tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:14

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 2 juni 1998
Utkom från trycket den 11 juni 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6, 11, 13, 18, 30, 56, 59, 68, 74 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 18 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels att ordet "tullkammare" i 2 kap. 38 § skall bytas ut mot "tullmyndighet",

dels att orden "någon av Tullverkets sambandscentraler" i 2 kap. 6, 19, 49 och 56 §§ skall bytas ut mot "Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral",

dels att orden "närmaste sambandscentral" i 2 kap. 7 och 14 §§ skall bytas ut mot "Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral",

dels att orden "lagen (1994:200) om mervärdesskatt" i 10 kap. 16 a, 21 och 23 §§ och 14 kap. 16 § skall bytas ut mot "mervärdesskattelagen (1994:200)",

dels att 2 kap. 18, 27, 28, 45, 48, 58 och 61 §§, 5 kap. 14 §, 6 kap. 11, 13 och 37 §§, 8 kap. 11 och 23 §§, 10 kap. 22 §, 13 kap. 3 och 45 § och 18 kap. 2 och 11 §§ samt bilaga C skall ha följande lydelse,

2 kap.

18 §  I fråga om transitering mellan orter inom det svenska tullområdet med fartyg gäller bestämmelserna i 7 kap. 43 och 44 §§.

27 §  Varor som fritidsfartyg medför till det svenska tullområdet skall anmälas till övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling, om inte

1. varorna är tullfria enligt vad som sägs om förnödenheter för transportmedel i 6 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.;

2. varorna får föras in fritt av ombordvarande; eller

3. varorna blir kvar ombord på fritidsfartyg som innehas med tillämpning av tullförfarandet temporär import.

Anmälan enligt första stycket skall göras i samband med att anmälan görs vid fartygets ankomst enligt 25 § första stycket.

Tullmyndigheten bestämmer i vad mån en vara som avses i första stycket tredje punkten får användas eller förbrukas ombord. I övrigt kan tullmyndigheten bestämma att en vara, för vilken användning eller förbrukning ombord inte medges, skall förvaras under tullkontroll tills den tullklareras eller i annat fall utförs.

Tullgods får inte tas ombord på eller föras i land från fritidsfartyg utan tulltjänstemans medgivande.

28 §  Ett fritidsfartyg som kommer till det svenska tullområdet skall anmälas till övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling om fartyget

1. införs i samband med förvärv från tredje land;

2. återinförs efter användning i tredje land och under uppehållet där reparerats, fått delar utbytta eller försetts med kompletterande utrustning, bortsett från åtgärd vars omfattning är ringa;

3. i annat fall återinförs under omständigheter som utgör hinder för tullfrihet enligt artikel 185.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller för frihet från mervärdesskatt; eller

4. införs för tillfällig användning i landet utan att förutsättningar finns för temporär import enligt artikel 723 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Anmälan enligt första stycket skall göras i samband med att anmälan görs vid fartygets ankomst enligt 25 § första stycket.

45 §  Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Arvidsjaur, Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Helsingborg (helikopterflygplatsen), Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Malmö (helikopterflygplatsen), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm—Skavsta), Ronneby, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av tullmyndigheten inom vars tullregion flygplatsen ligger får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 42 §, linjefart och tidtabellbunden chartertrafik undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Arvidsjaur:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Borlänge:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Säve:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Halmstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Jönköping:

Alla dagar kl. 07.00—24.00

Kalmar:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kiruna:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kristianstad:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Linköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Luleå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Norrköping:

Måndag—fredag kl. 06.30—23.30

Skavsta:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Ronneby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00—21.00

Sundsvall:

Måndag—fredag kl. 07.30—16.00

Umeå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Visby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Västerås:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Växjö:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Örebro:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Östersund:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullmyndighet för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullmyndigheten. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.
(Senaste lydelse TFS 1996:7.)

48 §  Det åligger befälhavaren på ett inkommande luftfartyg att på förhand meddela när luftfartyget beräknas komma till B-flygplats och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte luftfartyg som bedriver luftfart i regelbunden trafik i förvärvssyfte (linjefart).

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral eller hos tullkontoret för den ort, dit luftfartyget skall föras. Förhandsanmälan skall göras under den för tullkontoret fastställda öppettiden och senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen. Luftfartyg som har en tillåten startvikt överstigande 5.700 kilogram och som bedriver luftfart i förvärvssyfte i icke regelbunden trafik, skall dock förhandsanmälas senast 24 timmar före den beräknade ankomsten. Tullmyndigheten får i särskilt fall eller för viss trafik medge dels att förhandsanmälan får göras med kortare frist än som sagts nu, dels att sådan anmälan får göras under annan tid än öppettid.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om luftfartygets beteckning och typ, ort som senast besökts, last och antal ombordvarande, flygplats dit luftfartyget skall föras och den beräknade tiden för ankomsten. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Uppgiften skall lämnas under den för tullkontoret fastställda öppettiden.

Verkställd förhandsanmälan får återkallas. Uppgift härom skall utan dröjsmål lämnas där förhandsanmälan gjorts.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

58 §  I fråga om transitering mellan orter inom det svenska tullområdet med luftfartyg gäller bestämmelserna i 7 kap. 43 och 44 §§.

61 §  Luftfartyg, som avses i 60 §, skall anmälas till övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling om luftfartyget

1. införs i samband med förvärv från tredje land;

2. återinförs efter användning i tredje land och under uppehållet där undergått underhåll (tillsyn, översyn eller reparation) eller modifiering, bortsett från åtgärd vars omfattning är ringa;

3. i annat fall återinförs under omständigheter som utgör hinder för tullfrihet enligt artikel 185.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller för frihet från mervärdesskatt; eller

4. införs för tillfällig användning i landet utan att förutsättningar finns för temporär import enligt artikel 722 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Anmälan enligt första stycket skall göras i samband med att anmälan görs vid luftfartygets ankomst enligt 50 § första stycket.

5 kap.

14 §  I samband med att förtullning skall ske, skall den tullskyldige eller någon som företräder honom begära tullklarering hos tullmyndigheten. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall uppgift lämnas om det tullid som den tullskyldige eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Även annan handling som innehåller de uppgifter som finns i blanketten får användas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Om tullklarering begärs genom elektroniskt dokument, skall i detta lämnas uppgift i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Generaltullstyrelsen.

En elektronisk tulldeklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen äger rum. Det elektroniska dokumentet kan i sådant fall även innefatta en begäran om tullklarering.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

6 kap.

11 §  Förenklad deklaration skall lämnas till tullkontoret för den ort där varan finns (utlämningstullkontoret).

När förenklad deklaration lämnas för licensbelagda varor, skall licensen visas upp samtidigt. Tulltjänsteman kontrollerar licensen mot uppgifter i deklarationen. Om importlicensen har överförts elektroniskt från licensmyndigheten till tulldatasystemet, skall i stället uppgift om tillståndskod och licensnummer anges i den förenklade deklarationen. I sådant fall sker avbokning på licensen i tulldatasystemet, och information om detta överförs därefter till licenssystemet hos licensmyndigheten.

Om hemtagning medges, sedan den förenklade deklarationen behandlats i tulldatasystemet, återlämnas ett blad av deklarationen, försett med uppgift om det tullid som ärendet åsatts genom systemet, till den som lämnat in deklarationen.

I fråga om förenklad deklaration för hemtagning av varor, som importeras till det svenska tullområdet med post eller på järnväg, gäller de särskilda bestämmelserna i 14 och 15 kap.
(Senaste lydelse TFS 1998:7.)

13 §  I samband med att hemtagningen skall ske, skall hemtagaren eller någon som företräder honom begära tullklarering hos tullmyndigheten. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att den förenklade deklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall uppgift lämnas om det tullid som hemtagaren eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Även annan handling som innehåller de uppgifter som finns i blanketten får användas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Om tullklarering begärs genom elektroniskt dokument, skall i detta lämnas uppgift i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Generaltullstyrelsen.

En elektronisk förenklad deklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att hemtagningen skall ske. Det elektroniska dokumentet kan i sådant fall även innefatta en begäran om tullklarering.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket har motsvarande tillämpning när tullklarering begärs för licensbelagda varor.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

37 §  Tillstånd att vara godkänd importör enligt 8 § 3 tullförordningen (1994:1558) kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Tillstånd att vara godkänd importör ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Frågan om tillstånd prövas av importörens kontrolltullkontor.

Tillstånd att vara godkänd importör skall anses gälla även för övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling (restitutionssystemet) och bearbetning under tullkontroll.

Bestämmelsen i 7 § andra stycket och övriga bestämmelser om hemtagning för egen räkning gäller i tillämpliga delar även för godkänd importör.

8 kap.

11 §  Ansökan om tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid anmälan till tullagerförfarandet prövas av tillsynsmyndigheten. Sådant tillstånd kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordningen (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Tillsynsmyndigheten prövar fråga om befrielse från kravet att anmäla varje ankomst av varor enligt artikel 273.2 jämfört med artikel 266.2 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.
(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

23 §  Tullagerförfarandet avslutas genom att varorna anges till en godkänd tullbehandling. Angivningen skall göras hos tillsynsmyndigheten eller annan myndighet som föreskrivs i tillståndet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

10 kap.

22 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av tullmyndigheten anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning enligt 1 kap. 6 §.

Fråga om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet inom vars tullregion företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullmyndighet som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.
(Senaste lydelse TFS 1995:47. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.)

13 kap.

3 §  På provianteringslager får läggas upp

1. icke-gemenskapsvaror och varor som avses i 85 § tullförordningen (1994:1558) av följande slag:

a) livsmedel, inbegripet alkoholdrycker och andra drycker,

b) tobaksvaror och cigarettpapper,

c) choklad- och konfektyrvaror,

d) parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel,

e) artiklar för personligt bruk av sådana slag som man normalt bär på sig, exempelvis slipsar, scarves, armbandsur, smycken, pennor och cigarettändare,

f) varor som används för utrustning av fartyg eller luftfartyg,

2. obeskattade gemenskapsvaror av följande slag, nämligen spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror som för uppläggning levereras från den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana drycker respektive Swedish Match Sverige AB, samt

3. beskattade spritdrycker, vin och starköl som för uppläggning levereras av den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana drycker.

Med proviantering förstås i detta kapitel att varor tas ombord på fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord eller för försäljning eller annan överlåtelse till besättning eller passagerare på transportmedlet.
(Senaste lydelse TFS 1995:1.)

45 §  Av 45 § tredje stycket tullförordningen (1994:1558) framgår att till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

18 kap.

2 §  Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri om inte annat bestämts.

11 §  Framställning om tullförrättning skall göras under öppettid hos det tullkontor som skall verkställa förrättningen om inte tullkontoret medger annat. Tullförrättning på annan tid än det berörda tullkontorets öppettid och tullförrättning utanför tullklareringsområde utförs endast om sådan förrättning kan ske utan olägenhet för Tullverket och lämplig tulltjänsteman finns att tillgå.

Bilaga C
(Senaste lydelse TFS 1998:10.)

Koder i svarsmeddelanden från TDS

Svarskoder av teknisk art i KONTRL-meddelande

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dataelement 0085 — svarskod

Kod

Text

Kommentar

     

1

UNA stöds ej

Underrättelse om att teckensträngen i UNA inte kan förstås eller går att följa

     

2

Syntaxen stöds ej

Underrättelse att syntaxidentifierare, version och/eller nivå angiven i UNB-segmentet inte stöds av mottagaren

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998.