tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:12

beslutad den 29 april 1998
Utkom från trycket den 11 maj 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:7

Bemyndigande: 17 och 18 § verksförordningen (1995:1322), 19 § förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket samt 7 § lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna

Kapitel 1 — Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning är tillämplig på de regionala tullmyndigheterna och dess personal. Av 16 § Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen framgår att bestämmelserna i 2 kap. 10—15 §§ samt 3 kap. 12—26 §§ även är tillämpliga på personal vid Generaltullstyrelsen.

2 §  I denna författning förstås med

tullbefattning: befattning som innefattar uppgift att utföra kontroll eller klarering eller att bedriva tullkriminalverksamhet,

tullmyndighet: Generaltullstyrelsen eller en av de regionala tullmyndigheterna,

tullstaten: sammanfattande beteckning för de tolv regionala tullmyndigheterna,

regional tullmyndighet: tullmyndighet underordnad Generaltullstyrelsen med ansvar för tullverksamheten inom ett visst område (tullregion),

enhet: avdelning, sektion eller annan organisatorisk del av en myndighet,

verksamhetsöverenskommelse: en chefs medel för styrning av verksamheten genom överenskomna budgetårsvisa verksamhetsplaner för närmast underlydande enheter.

I övrigt har uttryck i denna författning samma innebörd som i tullagen (1994:1550) och lagen (1994:1557) om tullfrihet m.m. med följdförfattningar.

3 §  Tullverkets uppgifter är angivna i 2 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

Bestämmelser om Tullverkets uppgifter inom räddningstjänsten finns i räddningstjänstlagen (1986:1102) och räddningstjänstförordningen (1986:1107).

Bestämmelser om Tullverkets verksamhet vid beredskap eller krig finns bl.a. i lagen (1992:1403) om höjd beredskap, lagen (1979:1088) om gränsövervakning i krig m.m., lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. samt tillhörande följdförfattningar.

4 §  Tullverkets resurser skall fördelas på uppgifterna med hänsyn till hur angelägna de är och till omständigheterna i övrigt.


Kapitel 2 — Tullstatens organisation och arbete

1 §  Tullstaten är indelad i tolv tullregioner med den benämning och den omfattning som anges i följande uppställning.

Haparanda tullregion: Norrbottens län och Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

Sundsvalls tullregion: Västernorrlands län utom Örnsköldsviks kommun, Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län utom en 50 km bred zon utmed Riksgränsen samt kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län.

Arlanda tullregion: kommunerna Sigtuna, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla samt stadsdelarna Akalla, Husby och Kista i Stockholms kommun i Stockholms län. Uppsala län utom kommunerna Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Enköping och Håbo.

Stockholms tullregion: kommunen Östhammar i Uppsala län samt Stockholms län utom kommunerna Sigtuna, Upplands Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla och utom stadsdelarna Akalla, Husby och Kista i Stockholms kommun.

Norrköpings tullregion: kommunerna Enköping och Håbo i Uppsala län och Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Östergötlands län samt Örebro län.

Karlshamns tullregion: Kalmar och Blekinge län, Kronobergs län samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i Skåne län.

Ystads tullregion: kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Trelleborg och Ystad i Skåne län.

Malmö tullregion: kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge i Skåne län.

Helsingborgs tullregion: kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga i Skåne län.

Borås tullregion: Hallands län utom Kungsbacka kommun, kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn i Västra Götalands län samt Jönköpings län utom kommunerna Habo och Mullsjö.

Göteborgs tullregion: Kungsbacka kommun i Hallands län, Västra Götalands län utom kommunerna Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Herrljunga, Härryda, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Åmål och utom en 20 kilometer bred zon längs riksgränsen i Tanums kommun samt kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköpings län.

Karlstad tullregion: kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Strömstads och Åmål och en 20 kilometer bred zon längs riksgränsen i Tanums kommun i Västra Götalands län, Värmlands län samt en 50 kilometer bred zon utmed Riksgränsen i Dalarnas län.

2 §  Inom varje tullregion skall finnas en regional tullmyndighet med säte i den ort som anges i tullregionens namn. De regionala tullmyndigheterna är inom sin tullregion ansvariga för Tullverkets uppgifter.

De regionala tullmyndigheterna skall planera bedriva och utvärdera verksamheten inom myndighetens område inom ramen för givna riktlinjer, direktiv, verksamhetsöverenskommelser och anvisningar. Myndigheten skall fortlöpande angelägenhetsgradera arbetsuppgifterna. Kostnaderna för kontroll, tillsyns- och övervakningsåtgärder skall stå i ett rimligt förhållande till de effekter som förväntas bli uppnådda. De erfarenheter som görs i det löpande arbetet skall tas till vara och beaktas vid planering av verksamheten.

Vid en tullmyndighets årliga verksamhetsplanering skall ett system med verksamhetsöverenskommelser tillämpas så att med verksamhetsansvar så långt möjligt även följer budgetansvar.

3 §  För klarerings- och/eller kontrolluppgifter skall vissa tullmyndigheters verksamhet vara lokaliserad till lokalkontor. Följande lokalkontor skall finnas inom respektive tullregion:

Haparanda tullregion: Kiruna, Övertorneå, Tärnaby, Karesuando, Luleå och Umeå.

Sundsvalls tullregion: Gäddede, Östersund, Storlien och Gävle.

Stockholms tullregion: Sjötullen (Stockholm), Västberga (Stockholm) och Kapellskär.

Norrköpings tullregion: Örebro, Västerås, Visby och Oxelösund.

Karlshamns tullregion: Kalmar och Växjö.

Ystads tullregion: Trelleborg.

Malmö tullregion: Sturup.

Borås tullregion: Landvetter, Jönköping, Halmstad och Varberg.

Göteborgs tullregion: Skandiahamnen (Göteborg), Wallhamn, Lidköping och Uddevalla.

Karlstads tullregion: Svinesund, Högen, Hån, Eda, Vittjärn, Idre och Rörbäcksnäs.

4 §  De regionala tullmyndigheterna skall samverka med myndigheter, näringsliv och andra i den utsträckning som behövs för en effektiv tullverksamhet.

5 §  Chefen för den regionala tullmyndigheten leder och övervakar verksamheten inom tullregionen och svarar för hur myndighetens uppgifter fullgörs,

6 §  Chef för regional tullmyndighet får placera personal även på annan ort än som avses i 3 § om det är effektivast från verksamhetssynpunkt.

7 §  Chef för regional tullmyndighet svarar för att Generaltulldirektören eller berörd enhet inom Generaltullstyrelsen skyndsamt underrättas om:

— större beslag eller upptäckt i övrigt av särskilt allvarliga överträdelser inom Tullverkets ansvarsområde,

— remisser till regional tullmyndighet från Riksdagens Justitieombudsmän i anledning av klagomål mot anställds åtgärd eller

— planer inom tullregionen som är av väsentlig betydelse för Tullverket från policy-, kontroll-, trafik-, kostnads- eller annan synpunkt.

8 §  Chefen för en regional tullmyndighet

— svarar för att verksamhetsmålen enligt gällande verksamhetsöverenskommelse uppnås och att de utgiftsramar som har fastställts för tullregionens verksamhet inte överskrids,

— svarar för att verksamheten inom tullregionen planeras, genomförs och följs upp på ett sådant sätt att kraven i arbetsmiljölagen (1977: 1160) och föreskrifter med stöd av lagen uppfylls,

— svarar för att tullregionens skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och därtill knutna föreskrifter fullgörs,

— svarar för att sådana inventeringar av kassor, värdepapper och dylikt som avses i 20 § 2 bokföringsförordningen (1979:1212) (medelsinventeringar) företas inom tullregionen i den omfattning som är särskilt föreskriven eller annars bedöms nödvändig,

— utfärdar, eller utser ansvarig för att utfärda, sådant intyg om sjöfynds värde som avses i 7 § lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,

— utser sådan säkerhetsskyddschef som sägs i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),

— utser sådan signalskyddschef som sägs i 8 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995: l) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

9 §  Chefen för en enhet inom en regional tullmyndighet leder och svarar för verksamheten vid enheten.

10 §  Varje chef och annan överordnad skall inom sitt ansvarsområde svara för

— att de mål som satts upp för verksamheten uppnås,

— att verksamheten planeras för tidsperioder av lämplig längd,

— att verksamheten bedrivs så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjligt utan att säkerheten eftersätts,

— att tillgängliga resurser används på sådant sätt att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt,

— att gjorda arbetsinsatser följs upp och att effekterna av dessa bedöms,

— att underställd personal får information om och instruktion i frågor som är av betydelse för arbetet och för trivseln och säkerheten på arbetsplatsen,

— att nyanställd personal får en god introduktion och vägledning

samt

— att elever får den handledning som behövs.

11 §  Varje chef och överordnad skall inom sitt ansvarsområde verka för att alla de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. Om arbetsmiljö är särskilt föreskrivet i arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

12 §  Överordnad skall genom inspektioner eller på annat sätt förvissa sig om att underställd personal iakttar de föreskrivna skyldigheter som anställda inom Tullverket har att följa och i övrigt följer gällande bestämmelser och praxis i sitt arbete. Överordnad skall också se till att det råder god ordning i tjänstelokaler, fordon och andra transportmedel.

13 §  Varje chef och annan överordnad skall skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

14 §  Överordnad som upptäcker att underordnad börjar missköta sitt arbete skall försöka ta reda på de bakomliggande orsakerna. Kan överordnad inte tillsammans med den underordnade lösa dennes eventuella problem, skall den överordnade försöka förmå den underordnade att ta kontakt med exempelvis företagshälsovården. Kan det antas att den underordnade har problem med bruket av alkohol, droger eller andra berusningsmedel, skall den överordnade anmäla förhållandet till tullmyndigheten.

15 §  När en arbetsuppgift utförs av två eller flera anställda och inte leds av någon för dem alla gemensam överordnad, skall den anses som överordnad som har den längsta anställningstiden, om inte annat bestämts i det särskilda fallet.

16 §  Fördelningen av arbetsuppgifter mellan de anställda hos den regionala tullmyndigheten sker genom befattningsbeskrivningar som fastställs av chefen för tullmyndigheten.

I befattningsbeskrivning skall anges bl.a. de huvudsakliga arbetsuppgifter som är förenade med befattningen och i förekommande fall arbetsledande funktion, beslutsbefogenheter och ansvar.

17 §  Anställd är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas honom och som ligger inom hans kompetensområde. Vid behov gäller detta även om arbetsuppgifterna inte omfattas av befattningsbeskrivningen. Om neutralitet och skyddsarbete vid arbetskonflikt finns föreskrifter i 14 § anställningsförordningen (1994:373).

18 §  De regionala myndigheterna skall enligt 18 § verksförordningen (1995:1322) i särskilda beslut, meddela de ytterligare bestämmelser som behövs om myndigheternas organisation och formerna för myndigheternas verksamhet utöver de föreskrifter Generaltullstyrelsen meddelat.


Kapitel 3 — Personalbestämmelser

Anställning

1 §  Som ett villkor för anställning gäller att den sökandes hälsotillstånd skall svara mot de fysiska och psykiska påfrestningar som normalt uppstår i den sökta befattningen. I tveksamma fall får myndigheten kräva att den sökande ger in ett läkarintyg som skall vara utfärdat inom de senaste sex månaderna.

2 §  Om krav på svenskt medborgarskap för viss anställning vid statliga myndigheter finns föreskrifter i säkerhetsskyddslagen (1996:627). För anställning som inte är placerad i säkerhetsklass kan arbetsgivaren begära att sökanden företer utdrag ur person- och belastningsregistret.

3 §  Utöver de krav som en myndighet ställer för anställning krävs för tillsvidareanställning i tullbefattning att sökanden i normalfallet har

l. minst gymnasiekompetens,

2. körkort för personbil,

3. genomgått kurs för tullbefattning med godkänt resultat.

4 §  Chef för regional tullmyndighet utses av Generaltullstyrelsen. Efter förslag av chefen för regional tullmyndighet förordnar Generaltullstyrelsen ställföreträdare.

Om utsedd ställföreträdare har förhinder utses tillfällig ersättare av myndighetschefen.

Generaltullstyrelsen beslutar i särskild ordning vilka som skall vara tullåklagare respektive förundersökningsledare.

Den regionala tullmyndigheten anställer personal i övriga befattningar vid myndigheten och beslutar om anställningsvillkor. Tullmyndigheten skall omgående sända in beslutet till Generaltullstyrelsen.

5 §  Den som antagits till kurs för tullbefattning anställs tills vidare, dock längst till dess kursen är genomgången.

Den anställande myndigheten skall omgående sända in beslut om anställning tillsammans med ansökningshandlingarna till Generaltullstyrelsen.

6 §  Sådan registerkontroll som skall föregå anställning enligt (säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), företas av Generaltullstyrelsen efter begäran av anställande myndighet.

Den anställande myndigheten skall underrätta sökanden om registerkontroll behöver genomföras. Den sökande skall enligt 19 § säkerhetsskyddslagen ha gett sitt samtycke innan kontrollen sker.

Underlag för registerkontroll lämnas på blankett som beställs från Generaltullstyrelsen i varje enskilt fall.

7 §  Anställningsbevis utfärdas av den anställande myndigheten på fastställd blankett.

8 §  Information om ledigförklarade befattningar vid regional tullmyndighet lämnas i Personalmeddelanden från Generaltullstyrelsen (PEM).

Beslut om anställning anslås på myndighetens anslagstavla och tillkännages i PEM.

9 §  Regional tullmyndighet fastställer med hänsyn till aktuella arbetsförhållanden anställds tjänsteställe inom tullregionen.

Tullmyndighet får besluta att anställd tillfälligt ska tjänstgöra på annan ort inom regionen än den där denne har sitt tjänsteställe.

Tullmyndighet får efter begäran av annan regional tullmyndighet besluta att anställd tillfälligt skall tjänstgöra vid denna myndighet.

Tillfällig tjänstgöring i andra fall beslutas av Generaltullstyrelsen.

Ledighet

10 §  Om chefen för regional tullmyndighet begär ledighet på annan grund än sjukdom eller risk för överförande av smitta, skall Generaltullstyrelsen fatta beslutet om ledigheten överstiger 5 dagar.

11 §  Behov av ledighet för barns födelse skall på begäran styrkas genom läkarintyg eller bestyrkt kopia av sådant moderskapsintyg som utfärdats enligt försäkringskassans bestämmelser.

Anställds allmänna skyldigheter

12 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att ha god kännedom om arbetsuppgifterna inom sitt arbetsområde och om innehållet i de lagar och andra författningar som gäller för detta område. Anställd skall följa överordnads instruktioner eller föreskrifter om det inte är uppenbart att de strider mot lag, annan författning eller kollektivavtal.

13 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att

— i sitt arbete uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet,

— iaktta den serviceskyldighet som är föreskriven i 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223),

— utanför arbetstid uppträda så att Tullverkets eller dess anställdas anseende inte skadas.

14 §  Den anställde är skyldig att ta god vård om materiel m.m. som används i arbetet.

15 §  Den anställde skall enligt anvisningar av utbildningsledare eller handledare medverka vid utbildning av elever under deras praktiktjänstgöring.

16 §  En anställd inom Tullverket får inte under arbetstid använda alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel eller vara påverkad av sådana medel.

17 §  Föreskrifter om förbud mot vissa bisysslor finns i 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, 20 § förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 1 kap. 14 och 15 §§ allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA).

Bestämmelser om mutbrott finns i 20 kap. 2 § brottsbalken. Anställd får inte heller i övrigt, från enskild, ta emot ersättning för tjänsteåtgärd.

18 §  Den som är anställd i tullbefattning skall i arbetet kunna styrka sin behörighet genom att visa upp tjänstekort samt på begäran uppge sitt namn och upplysa om vem som är närmast överordnad.

19 §  Har vid arbetet sådan skada vållats på person eller egendom att ersättningsanspråk kan komma ifråga, skall tjänsteanteckning upprättas. Ansvar för att sådan tjänsteanteckning görs ligger på anställd som deltagit i det arbetsmoment under vilket skadan uppkommit eller upptäckts. Har flera anställda deltagit ligger ansvaret på den som är överordnad.

Vid skada på person skall anmälan göras tjänstevägen till Generaltullstyrelsen.

20 §  Om en anställd i Tullverket upptäcker, eller annars får kännedom om brott eller försök eller förberedelse till brott mot de författningar vilkas efterlevnad Tullverket har att övervaka, skall den anställde vidta åtgärder så att gärningen kan förhindras och beivras eller brott förebyggas. Detsamma gäller om den anställde upptäcker eller får kännedom om omständigheter som skapar förutsättningar för eller på annat sätt befrämjar sådana brott.

Allmänt råd

Anställds skyldighet enligt 20 § innebär inte att anställd alltid måste ingripa personligen för att t.ex. förhindra att ett pågående försök till smuggling fullbordas. Ingår det inte i den anställdes befattning att verkställa beslag och upprätta brottmålsrapport eller kan ingripande i det aktuella fallet inte göras utan avsevärd olägenhet för den anställde, kan den anställde i stället t.ex. underrätta närmaste tullmyndighet eller tullanställd. Bestämmelserna innebär inte att den anställdes befogenheter utsträcks. Vid behov av åtgärder som sträcker sig utanför de egna befogenheterna bör den anställde underrätta närmaste chef eller annan som i det enskilda fallet är lämpligare.

21 §  Anställd, som utför arbetsuppgift som kan antas beröra polisens eller annan myndighets arbetsområde, skall snarast underrätta berörd myndighet och i förekommande fall samråda med denna. Finns särskilda bestämmelser eller överenskommelser angående samarbetet med annan myndighet gäller dessa.

22 §  Den anställde skall lämna tullmyndigheten uppgift om sin bostadsadress och de telefonnummer som denne i allmänhet kan nås på.

23 §  När en anställd i tullbefattning skall avlösas omedelbart efter ett arbetspass, får den anställde inte sluta passet innan avlösning skett eller arbetet ordnats på annat sätt. Vid avlösningen skall underrättelse göras om sådant som kan vara av betydelse för arbetet.

24 §  När anställd är förhindrad att inställa sig till, eller måste avbryta påbörjat arbete på grund av sjukdom eller andra tvingande skäl, skall den anställde så snart det kan ske anmäla det till närmaste överordnad eller, om detta inte är möjligt, till tullmyndigheten.

25 §  Har körkort återkallats för anställd som kör bil i arbetet eller för vilken körkort utgör ett anställningsvillkor, skall den anställde genast anmäla detta till tullmyndigheten. Om beslutet om återkallelsen av körkortet upphävs eller körkortet förnyas skall även detta förhållande anmälas till myndigheten.

26 §  Anmälan eller framställning som rör arbetet skall lämnas av den anställde till närmast överordnad för att av denne vidarebefordras till den slutliga mottagaren (tjänstevägen) om inte annat föreskrivits eller om det i enskilt fall kan anses olämpligt.

Allmänt råd

Tjänstevägen bör i regel användas även i fråga om andra än skriftliga mellanhavanden i tjänsten.

Tjänsteförseelser m.m.

27 §  Överordnad är skyldig att till tullmyndigheten anmäla misstanke om att en anställd gjort sig skyldig till brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §§ brottsbalken, tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning eller uppträtt utanför arbetet på sådant sätt att Tullverkets eller dess anställdas anseende kan anses ha skadats.

28 §  Anmälan om misstanke enligt 27 § skall göras i form av en skriftlig rapport. I denna skall lämnas uppgifter

1. om överträdelsens beskaffenhet,

2. om den anställdes arbetsuppgifter då felet begicks,

3. om de särskilda föreskrifter för arbetet den anställde haft att följa,

4. om tidpunkten då överträdelsen begicks eller upptäcktes,

5. om den anställdes olämpliga uppträdande utanför arbetet,

6. om de omständigheter som anses styrka att den anställde gjort sig skyldig till sådan överträdelse,

7. om de personer som kan lämna upplysningar i saken och

8. om övriga omständigheter som kan vara av betydelse för bedömande av överträdelsen.

Andra personer som lämnat uppgifter i rapporten bör bekräfta uppgifterna genom att skriva på rapporten.

29 §  När regional tullmyndighet mottagit anmälan om misstanke enligt 27 § skall myndigheten skyndsamt göra den ytterligare utredning som behövs för komplettering av de uppgifter som lämnats i anmälan. Utredningen skall i regel ledas av myndighetens chef.

Är omständigheterna sådana att avskedande kan komma i fråga skall Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet, underrättas snarast dock senast två veckor efter det att omständigheterna först blev kända av arbetsledningen vid myndigheten.

Är omständigheterna sådana att uppsägning på grund av personliga skäl kan komma i fråga skall det av utredningen framgå om tullmyndigheten anser att särskilda skäl för avstängning från arbetet under uppsägningstiden föreligger.

Den anställdes arbetstagarorganisation skall informeras om den anmälan som kommit in till tullmyndigheten.

30 §  Vid utredning som avses i 29 § skall den anställde beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen uttala sig om vad som åberopas mot den anställde. Normalt bör den överordnade samt biträde, om den anställde anlitar sådant, vara närvarande om den anställde yttrar sig muntligt över anmälan.

De muntliga uppgifter som den anställde eller andra personer lämnar skall noggrant antecknas i protokoll samt bekräftas skriftligen.

31 §  Den regionala tullmyndighetens utredning enligt 29 § skall överlämnas till Generaltullstyrelsen om inte annat föreskrivits nedan.

Finner tullmyndigheten beträffande förseelse som i och för sig kan medföra disciplinpåföljd men som är av mindre allvarligt slag, att godtagbar effekt kan uppnås genom annan lämplig åtgärd, skall disciplinpåföljd normalt inte komma i fråga. Samråd kan i dessa fall ske med Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet.

32 §  Om det anses lämpligt kan vid misstanke om brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken, ärendet överlämnas till Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet, utan att utredning som avses i 29 § görs. Förundersökning kommer i förekommande fall att företas av allmän åklagare enligt bestämmelserna i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen (1947:948).

Föreligger tillräckligt material för beslut om åtalsanmälan kan det i vissa fall vara lämpligt att vederbörande tullmyndighet underlåter att vidta ytterligare utredning, t.ex. om det kan befaras att tullmyndighetens objektivitet i det aktuella fallet kan komma att ifrågasättas.

Sedan dom meddelats skall den regionala tullmyndigheten sända en kopia av domen till Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet. Vad som nu sagts gäller dock inte när domstolen sänder avskrift av dom eller beslut enligt föreskrift i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

33 §  Protokoll över muntligt yttrande från den anställde eller från någon annan, som upprättas av regional tullmyndighet efter det att ärendet överlämnats till Generaltullstyrelsen, skall bekräftas på sätt som anges i 30 § andra stycket.

Protokollet eller annan utredning som den anställde företett skall snarast överlämnas till Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet.

Allmänna råd

Generaltullstyrelsen bereder den anställde tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) över tullmyndighetens anmälan. Begär den anställde att få lämna muntligt yttrande över anmälan bör detta tillåtas om det inte är uppenbart att utredningen saknar betydelse. Sådant yttrande bör i första hand lämnas till den regionala tullmyndigheten. Finner myndigheten att den anställdes begäran bör avslås, bör frågan överlämnas till Generaltullstyrelsen för avgörande.

34 §  För att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i arbetet skall överordnad ta den anställde ur arbetet om det är nödvändigt. Om den anställde är påverkad av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel bör dessutom graden av sådan påverkan samt beskaffenhet och mängd utrönas.

Åtgärd att ta anställd ur arbetet skall snarast möjligt anmälas till den regionala tullmyndigheten. Tullmyndigheten skall undersöka om den anställde har problem med användande av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel. Myndigheten skall i samband med undersökningen bl.a. samråda med företagshälsovården och den anställdes arbetstagarorganisation.

Visar det sig att den anställde har missbruksproblem skall tullmyndigheten i samråd med företagshälsovården och läkare vidta åtgärder för att bereda den anställde lämplig vård. Kan det antas att åläggande av disciplinpåföljd skulle motverka ändamålet med dessa åtgärder, får myndigheten underlåta att överlämna ärendet till Generaltullstyrelsen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även när tullmyndigheten erhållit anmälan som avses i 2 kap. 14 §.

35 §  Får en regional tullmyndighet kännedom om att en anställd begått brott utanför arbetet och att brottet skäligen kan inverka på bedömandet av den anställdes lämplighet att inneha sin anställning i Tullverket, skall myndigheten sända ett exemplar av domen i målet till Generaltullstyrelsen, juridiska sekretariatet.

Anställnings upphörande

36 §  Avgång på anställds egen begäran prövas av den regionala tullmyndighet som har rätt att fatta beslut om anställning på motsvarande befattning.

37 §  Regional tullmyndighet som vill att anställd vid myndigheten skall lämna sin anställning vid uppnådd pensionsålder, skall lämna den anställde sådant skriftligt besked som föreskrivs i 33 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten skall på lämpligt sätt se till att få bevis om att den anställde har fått beskedet och när detta skedde.

När tullmyndighet får kännedom om att anställd vid myndigheten får rätt till hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall myndigheten till den anställde lämna sådant besked som avses i 33 § andra stycket lagen om anställningsskydd om att anställningen skall upphöra på grund av rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Vad som sagts i föregående stycke om bevis skall gälla även besked enligt detta stycke.

Regional tullmyndighet skall se till att anställds ansökan om ålderspension till Statens löne- och pensionsverk upprättas och inlämnas enligt verkets föreskrifter. Ansökan skall lämnas till Generaltullstyrelsen tillsammans med kopia av besked enligt första eller andra stycket.

38 §  När en anställd avlider är tullmyndighet skyldig att lämna den anställdes efterlevande anvisning om de åtgärder som fordras för att ansöka om familjepension och om försäkringsbelopp. Intyg om anställning utfärdas av berörd tullmyndighet. Dödsfallsanmälan skall med tillhörande bilagor insändas direkt till Statens löne- och pensionsverk.

39 §  Tullmyndighet skall på begäran av anställd utfärda tjänstgöringsintyg. På begäran av arbetstagare som varit anställd minst sex månader skall tjänstgöringsbetyg utfärdas.

Tjänstgöringsbetyg skall innehålla uppgift om

1. anställningstid, tjänstgöringens omfattning, innehavda befattningar, längre tjänstledigheter (över 3 mån.) samt orsak till att anställningen upphör,

2. organisatorisk placering, arbetsuppgifter samt eventuella särskilda uppdrag,

3. vilka krav tjänsten ställt i fråga om kunskap, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper,

4. vitsord beträffande kompetens och personliga egenskaper,

5. sammanfattande omdöme.

Tjänstgöringsintyg bör innehålla motsvarande uppgifter som sägs i andra stycket punkterna l och 2.


Kapitel 4 — Handläggning m.m.

Inkommande handlingar

1 §  Handling som kommer till regional tullmyndighet skall förses med ingångsstämpel som visar vilken dag enligt 10 § förvaltningslagen (1986:223) den kom in till myndigheten. Antal bilagor (verifikationer, prover m.m.) skall i förekommande fall antecknas på huvudhandlingen.

Från stämpling undantas trycksaker och andra handlingar för vilka den är uppenbart obehövlig.

Handlingar som lämnats direkt i tullmyndighets lokal skall förses med anteckning om detta vid ingångsstämpeln.

2 §  När en försändelse enligt påskrift innehåller anbud, skall omslaget stämplas med ankomstdagen. Föreskrifter om hur anbud skall öppnas finns i 1 kap. 20 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

3 §  Om en försändelse innehåller betalningsmedel eller värdehandling och uppgift om detta har lämnats i följebrev skall uppgiften kontrolleras och bekräftas med den kontrollerandes signatur.

Generaltullstyrelsen har utfärdat särskilda föreskrifter (FFM 1989:6) om registrering av värdeförsändelser. När sådan försändelse öppnas skall minst två personer närvara.

4 §  Har en anställd tagit emot post som avser tjänsteärende, skall han se till att den behandlas som om den varit ställd till tullmyndigheten eller myndighets enhet.

Tullmyndigheten är skyldig att ha sådana rutiner att allmänna handlingar behandlas korrekt oavsett om de kommit in till myndigheten i försändelse adresserad till den anställde eller till myndigheten.

Allmänt råd

I tryckfrihetsförordningen finns regler om rätt att ta del av allmänna handlingar och i sekretesslagen (1980:100) föreskrivs att allmänna handlingar som kommer in till en myndighet skall diarieföras utan dröjsmål. Post som är ställd till en viss anställd måste således öppnas av myndigheten om den anställde är borta från arbetet längre än en dag för att myndigheten skall kunna bedöma om försändelsen innehåller en allmän handling som måste lämnas ut eller diarieföras. De grundlagsstadgade reglerna om allmänna handlingars offentlighet tar över brottsbalkens förbud att öppna annans post.

Myndigheten är inte förhindrad att ge den anställde som så önskar, möjlighet att själv eller genom ställföreträdare, öppna till den anställde adresserad försändelse, så länge tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser om allmänna handlingar inte åsidosätts.

Det är viktigt att observera att inte endast vanliga skrivelser på papper kan vara allmän handling. Detta gäller även för fax, e-post och uppgifter fästa på annat medium som kommer in till myndigheten. Tullmyndigheternas rutiner måste därför även omfatta sådana handlingar.

5 §  En tullmyndighet skall på begäran av den som gett in en handling utfärda ett mottagningsbevis i den mån det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.

Kan det förutses att ett ärende som inkommit inte kan avgöras senast inom fyra veckor bör den som insänt ärendet underrättas om att ärendet tagits emot och att besked skall lämnas efter verkställd utredning eller dylikt. Om det är möjligt skall uppgift lämnas om när beskedet kan väntas.

6 §  Om diarieföring är föreskrivet i 15 kap. sekretesslagen (1980:100) och i Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:32) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i tullstaten.

Den som har hand om handling i samband med registrering eller handläggning av ett ärende ansvarar för vård av handling och har enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen att i första hand pröva fråga om handlingens utlämnande om inte handlingen arkiverats. Har handlingen arkiverats ansvarar den som hos myndigheten utsetts som arkivansvarig.

7 §  Minst en gång i kvartalet skall varje enhets diarium granskas av enhetens chef i syfte att övervaka att ärendena handläggs utan dröjsmål och att onödiga balanser inte uppkommer.

8 §  Den regionala tullmyndigheten skall årligen före den 1 maj, lämna en förteckning till Generaltullstyrelsen över ärenden som kommit in till tullmyndigheten under tidigare år men inte slutbehandlats före den l april det år förteckningen skall lämnas.

9 §  Vad som utgör tullmyndighets arkiv samt bestämmelser om vård och gallring av arkivhandlingar framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd avseende nämnda författningar samt av Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:32) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i tullstaten.

Verkställande av föreskriven gallring av arkivhandlingar får endast företas av anställd som besitter sådan kompetens.

Föredragning och beslut

10 §  Chef för regional tullmyndighet är beslutande i ärenden i vars prövning chefen deltar. I ärenden som är av principiell innebörd eller annars av större vikt skall myndighetschefen alltid besluta.

11 §  Beslut i ärende som skall avgöras av tullmyndigheten och inte fattas av myndighetens chef enligt 9 §, fattas av chefen för den enhet dit ärendet hör. Chefen för enheten kan i fråga om visst ärende eller viss grupp av ärenden överlåta sin beslutanderätt till underställd personal. Sådan delegering skall anmälas för regionchefen.

Delegering av beslutanderätt skall dokumenteras i en beslutsordning för enheten eller i särskilda beslut.

Den som beslutar skall underrätta närmaste chef om viktigare avgjorda ärenden.

I fråga om rätt att fatta tulltaxeringsbeslut och beslut om revisionsbesök och tulltillägg m.m. finns särskilda föreskrifter i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:45) för tillämpning av tullagen (1994:1550) och tullförordningen (1994:1558) (tullordning).

12 §  Ärende i vilket chefen för myndigheten beslutar avgörs efter föredragning av chefen för den enhet vid myndigheten dit ärendet hör, eller av särskilt förordnad föredragande. Chefen för myndigheten får bestämma att sådant ärende skall avgöras utan föredragning.

Annan chef vid myndigheten får besluta att föredragning skall hållas i ärende som denne chef skall avgöra.

13 §  Ärende som skall beslutas efter föredragning skall antecknas i föredragningslista. I denna skall anges vem som fattar beslutet, vem som är föredragande och vem som i övrigt är närvarande vid föredragningen.

Annat ärende som skall avgöras antecknas i beslutslista om den beslutande bestämmer det.

14 §  Beslut i ärende på föredragnings- eller beslutslista skall antecknas i listan. Denna skall signeras av dem som varit närvarande vid beslutet. Om föredraganden eller annan som är närvarande vid beslut har skiljaktig mening skall denna antecknas.

När ärende avgjorts skall ärendets huvudhandling eller bilaga till denna förses med anteckning om dagen för och lydelsen av beslutet. Anteckningen skall, om ärendet inte upptagits i föredragnings- eller beslutslista, signeras av den som avgjort ärendet.

15 §  Underskrift av utgående skrivelser och andra expeditioner skall tecknas under den regionala tullmyndighetens namn när chefen för myndigheten eller chef för enhet inom myndigheten beslutat i ärendet.

När beslut fattats efter delegering skall underskrift tecknas under beteckning för den enhet inom myndigheten där beslutet fattats.

Tecknas underskrift av någon som inte fattat beslutet skall den tecknas "Enligt uppdrag".

16 §  Från Tullverkets åklagare utgående skrivelser och andra expeditioner skall skrivas under av denne med angivande av titeln Tullverkets åklagare.

17 §  Handlingar som blivit allmänna genom upprättande men som inte expedieras, t.ex. vissa journaler, skrivs under av den som upprättat handlingen.

18 §  Meddelande av vidimering och bevis enligt diarium, personalregister eller annan arkivhandling skrivs under av chef för enhet eller av denne utsedd anställd. Motsvarande skall gälla vid utfärdande av annat bevis.

19 §  Expedition som upprättas vid tullklarering eller annan liknande förrättning skall, om inte annat är föreskrivet, skrivas under av den eller de anställda som verkställt förrättningen.

20 §  Hos varje regional tullmyndighet skall finnas exemplar av Tullverkets författningssamling (TFS), Tullinformation, Svensk Tull, Tullverkets författningshandböcker (TFH), Tullverkets varuhandböcker (YRE), Svensk författningssamling (SFS), Ekonomihandbok samt Hanteringsrutiner för lokal uppbörd.

I den omfattning som behövs skall vid tullmyndigheten finnas tillgång till Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT).

21 §  Rekvisition av författningstryck och Tullinformation skall göras av tullmyndigheten hos Generaltullstyrelsens administrativa byrå. Rekvisition av Svensk Tull skall göras av tullmyndigheten hos verkssekretariatet vid Generaltullstyrelsen.

22 §  Regional tullmyndighet får till trafikant sälja blanketter till handlingar som denne skall lämna till Tullverket. Myndigheten skall för ändamålet från Svensk Specialdistribution beställa behövliga förråd av sådana blanketter.


Kapitel 5 — Förvaltning av medel, anläggningstillgångar, inventarier m.m.

Förvaltning av uppbördsmedel

1 §  In- och utbetalningar av uppbördsmedel och diverse medel skall, med undantag av vad som anges i tredje stycket, redovisas via bank- och postgirokonton anslutna till Statsverkets checkräkning SCR eller via tulldatasystemets kontantkassor. Endast bank- och postgirokonton som är förtecknade i Ekonomihandbok för Tullverket får användas.

Som uppbördsmedel räknas tull, annan skatt och avgifter som Tullverket uppbär för statens eller andra myndigheters och uppdragsgivares räkning. Även medel som tillfälligt deponeras hos tullmyndigheterna, såsom kontant ställda säkerheter, är att betrakta som uppbördsmedel i detta avseende.

Medel som deponeras hos en tullmyndighet skall i vissa fall, i enlighet med bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket, sättas in på myndighets postgiro anslutet till Tullverkets räntekonto i Sveriges Riksbank.

Förvaltning av anslagsmedel m.m.

2 §  In- och utbetalningar av anslagsmedel skall redovisas via bank- och postgirokonton anslutna till Tullverkets räntekonto i Sveriges Riksbank. Inbetalningar av avgifter som Tullverket får disponera i sin verksamhet får dock även sättas in på konton som är anslutna till Statsverkets checkräkning SCR om avgifterna debiterats i Tulldatasystemet TDS. Endast bank- och postgirokonton som är förtecknade i Ekonomihandbok för Tullverket får användas.

Som anslagsmedel räknas alla medel som är avsedda att finansiera Tullverkets verksamhet. Förutom tilldelade och utbetalda anslag utgörs dessa medel även av avgifter och ersättningar som får disponeras av Tullverket samt bidrag, donationer och andra likvida medel som är avsedda att användas i verksamheten.

Utbetalningar m.m.

3 §  Regional tullmyndighet skall förordna särskilda anställda som behöriga att utfärda betalningsorder för girering, check och utbetalning från postgiro- och bankkonton anslutna till Statsverkets checkräkning SCR och räntekontot i Sveriges Riksbank. För ansvarsförhållanden och internkontroll vid utbetalningar skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket iakttas.

Inbetalningar

4 §  Regional tullmyndighet skall förordna särskilda anställda som behöriga att skriva under postväxel, check, post-/bankanvisning och utbetalningskort som är ställd till eller överlåten på tullmyndighet. För ansvarsförhållanden och internkontroll vid inbetalningar skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket iakttas.

Kontantkassor m.m.

5 §  Den regionala tullmyndigheten skall förordna särskilda anställda att vara kassörer för kontantkassor och underförskottskassor. I fråga om belopp som får innehållas som kontantkassa samt regler för kontanta in- och utbetalningar, kassadifferenser, kontanthantering och säkerhetskrav, skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket och Hanteringsrutiner Lokal uppbörd i Tulldatasystemet iakttas.

Lön och ersättningar m.m.

6 §  Lön och vissa andra ersättningar till Tullverkets personal beräknas och betalas enligt ett ADB-baserat lönesystemet med regional inrapportering. Betalning av lön m.m. sker genom bank där banklönekonto tilldelas den som är ansluten till systemet.

Första stycket gäller inte viss personal med tidsbegränsad anställning enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av Generaltullstyrelsen. Vid tillämpningen av systemet skall tullmyndigheten iaktta

l. Statens löne- och pensionsverks anvisningar,

2. Generaltullstyrelsens föreskrifter om systemet i detta reglemente eller på annat sätt.

7 §  Rapportering enligt 6 § skall för varje regional tullmyndighet göras av rapportställe.

Rapporteringsunderlag skall lämnas till rapportställe av personalrapportör, som utses av den regionala tullmyndigheten. Personalrapportör skall till rapportställe även lämna uppgifter som regional tullmyndighet behöver för beräkning av lön m.m. enligt 8 §.

8 §  Beslut om utbetalning av avlöningsförmån enligt 12 kap. allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) eller enligt bestämmelser utfärdade av Generaltullstyrelsen får meddelas av regional tullmyndighet i fråga om

l. lön m.m. till den som enligt 6 § andra stycket är undantagen från central löneberäkning,

2. sjukvårdsförmån som inte utbetalas via lönesystemet,

3. resekostnadsersättning och traktamente enligt gällande avtal och reglemente eller särskilda av Generaltullstyrelsen meddelade föreskrifter,

4. kostnadsersättning som inte angivits ovan förutom beklädnadsersättning.

Regional tullmyndighet får besluta om utbetalning av arvode eller annan ersättning som utgår på grund av verksamhet vid förslags- och skyddskommittéer.

9 §  Upptäcks felaktigt belopp i regional tullmyndighets beslut om avlöningsförmån, skall felet rättas utan dröjsmål. Vad som är föreskrivet i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall dock iakttas vid sådan rättelse.

Rättelse skall ske genom tillägg eller avdrag i samband med nytt beslut om avlöningsförmån till den som fått det felaktiga beloppet. Kan rättelsen inte lämpligen ske på detta sätt, skall för lågt belopp rättas genom särskilt beslut om utbetalning och för högt belopp krävas åter till den del det utbetalats för mycket.

10 §  Regional tullmyndighet får besluta om utbetalning till anställd av lämpligt förskott för betalning av sådana utgifter i samband med sjukvård, tjänsteresa, förrättning, flyttning och utbildningskurs, för vilka den anställde har rätt till ersättning av Tullverket.

11 §  Beslut om utbetalning för Tullverket i annat fall än vad som sägs i detta kapitel får meddelas av regional tullmyndighet endast om denna bemyndigats därtill antingen i särskild författning eller genom föreskrift eller beslut i särskilt fall av regeringen eller Generaltullstyrelsen.

Medelsinventering

12 §  Vid varje tullmyndighet som förvaltar penningmedel skall minst en gång per år verkställas medelsinventering. Medelsinventering skall även ske när chef som har ansvar för medelsredovisning frånträder tjänst. Inventeringarna skall företas i enlighet med bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket.

Avstämning

13 §  Regional tullmyndighet som förvaltar penningmedel skall fortlöpande verkställa sådan avstämning av kassarörelserna som avses i 20 § 3 bokföringsförordningen (1979:1212).

Vid varje budgetårs utgång skall myndigheten dessutom göra särskild avstämning av den kontanta behållningen samt av värde- och säkerhetshandlingar.

Förbrukningsartiklar och blanketter

14 §  Tullmyndighet skall föra särskild redovisning över bokförda blanketter. Redovisningen förs på fastställd blankett enligt närmare föreskrifter från Generaltullstyrelsen.

Anläggningstillgångar och inventarier

15 §  Varje tullmyndighet skall föra ett databaserat register över sitt innehav av anläggningstillgångar och inventarier i enlighet med bestämmelser i Ekonomihandboken för Tullverket.

16 §  Inventering av anläggningstillgångar och inventarier skall företas i enlighet med bestämmelser i Ekonomihandboken för Tullverket.

Skador

17 §  Skadas egendom som tillhör Tullverket skall den anställde som är närmast ansvarig för egendomen omgående anmäla den regionala tullmyndigheten. Även förlust av egendom skall anmälas.

Anmälan skall innehålla en noggrann redogörelse för hur skadan eller förlusten skett och för de åtgärder som vidtagits i anledning av detta.

18 §  Regional tullmyndighet som tagit emot anmälan som avses i 17 § skall utreda hur skadan eller förlusten uppkommit och om någon kan anses ansvarig för skadan eller förlusten enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Vid mera betydande skada på egendom och vid förlust av egendom skall myndigheten anmäla detta till Generaltullstyrelsen. I anmälan skall anges om skadan eller förlusten kan anse bero på oaktsamhet av anställd och om annan än anställd vållat skadan eller förlusten.

Stöld av Tullverkets egendom skall anmälas till polismyndighet.

Lokaler

19 §  Bestämmelser om lokalförsörjning finns i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

20 §  Regional tullmyndighet skall upprätta och till Generaltullstyrelsen sända in en lokalförsörjningsplan över aktuellt behov av anskaffning, ombyggnad och ändring av administrationslokaler inom tullregionen. Planen skall avse behoven de närmaste tre åren. I planen skall anges den ordning i vilken myndigheten anser att behoven bör tillgodoses.

Den långsiktiga planen skall revideras minst en gång per år. Reviderad plan skall årligen sändas in till Generaltullstyrelsen i samband med förslag till verksamhetsöverenskommelse.

Hyresförteckningar som skall ligga till grund för nästkommande års budgetarbete skall sändas in till Generaltullstyrelsen senast den 15 september.

21 §  När lokalprojekt skall genomföras ankommer det på regional tullmyndighet att upprätta ett lokalprogram. I detta skall uppgift lämnas om vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas i de nya eller ändrade lokalerna, antal anställda som berörs och deras arbetsuppgifter, hur många arbetsplatser som behövs och övriga faktorer av betydelse för lokalplaneringen.

22 §  Med ledning av lokalprogrammet upprättar regional tullmyndighet förslag till planlösning av lokalerna. Myndigheten fastställer planlösningen efter medgivande från Generaltullstyrelsen om beslutet innebär avvikelse från träffad verksamhetsöverenskommelse.

Om skyddskommittés och skyddsombuds granskning av byggnadsritning m.m. är särskilt föreskrivet.

23 §  Regional tullmyndighet får inom utgiftsram som fastställts av Generaltullstyrelsen besluta om och låta utföra ombyggnad och komplettering av för myndighetens verksamhet nödvändiga lokaler. Som villkor för detta skall dock gälla

l. att ombyggnaden eller kompletteringen är nödvändig av funktionella skäl eller från arbetarskyddssynpunkt eller av annan liknande anledning och

2. att ombyggnaden eller kompletteringen ankommer på statsverket och inte kan anses ingå i hyresvärdens åligganden.

Innan åtgärd enligt första stycket vidtas skall den ha godkänts av hyresvärden.

24 §  Det ankommer på regional tullmyndighet att teckna hyresavtal för lokaler som är nödvändiga för myndighetens verksamhet.


Denna författning träder i kraft den l juli 1998.

Genom författningen upphävs

tjänstgöringsreglemente (TFS 1979:19) för tullstaten,

Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.,

Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1953:11) angående bemyndigande för vissa tulltjänstemän att utfärda sådant intyg som avses i 7 § sjöfyndslagen.