tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:17

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 18 juni 1998
Utkom från trycket den 26 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Posten Sverige AB


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 14 kap. 2 a § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

14 kap.

2 a §  Postförsändelser som avses i 2 § skall anges till godkänd tullbehandling vid nedanstående tullmyndigheter eller tullkontor.

Tullmyndigheten Haparanda

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullkontoret Kiruna

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullkontoret Östersund

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullmyndigheten Arlanda

Postförsändelser som ankommer med flyg eller bil från Finland, inklusive Åland, samt brevförsändelser och EMS-försändelser som ankommer med flyg från hela världen, till mottagare över hela landet.

Tullmyndigheten Malmö

Postförsändelser som ankommer från hela världen utom Finland och Jylland i Danmark, till mottagare över hela landet.

Tullkontoret Jönköping

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark till mottagare över hela landet samt med bil från Norge till mottagare i södra Sverige.

Tullmyndigheten Göteborg

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark samt brevförsändelser som ankommer från Norge, till mottagare över hela landet.

Brevförsändelser som ankommer med flyg från Storbritannien adresserade till postnummerområdena 40—51.

(Senaste lydelse TFS 1996:20.)


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.