tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:23

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 14 augusti 1998
Utkom från trycket den 24 augusti 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6, 57, 74 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Kommerskollegium


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 1 kap. 4 §, 2 kap. 43—45 §§, 5 kap. 13 a §, 6 kap. 12 a §, 10 kap. 9 a § och 18 kap. 7 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §  Att angivning till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Ombud som för annans räkning anmäler varor till tullförfarandet övergång till fri omsättning, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullförfarandet export samt till återexport skall vara registrerat hos Tullverket. Ett ombud kan vara direkt eller indirekt ombud.

Vid registrering som direkt ombud används organisationsnummer som registreringsnummer. Vid registrering som indirekt ombud används organisationsnummer jämte två tilläggssiffror som registreringsnummer.

Anmälan om registrering sker hos tullkontor. Om anmälan görs av någon med registrerad firma skall styrkt kopia av registreringsbevis bifogas anmälan. I anmälan om registrering skall anges om registreringen avser direkt eller indirekt ombudskap eller bådadera. Om anmälan avser indirekt ombudskap skall dessutom anges det registreringsnummer för kredit hos Tullverket som företaget avser att använda i dessa fall.
(Senaste lydelse TFS 1997:45.)

2 kap.

43 §  Flygplatserna inom det svenska tullområdet indelas från tullsynpunkt i fyra klasser enligt följande.

Klass A 

Flygplats som utgör tullklareringsområde och som har kontinuerligt öppethållande med ständig bemanning av tullpersonal.

Klass B 

Annan flygplats som utgör tullklareringsområde. I 48, 49 och 55 §§ föreskrivs om skyldighet att på förhand underrätta tullmyndighet om vissa luftfartygs ankomst till och avgång från B-flygplats.

Klass C

Flygplats som inte utgör tullklareringsområde. Utan hinder härav får vissa mindre luftfartyg komma till eller avgå från C-flygplats enligt de villkor som anges i 60 §.

Klass D

Flygplats som inte tillhör klass A, B eller C. Luftfartyg får inte komma till eller avgå från D-flygplats utan trafiktillstånd av tullmyndighet.

Flygplatser som tillhör klass A och B med undantag av Skellefteå flygplats samt svävarterminalen i Malmö utgör internationella gemenskapsflygplatser enligt artikel 190 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

44 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass A fattas av Generaltullstyrelsen.

Till klass A hänförs flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

45 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass B fattas av Generaltullstyrelsen.

Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Arvidsjaur, Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Helsingborg (helikopterflygplatsen), Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Malmö (helikopterflygplatsen), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm—Skavsta), Ronneby, Skellefteå, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av tullmyndigheten inom vars tullregion flygplatsen ligger får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 42 §, linjefart och tidtabellbunden chartertrafik undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Arvidsjaur:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Borlänge:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Säve:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Halmstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Jönköping:

Alla dagar kl. 07.00—24.00

Kalmar:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Karlstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Kiruna:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kristianstad:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Linköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Luleå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Norrköping:

Måndag—fredag kl. 06.30—23.30

Skavsta:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Ronneby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Skellefteå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00—21.00

Sundsvall:

Måndag—fredag kl. 07.30—16.00

Umeå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Visby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Västerås:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Växjö:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Örebro:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Östersund:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullmyndighet för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullmyndigheten. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.
(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

5 kap.

13 a §  En tulldeklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman och inte genom automatklarering. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan den tullskyldige eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

00

Inga importrestriktioner

01

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga importrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12

Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Importlicens

14

Importlicens, kontakta meddelandeavsändaren

Koderna 10, 11, 12, 13 och 14 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

(Senaste lydelse TFS 1998:7.)

6 kap.

12 a §  En förenklad deklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman och inte genom automatklarering. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan den tullskyldige eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

00

Inga importrestriktioner

01

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga importrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12

Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Importlicens

14

Importlicens, kontakta meddelandeavsändaren

Koderna 10, 11, 12, 13 och 14 gör att ärendet fördelas till röd kanal. Om ingen kod angetts, fördelas ärendet alltid till röd kanal.

(Senaste lydelse TFS 1998:7.)

10 kap.

9 a §  En tulldeklaration för export som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan exportören eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

00

Inga exportrestriktioner

01

Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga exportrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11

Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12

Exportrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Exportlicens

14

Exportlicens, kontakta meddelandeavsändaren

Koderna 10, 11, 12, 13 och 14 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

(Senaste lydelse TFS 1998:7.)

18 kap.

7 §  Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) klarering av färjor då 2 kap. 29 § tillämpas,

b) klarering av luftfartyg på A-flygplats,

c) summarisk deklaration,

d) uppläggning på tillfälligt lager,

e) mottagande av gränsövergångsattest vid transittullkontor,

f) avslutande av T-dokument vid bestämmelsetullkontor,

g) hantering av ATA- och TIR-carneter,

h) utfärdande av T2L-dokument samt

i) företeende av blad 3 av exporttulldeklaration vid utfartstullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)


Denna författning träder i kraft den 1 september 1998.