tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:16

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 9 juni 1998
Utkom från trycket den 18 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 56 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 69 och 78—86 §§ och 17 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i tullordningen skall införas nio nya paragrafer, 2 kap. 87—95 §§, samt närmast före 2 kap. 79, 89, 94 och 95 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att de allmänna råden till 17 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §  I tullordningen förstås med

tullgods: varor som står under tullkontroll enligt 55 § tullagen (1994:1550),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullmyndighet: regional tullmyndighet, om inte annat särskilt anges, enligt Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:12) om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna,

lokalkontor: för klarerings- och/eller kontrolluppgifter särskilt utpekad del av en tullmyndighet enligt vad som sägs i 2 kap. 3 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna,

tullkontor: dels den del av en tullmyndighet som är lokaliserad till huvudorten för tullmyndigheten, dels varje lokalkontor,

tullklareringsområde: sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den dag då begäran om tullklarering avseende en elektronisk tulldeklaration kommit in anses som taxebestämmande dag,

utlämningsdag: den dag då tullmyndigheten frigör en vara som anmälts till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

expeditionstid: kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag:

påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton.

I övrigt har uttryck i tullordningen samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och som i tullagen och tullförordningen (1994:1558).

Med lokal tullmyndighet i 2 § första stycket tullförordningen förstås, om inte annat särskilt anges, tullkontor.

Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 §.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen tillkännager uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.
(Senaste lydelse TFS 1998:7.)

2 kap.

69 §  Den som för ett fordon till det svenska tullområdet från tredje land eller i omvänd riktning behöver inte iaktta bestämmelserna i 56 § första stycket tullförordningen (1994:1558) och 70—77 §§ i detta kapitel om fordonet och medförda varor får införas eller utföras fritt i enlighet med bestämmelserna i 78—94 §§.

Undantag från bestämmelserna i 70—74 §§ kan medges av vederbörande tullmyndighet vid gränsen.

I fråga om förfarandet vid transitering på väg gäller artiklarna 91—97 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt bestämmelserna i 7 kap. 42—44 §§.

78 §  Bestämmelser om kontrollen av resandetrafiken finns i 79—94 §§. Vad som där sägs om resande tillämpas även på den som utför arbete på transportmedel.

Resande som ankommer från tredje land

79 §  Resande som ankommer från tredje land till plats där tullfilter har anordnats och som endast medför varor som får föras in fritt, får välja gång markerad med grön skylt och texten "Resande från land utanför EU utan varor att deklarera" (grön gång). På vissa platser kan det förekomma att gången dessutom har en markering med texten "Tullgräns". Resande har valt grön gång när den resande passerat den gröna skylten och har därmed deklarerat för tullmyndigheten att den resande endast medför varor som får föras in fritt.

Resande som medför varor som inte får föras in fritt skall stanna för tullkontroll och deklarera dessa varor vid tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Deklarationen enligt första eller andra stycket skall i förekommande fall även avse sådana varor som den resande vid samma inresa medför i buss eller annat transportmedel. Motsvarande gäller för bagage som vid flygresa anländer vid ett senare tillfälle och förs genom tullfilter av den resande eller, om detta inte är möjligt, utan den resandes medverkan.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

80 §  På plats med trafik från såväl tredje land som ett annat EU-land skall, förutom tullexpeditionen och grön gång, även finnas för resande från ett annat EU-land en gång markerad med en skylt med ett blå-gult EU-märke och texten "Resande direkt från ett EU-land utan varor att deklarera" (blå gång). På vissa platser kan det förekomma att grön respektive blå gång har samordnats till en enda gemensam gång med dessa samtidiga funktioner.

För vissa varor föreligger anmälningsskyldighet vid införsel till Sverige från ett annat EU-land. Närmare bestämmelser om hur en resande fullgör denna anmälningsskyldighet finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

81 §  Om tullfilter anordnats vid färjetrafik, får resande inte utan medgivande av tulltjänsteman föra iland andra varor än uppenbart tullfria personliga tillhörigheter senare än en timme efter fartygets ankomst eller den kortare tid tullmyndighet bestämmer för viss färjelinje.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

82 §  Föraren av ett motorfordon, som ankommer från tredje land till plats där ett röd-grönt filsystem har anordnats, får välja grön fil, om föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras in fritt och om fordonet får föras in i den ordning som sägs i artikel 230 c eller 232.1 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Har fordonet förts in i grön fil och, på plats där sådan förekommer, passerat en markering med texten "Tullgräns", har föraren deklarerat för tullmyndigheten att förutsättningar föreligger för val av grön fil.

Om förutsättningar för val av grön fil enligt första stycket inte föreligger, skall föraren välja röd fil. Detsamma gäller om trafikförsäkring skall tecknas eller deklaration för fordonsskatt skall lämnas. Om inte tullmyndigheten bestämmer annat för viss plats, skall föraren också välja röd fil om fordonet används för transport av resande mot betalning. I övrigt gäller vad som sägs i 79 §.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

83 §  Har ett röd-grönt filsystem inte anordnats, kan föraren av ett motorfordon deklarera fordonet och medförda varor genom att fästa en röd eller grön kupong, som tillhandahållits av tullmyndighet, på utsidan av fordonets vindruta. För val av grön kupong gäller vad som sägs i 82 § första och andra stycket och för val av röd kupong vad som sägs i 82 § tredje stycket.

I fråga om motorfordon som inte passerar genom ett röd-grönt filsystem kan föraren och medföljande passagerare deklarera medförda varor på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tulldeklaration (Resande), Tv 680.14 eller Tv 680.15).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

84 §  Närmare anvisningar om det förfarande som avses i 79—83 §§ ges på skyltar som satts upp på ankomstplatsen och i tryckta broschyrer som tillhandahålls de resande.

85 §  Resande eller annan person, som i annat fall än som avses i 79—81 §§ lämnar ett fartyg eller ett luftfartyg som står under tullkontroll och därvid medför varor som inte får föras in fritt, skall utan dröjsmål deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

86 §  Föraren av ett fordon, som kommer till det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land, får använda valfri allmän väg eller annan väg som Generaltullstyrelsen fastställer och behöver inte göra anmälan hos tullmyndighet. Detta gäller under förutsättning att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras in fritt och att fordonet får föras in i den ordning som sägs i artikel 230 c eller 232.1 b i förordningen (EEG) nr 2454/93. Lättnaden gäller inte om trafikförsäkring skall tecknas eller uppgift för fordonsskatt skall lämnas i gränsort.

Att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras in fritt samt att förutsättningar föreligger för införsel av fordonet utan anmälan till övergång till fri omsättning eller temporär import enligt första stycket är deklarerat så snart fordonet har passerat landgränsen. Om fordonet på vägen till bestämmelseorten har att passera ett tullkontor vid gränsen, skall deklarationen dock inte anses vara gjord förrän tullkontoret har passerats utan att fordonet och de medförda varorna anmälts där.

87 §  Föraren av ett fordon som valt röd fil eller röd kupong enligt 82 respektive 83 § eller i övrigt stannat för att fullgöra deklarations- och anmälningsskyldighet eller stannat på tulltjänstemans anmaning får inte lämna platsen förrän en tulltjänsteman har medgett det.

88 §  Den som kommer till det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land utan särskilt transportmedel och endast medför varor som får föras in fritt får använda valfri väg och behöver inte göra anmälan hos tullmyndighet. Bestämmelserna i 86 § andra stycket tillämpas därvid.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Medförs varor som inte får föras in fritt, skall dessa utan dröjsmål anmälas till godkänd tullbehandling hos tullkontor som avses i 70 §. Bestämmelserna i nämnda paragraf tillämpas på motsvarande sätt.

Resande som avreser till tredje land

89 §  Resande som avreser från det svenska tullområdet till tredje land behöver inte göra anmälan hos tullmyndighet om den resande endast medför varor som får föras ut fritt.

Resande som medför varor som inte får föras ut fritt skall deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition. Deklarationen skall i förekommande fall även avse sådana varor som den resande vid samma utresa medför i buss eller annat transportmedel.

90 §  Föraren av ett motorfordon, som lämnar det svenska tullområdet för resa till tredje land från plats där ett röd-grönt filsystem har anordnats, får välja grön fil, om föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt och om trafikförsäkringspremie eller fordonsskatt inte skall betalas för fordonet. I annat fall skall föraren välja röd fil.

Har fordonet förts in i grön fil och, på plats där sådan förekommer, passerat en markering med texten "Tullgräns", har föraren deklarerat för tullmyndigheten att förutsättningar föreligger för val av grön fil.

Bestämmelser om erläggande i gränsort av trafikförsäkringspremie samt fordonsskatt finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) respektive lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon.

91 §  Föraren av ett fordon, som lämnar det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land, får använda valfri allmän väg eller annan väg som Generaltullstyrelsen fastställer och behöver inte göra anmälan hos tullmyndighet. Detta gäller under förutsättning att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt och att trafikförsäkringspremie eller fordonsskatt inte skall betalas för fordonet.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt samt att förutsättningar föreligger för utförsel av fordonet utan anmälan till tullförfarandet export är deklarerat så snart fordonet har passerat landgränsen. Om fordonet på vägen till landgränsen har att passera ett tullkontor vid gränsen, skall deklarationen dock anses vara gjord när tullkontoret har passerats utan att fordonet och de medförda varorna anmälts där.

92 §  Föraren av ett fordon som valt röd fil eller i övrigt stannat för att fullgöra deklarations- och anmälningsskyldighet eller stannat på tulltjänstemans anmaning får inte lämna platsen förrän en tulltjänsteman har medgett det.

93 §  Den som lämnar det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land utan särskilt transportmedel och endast medför varor som får föras ut fritt får använda valfri väg och behöver inte göra anmälan hos tullmyndighet. Bestämmelserna i 91 § tredje stycket tillämpas därvid.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Medförs varor som inte får föras ut fritt, skall dessa utan dröjsmål anmälas till tullförfarandet export hos tullkontor som avses i 70 §. Bestämmelserna i nämnda paragraf tillämpas på motsvarande sätt.

Särskilda bestämmelser för resandetrafiken över landgränsen mot Norge

94 §  Bestämmelserna i 86 §, 88 § första stycket, 91 § och 93 § första stycket tillämpas även om följande varor medförs vid trafik över landgränsen mot Norge

1. motorsåg eller annat verktyg som skogsarbetare medför för att av honom tillfälligt användas vid skogsarbete i gränstrakterna och som därefter skall återföras till utreselandet,

2. varor som medförs för att användas tillfälligt eller förbrukas vid aktuell räddningsinsats eller aktuellt bärgningsföretag eller aktuell humanitär hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats, samt

3. idrottspris vilket erhållits som pris vid tävling.

Resande med fritidsfartyg och vissa mindre luftfartyg

95 §  Bestämmelser om lättnader i tullkontrollen för fritidsfartyg och vissa mindre luftfartyg samt för varor, som medförs av sådana fartyg eller luftfartyg, finns i 24—28 §§ respektive 60 och 61 §§.

17 kap.

1 §  Varje tulltjänsteman får själv besluta om och utföra en undersökning som avses i 57 § första stycket tullagen (1994:1550). Med undersökning av en vara enligt 62 § första stycket tullagen avses varje form av fysisk varukontroll, som exempelvis lastkontroll, varuundersökning och undersökning av resandes bagage.

Undersökning enligt 57 § första stycket och 62 § första stycket tullagen får ske för kontroll av uppgifter som lämnats enligt tullagstiftningen. Undersökningen kan sålunda bl.a. avse kontroll av uppgifter som lämnats i tulldeklaration eller lämnats av resande muntligt eller genom annan form av deklaration enligt bestämmelserna i 2 kap. 78—94 §§ denna tullordning, exempelvis genom val i röd-grönt filsystem eller genom att fästa en röd eller grön kupong på utsidan av fordonets vindruta.

Allmänna råd

Undersökning av ett inkommande transportmedel på bestämmelseorten enligt 63 § tullförordningen (1994:1558) bör endast omfatta godsutrymmen och däri förvarat gods. Undersökning av andra utrymmen, såsom förarhytt, motorrum eller förarens bagage, som i regel kan ske vid gränspassagen, bör inte utföras på bestämmelseorten med stöd av nämnda författningsrum, om fordonet i behörig ordning passerat gränskontrollen. Undersökning av sådana utrymmen på bestämmelseorten får dock ske vid misstanke om varusmuggling och i enlighet med bestämmelserna om husrannsakan i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och rättegångsbalken. Undersökning av handbagage för kontroll av uppgifter som resande lämnat bör inte uppskjutas utan ske på ankomstorten i anslutning till den resandes deklaration av medförda varor enligt 2 kap. 78—88 §§ tullordningen.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.