tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:22

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 14 augusti 1998
Utkom från trycket den 24 augusti 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Posten Sverige AB


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 14 kap. 3—5 §§ tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

14 kap.

3 §  En icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i postförsändelse, adresserad till någon som har hemtagningstillstånd enligt 8 § 1 tullförordningen (1994:1558), anmäls till hemtagning av Posten Sverige AB som ombud för hemtagaren. Den förenklade deklarationen skall lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

Utväxlingspostkontoret skall överlämna den postala tulldeklarationen, om sådan finns, till adressaten och på lämpligt sätt meddela denne uppgift om det tullid som åsatts sändningen.

Hemtagning skall inte tillämpas i fråga om en postförsändelse för vilken avsändaren skall betala tull eller annan skatt.

En icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i postförsändelse, adresserad till en innehavare av särskilt hemtagningstillstånd enligt 6 kap. 8 §, får lämnas ut utan anmälan till tullförfarandet övergång till fri omsättning, om försändelsen uteslutande innehåller sådana varor som sägs där.

(Senaste lydelse TFS 1996:20.)

4 §  Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post och som inte behandlas enligt 3 § anmäls till direktförtullning av Posten Sverige AB som tullskyldig, om varorna inte anges till godkänd tullbehandling av någon annan och såvida inte bestämmelserna om officialtulltaxering i 5 § tillämpas. Har varan kommit adressaten till handa, skall dock enligt 81 § tullagen (1994:1550) denne anses som deklarant och tullskyldig vid tillämpning av regler om omprövning och bokföring i efterhand.

Om utväxlingspostkontoret har svårigheter att få fram adressatens organisationsnummer kan i stället dennes namn och postadress lämnas i fältet för mottagare, under förutsättning att värdet på sändningen uppgår till högst 10.000 kronor.

Vid förtullning enligt första stycket lämnar utväxlingspostkontoret tulldeklarationen i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 1996:20.)

5 §  Tullmyndighet eller tullkontor som anges i 2 a § kan i samråd med berört utväxlingspostkontor bestämma att en icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i postförsändelse för enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning (privatförsändelse) anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning av Posten Sverige AB som tullskyldig genom att utväxlingspostkontoret till posttullkontoret överlämnar adresskort, faktura och övriga handlingar som åtföljer försändelsen. Med ledning av de överlämnade handlingarna eller handlingar som lämnas direkt av adressaten, fastställer posttullkontoret tull och annan skatt för försändelsen (officialtulltaxering).

Tullmyndigheten eller tullkontoret överenskommer med utväxlingspostkontoret om den vidare hanteringsordningen.


Denna författning träder i kraft den 1 september 1998.