tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:18

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 18 juni 1998
Utkom från trycket den 26 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 § skall betecknas 1 a §,

dels att 1 a, 2—5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att de allmänna råden till 7 § skall ha följande lydelse.

1 §  I denna författning förstås med

tullplats: plats där det finns tullkontor eller tullexpedition,

bemannad tullplats: tullplats där tullkontoret eller tullexpeditionen har öppet och tulltjänsteman är i tjänst,

EU-land: land som är medlem i Europeiska unionen.

1 a §  En resande, som skall deklarera införsel av varor enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och som inreser över tullplats på ställe där särskilt tullfilter har anordnats, skall lämna deklarationen till tulltjänsteman i en tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Om en resande, som avses i första stycket, inreser över tullplats på ställe där särskilt tullfilter inte har anordnats, skall den resande vända sig till tullkontoret och där lämna deklarationen till närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

Om tullplatsen är obemannad, skall deklarationen, enligt vad som framgår av 4 § första stycket nämnda lag, lämnas till Skattemyndigheten i Gävle (beskattningsmyndigheten) senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

2 §  Införsel av en vara för vilken skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen utgör inte hinder för inresa från ett annat EU-land över annan plats än tullplats. Att deklarationen av införsel i sådant fall skall lämnas till beskattningsmyndigheten framgår av 4 § första stycket nämnda lag.

Att vissa andra varor skall anmälas till Tullverket vid införsel över Sveriges gräns framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

3 §  Av 2 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen framgår att deklaration enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

Enligt den av Riksskatteverket för ändamålet fastställda blanketten (RSV 5249) (Tv 680.17) skall deklarationen innehålla uppgift om namn, adress och telefonnummer och person- eller födelsenummer avseende den som för in varan samt uppgift om de varor för vilka skatt skall betalas. Vidare skall deklarationen innehålla uppgift om införseldatum och från vilket EU-land införseln har skett. I blanketten finns plats för underskrift av den som för in varan.

4 § Om deklarationen lämnas till tulltjänsteman, tar tullmyndigheten emot deklarationen och kontrollerar uppgifterna i den samt journalför deklarationen i samband därmed.

Tullmyndighetens beslut om skatten meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). Blad 1 av blanketten, med meddelande av tullmyndighetens beslut om skatten, lämnas tillsammans med blad 2 av deklarationen till den som för in varan. Beslut om skatten anses meddelat den dag då beslutet har fattats enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Blad 2 av blanketten sänds per post till beskattningsmyndigheten tisdagen i kalenderveckan efter den vecka då beslutet fattades. Tullmyndigheten arkiverar blad 3 av blanketten tillsammans med blad 1 av deklarationen.

Skatten skall betalas enligt vad som sägs i 5 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. För det ändamålet får den som för in varan ett särskilt postgiroinbetalningskort från tullmyndigheten tillsammans med övriga handlingar.
(Senaste lydelse TFS 1996:38.)

5 §  Den resande får, med avvikelse från vad som sägs i 4 § tredje stycket, betala skatten direkt till tullmyndigheten. Därvid får den resande ett kvitto på vad han har betalat.

Betalning av skatt till tullmyndigheten kan ske, förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på tullmyndigheten. För betalning med check gäller särskilda bestämmelser. Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullmyndigheten bestämmer.

7 § En tullmyndighet skall även fatta beslut om skatt enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och dessutom om särskild avgift enligt samma lag

— om sådan oriktig uppgift som avses i 7 § samma lag lämnats i en deklaration direkt till tullmyndigheten, eller

— om det vid kontroll som tullmyndigheten företagit framkommit att deklaration inte lämnats trots att deklarationsskyldighet inträtt.

Den skattskyldige får mot kvitto betala skatten och den särskilda avgiften direkt till tullmyndigheten. För sådan betalning gäller vad som anges i 5 § andra stycket.

Om skatten och den särskilda avgiften inte betalas direkt till tullmyndigheten skall betalning ske till beskattningsmyndigheten senast två veckor efter dagen för beslutet enligt vad som sägs i 5 § nämnda lag.
(Senaste lydelse TFS 1996:38.)

Allmänna råd

Beslut enligt 7 § bör meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). Bestämmelserna i 4 § bör då tillämpas på motsvarande sätt.


1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Det som sägs i 1 a § om Skattemyndigheten i Gävle skall intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.