall betala den tull och annan skatt samt avgift som utgår på varor som importeras senast fredagen i fjärde veckan efter den kalendervecka då varorna frigjordes.

Betalningsreglerna enligt föregående stycke innebär att betalningen skall ha bokförts på Generaltullstyrelsens postgirokonto, eller om bankgiro används på Generaltullstyrelsens bankkonto senast nämnda dag.

Om betalningen kommer in till Generaltullstyrelsens postgirokonto eller bankkonto först dagen efter den då kredittiden löper ut eller senare påförs kredithavaren/den betalningsansvarige dröjsmålsavgift för försenad betalning enligt 30 § tullagen.

Allmänna råd

Tullräkningen skall ses som ett hjälpmedel för den betalningsskyldige vid betalning av den skuld till Tullverket som har uppkommit genom att avgiftspliktiga varor importerats. Den som således inte har erhållit någon tullräkning när kredittiden närmar sig sitt slut bör för att undvika dröjsmålsavgift vända sig till Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån och efterlysa tullräkningen.

10 a §  Om kredithavaren/kontantbetalanden fått underrättelse från Tullverket om att visst belopp i tullräkningen korrigerats (kreditnota), skall endast återstående belopp i tullräkningen betalas. Belopp som korrigerats på kreditnota får inte dras av vid betalning av annan tullräkning än den som kreditnotan avser.

11 §  Vid betalning till Generaltullstyrelsen skall det inbetalningskort som är fogat till tullräkningen användas, om hinder för detta inte föreligger.

Om det förtryckta inbetalningskortet inte används, skall hela det 10-siffriga tullräkningsnumret och den betalningsansvariges registreringsnummer som kredithavare, antecknas på mottagardelen av det inbetalningskort som används, se 7 §.

Vid betalning av tullräkning via Postgirots fakturabetalningsservice (FS) eller Bankgirots leverantörsbetalningsrutin (LB) skall hela det 10-siffriga tullräkningsnumret anges i fältet för valfri betalningsspecifikation/meddelande till betalningsmottagaren.

Allmänna råd

En kredithavares registreringsnummer framgår av kredittillståndet. Registreringsnumret anges också i tullräkningen.

Betalningen måste göras i så god tid att beloppet bokförts på Generaltullstyrelsens postgirokonto eller bankkonto senast den dag tull, samt annan skatt och avgift skall betalas, se 10 § andra stycket.

11 a §  Vid betalning à conto måste beloppet sättas in på Generaltullstyrelsens postgirokonto 86 74 04-6 senast onsdagen före dagen då tullräkningen ställs ut.

Av 77 § tullförordningen (1994:1558) framgår att en tullräkningsavgift i vissa fall skall betalas av den som föranleder att en särskild tullräkning utfärdas. Vid en à conto-betalning som avser ett belopp som skall tas upp i sådan särskild tullräkning skall även tullräkningsavgiften beaktas när à conto-beloppet beräknas.

Allmänna råd

För att undvika dröjsmålsavgift i samband med företagens semesterstängning kan kredithavaren betala tull, annan skatt och avgift till Tullverket à conto.

Har en vara frigjorts under en kalendervecka måndag-söndag utfärdas tullräkningen normalt på måndagen i tredje veckan efter varan frigjorts och räkningen förfaller till betalning på fredagen i fjärde veckan.

Nationella avgifter och beslut som berör dessa meddelas i s.k. TDS-tullräkning. Den förfaller till betalning femton dagar efter utställningsdagen.

På postgiroblankettens mottagardel anges à conto samt den betalningsansvariges registreringsnummer  som kredithavare, se 7 §. Avser betalningen flera olika registreringsnummer måste anges hur det inbetalade beloppet skall fördelas på dessa nummer.

11 b §  En tullräkning med kreditsaldo (kreditposterna i tullräkningen är större än debetposterna) återbetalas genom girering till betalningsansvariges postgirokonto eller genom utbetalning om postgirokonto saknas eller om Tullverket saknar uppgift om postgirokonto.

11 c §  Generaltullstyrelsen kan återkalla ett kredittillstånd om betalning uteblir eller om betalning i upprepade fall erläggs för sent.

15 §  Betalning av tull som kontantbetalande har att erlägga till tullmyndighet kan ske, förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på tullmyndigheten. Vad nu sagts gäller även vid betalning av skatt eller avgift som skall erläggas av annan betalningsskyldig än kredithavare eller kontantbetalande. För betalning med check gäller särskilda bestämmelser. Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullmyndigheten bestämmer.
(Ändringen innebär att andra stycket upphävs.)

16 §  Kontantbetalande som inte betalar tull och annan skatt som fastställts för viss vara i anslutning till att varan förtullas får i stället för Tullkvitto en tullräkning som utfärdas av Generaltullstyrelsen. Tullräkningen utfärdad av styrelsen tillställs även kontantbetalande då tullmyndigheten fattat omprövningsbeslut. Vad som sägs i 8, 9, 10 och 11 §§ gäller i tillämpliga delar i sådana fall.

17 §  En vara, som tullmyndigheten behållit som säkerhet för tull, kan lämnas ut mot att Generaltullstyrelsens räkning med kvitto på inbetalt belopp visas upp för tullmyndigheten. Även ställd säkerhet enligt 13 § återlämnas/återbetalas.

Posten Sverige AB:s och bankens kvitto, Postgirot Bank AB:s eller Bankgirocentralens uppgift om bokföringsdag eller stämpel på uttagsorder gäller som kvitto gentemot Tullverket.


Denna författning träder i kraft den 5 oktober 1998.