tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:11

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 22 april 1998
Utkom från trycket den 30 april 1998

Upphört: Grundförfattningen upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6, 69 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[] Generaltullstyrelsen [föreskriver] att punkt 8.2.3 i bilaga B till tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Bilaga B

8.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

— — — — — —

8 MOTTAGARE

Ange fullständigt namn och adress på den tullskyldige enligt 10 § TL dvs. den som är skyldig att betala importtull för en vara, eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd.

Den som anges i detta fält är också att anse som deklarant i den bemärkelse som avses i artikel 4.18 i tullkodexen dvs. den person som avger en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn en tulldeklaration avges.

Under "Nr" skall anges den tullskyldiges organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har den tullskyldige inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Om varan importeras för enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning, behöver dock uppgift om personnummer och tilläggssiffror inte lämnas om det sammanlagda värdet av sändningen är högst 10.000 kronor. Vid elektronisk uppgiftslämning skall dock i sådant fall korrekt personnummer eller 000000-0000-00 anges.

Saknar den tullskyldige svenskt organisations- eller personnummer anges 999999-9999-00.

Under "Nr" anges därutöver telefonnummer och referens (kontaktperson).

Om den tullskyldige är annan än den för vars räkning sändningen importeras (köparen, eller om varan inte importeras i samband med köp, varumottagaren), skall den sistnämndes identitetsbeteckning anges i fält 44, under förutsättning att sändningen är avsedd för endast en köpare eller mottagare. Den som förvärvat en vara i förtullat skick från tredje land skall i detta sammanhang jämställas med den för vars räkning varan importeras.

Observera att om tull och annan skatt skall betalas enligt särskild tullräkning av den tullskyldige skall i fält 48 anges koden "T". Detta förutsätter att den tullskyldige är registrerad som kredithavare hos Tullverket.

På tilläggsblad anges endast namn och organisations- eller personnummer.

Om en speditör är tullskyldig bör denne upprätta en lista över mottagarna. Det underlättar för tulltjänstemannen bl.a. om denne vid granskningen vill ta kontakt med en mottagare.

12 VÄRDEUPPGIFTER

— — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.