tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:15

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 3 juni 1998
Utkom från trycket den 11 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1997:55.)

Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Andra skatter och avgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

541

Trafikförsäkringspremier

350

Transporttillägg

20

Utgående mervärdesskatt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.