tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:19

med ändringar i TFS 1994:57

beslutad den 23 juni 1998
Utkom från trycket den 30 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

dels att 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 50—53 §§, en ny rubrik före 1 § samt en ny underrubrik närmast före 50 § av följande lydelse.

Skriftlig uppgift eller försäkran

1 §  Den som begär tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. eller enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., skall lämna skriftlig uppgift eller försäkran enligt föreskrifter i denna författning.

Sådan uppgift eller försäkran skall lämnas även i andra fall när tullfrihet begärs om tullmyndighet finner anledning därtill.

I stället för skriftlig uppgift eller försäkran kan annan tillförlitlig utredning angående omständigheterna i fallet godkännas.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 1 kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) har bestämmelserna om styrkande handlingar i 5 kap. 20 och 21 §§, samt 6 kap. 6 § andra stycket, 28 §, 35 § tredje stycket och 43 § andra stycket tullordningen motsvarande tillämpning beträffande försäkringar och uppgifter som avses i denna föreskrift. Vad som nu sagts gäller dock inte i fråga om sådan försäkran eller uppgift som sägs i 3, 5, 8, 10, 15, 27, 31, 37 och 45 §§ i denna föreskrift.

Om den tullskyldige är annan än den tullfrihetsberättigade skall i det elektroniska dokumentet anges den tullfrihetsberättigades namn och organisationsnummer eller personnummer.

Krigsmateriel m.m.

50 §  Anspråk på tullfrihet enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall göras i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning.

Vid tillämpning av något förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration skall yrkandet om tullfrihet göras i den kompletterande tulldeklarationen.

Den som gör anspråk på tullfriheten skall göra detta i fält 44 i enhetsdokumentet. Vid elektronisk uppgiftslämning görs yrkandet på motsvarande sätt i det elektroniska dokumentet.

51 §  Den tullskyldige skall i fält 44 i enhetsdokumentet ange om anspråket på tullfrihet görs enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. första eller andra stycket samt lämna uppgift om order eller liknande handling varav framgår att villkoren för tullfriheten är uppfyllda. Ovan nämnda handling/ar skall på begäran uppvisas för tullkontoret i samband med att tulldeklarationen lämnas. Tullkontoret kan begära att skriftlig försäkran (användningsuppgift) avlämnas.

52 §  Den tullskyldiges kontrolltullkontor har ansvaret för kontrollen av om varor använts för det ändamål som motiverat ett beslut om tullfrihet enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Kontrollen kan omfatta genomgång av den tullskyldiges bokföring.

Om den tullskyldige bedriver verksamhet inom flera tullregioner kan kontrollen utföras i samarbete med annan tullmyndighet.

53 §  Har vara för vilken tullfrihet enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. medgetts använts på annat sätt än vad som föreskrivs, skall den som medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till det tullkontor som medgett tullfriheten.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.