tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:20

beslutad den 26 juni 1998
Utkom från trycket den 2 juli 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:29

Bemyndigande: 18 och 26 §§ förordningen (1998:400) om strategiska produkter, 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om anmälan till tullmyndighet vid utförsel eller export av strategiska produkter

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till tullmyndighet vid utförsel till ett annat EU-land respektive export till tredje land av tillståndspliktiga strategiska produkter.

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (1994:1550), tullförordningen (1994:1558) och tullordningen (TFS 1994:45). Med strategiska produkter förstås i denna författning de produkter som förtecknas i rådets beslut 94/942/GUSP.

Anmälan om utförsel eller export

Tidpunkt för anmälan

2 §  Av 17 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter framgår att utförsel eller export av strategiska produkter som omfattas av krav på tillstånd skall anmälas till tullmyndighet senast en vecka innan utförseln eller exporten är planerad att genomföras, med vissa angivna undantag.

Utförsel till ett annat EU-land

3 §  Vid utförsel till ett annat EU-land av produkter som finns i bilagorna IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ombud och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. KN-nummer,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. nummer på individuellt utförseltillstånd, tillståndskod för generellt eller globalt utförseltillstånd,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Individuellt utförseltillstånd skall visas upp i original för tullmyndigheten. Fakturakopia skall avlämnas.

Fakturakopia och uppgifter enligt punkterna 9—11 behöver dock inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 17 § andra och tredje styckena förordningen (1998:400) om strategiska produkter.

Export till tredje land

4 §  Vid export till tredje land av produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP skall anmälan om export utgöras av tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket punkterna 8—11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.

Undantag

5 §  Regional tullmyndighet inom vars tullregion anmälan skall lämnas enligt 6 § får i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det

1. medge undantag från skyldigheten att anmäla utförsel eller export enligt 17 § förordningen (1998:400) vid enstaka utförsel eller export

2. vid export till tredje land medge att anmälan om export lämnas i form av en skriftlig avisering. För sådan avisering har 3 § motsvarande tillämpning. En fullständig tulldeklaration för export enligt 4 § skall lämnas senast 48 timmar före varorns första inlastning i transportmedel.

Tullmyndighet dit anmälan om utförsel eller export skall lämnas

6 §  Anmälan om utförsel eller export skall lämnas till det tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats där avsändaren/exportören är etablerad. Om varorna packas eller lastas på annan plats för att sändas till ett annat EU-land eller på export, skall anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:60) om tillämpning av förordningen (1994:2060) om strategiska produkter skall upphöra att gälla.