tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:13

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 6 maj 1998
Utkom från trycket den 13 maj 1998

Bemyndigande: 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. att 6 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling enligt normalförfarandet prövas av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av den tullmyndighet inom vars tullregion sökanden är etablerad. I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullmyndighet där varorna anmäls till förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall som inte avser reparation men där värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet beräknas överstiga 800.000 ecu, skall fråga om tillstånd till förfarandet prövas av regional tullmyndighet efter samråd med Kommerskollegium. Med värde avses de exporterade varornas fobvärde.
(Senaste lydelse TFS 1996:23. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)


Denna författning träder i kraft den 1 juni 1998.