tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:10

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 4 april 1998
Utkom från trycket den 23 april 1998

Upphört: Grundförfattningen upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilaga C till tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Bilaga C
(Senaste lydelse TFS 1997:29.)

Koder i svarsmeddelanden från TDS

Svarskoder av teknisk art i KONTRL-meddelande

Dataelement 0083 — åtgärdskod

Kod

Text

   

1

Bekräftad (denna nivå och alla lägre nivåer)

2

Bekräftad — fel upptäckta och rapporterade

3

En eller flera avvisade — nästa lägre nivå

4

Avvisad — denna nivå och alla lägre nivåer

5

UNB/UNZ accepterad

6

UNB/UNZ avvisad

Dataelement 0085 — svarskod

Kod

Text

Kommentar

0

UNA stöds ej

Underrättelse om att teckensträngen i UNA inte kan förstås eller går att följa

2

Syntaxen stöds ej

Underrättelse att syntaxidentifierare, version och/eller nivå angiven i UNB-segmentet inte stöds av mottagaren

   

3

Meddelandeversion/-utgåva stöds ej

Underrättelse att meddelandetyp, versionsnummer och/eller utgåvenummer i UNG och/eller UNH-segmenten inte stöds av mottagaren

   

4

Servicesegment saknas/ogiltiga

Underrättelse att servicesegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas

   

5

Fel i avslutningskontroll

Underrättelse att data i avslutningen inte överensstämmer med huvud och/eller att den funktionella gruppen eller meddelandet eller segmenträkningen är felaktig

   

6

Datasegment saknas/ogiltigt

Underrättelse att ett datasegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas

   

7

Felaktig mottagare

Underrättelse att mottagaren angiven i UNB inte överensstämmer med den verklige mottagaren

   

8

För många dataelement i segmentet

Indikation att ett datasegment innehåller för många dataelement

   

9

Obligatoriskt dataelement saknas

Indikation att ett obligatoriskt element saknas i ett service- eller datasegment

   

10

Attributsfel i dataelement

Indikation att ett dataelement inte överensstämmer med den tillämpliga meddelande- eller segmentspecifikationen

   

11

Lösenord är ogiltigt

Indikation att lösenordet i segment UNB är ogiltigt

   

12

Avsändare är ej tillåten

Avsändare som angivits i mottaget meddelandes UNB/S002 är ej tillåten

   

13

Referens till överföringen är ej unik

Referens som angivits i UNB/0020 och UNZ/

0020 är ej unik

   

14

Referens till tillämpning ej tillåten

Referens till tillämpning som angivits i UNB/0026 är ej tillåten

   

15

Behandlingsprioritet ej tillåten

Behandlingsprioritet som angivits i UNB/0029 är ej tillåten

   

16

Ingår ej i kommunikationsöverenskommelsen

Det som angivits i UNB/0032 ingår ej i kommunikationsöverenskommelsen

     

17

Testindikator ej godkänd

Testindikator som angivits i UNB/0035 är ej godkänd

   

18

Ej överensstämmelse mellan UNB/0020 och UNZ/0020

Det som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej i överensstämmelse

   

19

Antalet meddelanden överensstämmer ej med antalet i filen

Antalet överförda meddelanden överensstämmer ej med vad som angivits i UNZ/0036

   

20

Kommunikationsavtalet är ej uppfyllt

 
   

21

Felaktig kombination av syntaxversion och TDR-version

 
   

22

Fel vid teckenmängdskontroll

 

"Statuskoder" i svarsmeddelande (CUSRES-MD) från TDS

Dessa svarskoder anges som "kvalificerare" i RFF-segment. Koderna lämnas vid svar på en statusförfrågan och som svar på en begäran om tullklarering.

Kod

Text

   

GEF

Godset ej klart för utförsel

GEL

Godset ej klart för utlämning

GKF

Godset klart för utförsel

GKL

Godset klart för utlämning

KFE

Klareringsenhet finns ej (används f.n. inte)

KLU

Klarering utförd

TFE

Tullid finns ej

Följande svarskoder anges som "kvalificerare" i GIS-segment (kvittens på rättelsemeddelande).

Kod

Text

   

RE

Rättelse ej godkänd (används f.n. inte)

RG

Rättelse godkänd (används f.n. inte)

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare MTA

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

060

Sigillkontroll har ej kunnat genomföras i TDS

061

Fler fel finns men version 90.2 av CUSRES förhindrar vidare rapportering

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare FTA

Koden medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

 

020

Felaktig kvalificerare i segment AUT

 

021

Felaktig kvalificerare i segment RFF

 

022

Felaktig kvalificerare i segment LOC

 

023

Felaktig kvalificerare i segment DTM

 

024

Felaktig kvalificerare i segment TDT

 

025

Felaktig kvalificerare i segment GIS

 
   

026

Felaktig kvalificerare i segment NAD

 

027

Felaktig kvalificerare i segment CST

 

028

Felaktig kvalificerare i segment MOA

 

029

Felaktig kvalificerare i segment MEA

 

030

Felaktig kvalificerare i segment DCR

 
   

031

Felaktig kvalificerare i segment FTX

 

032

 

033

Felaktig kvalificerare i segment COM

 

034

Felaktig kvalificerare i segment UNS

 

035

Felaktig kvalificerare i segment CUX

 

036

Felaktig kvalificerare i segment DMS

 

037

Felaktig kvalificerare i segment GDS

 

038

Felaktig kvalificerare i segment TAX

 

039

Felaktig kvalificerare i segment TOD

 
   

040

Felaktigt dokumentsigill

 

045

Felaktigt utställarsigill

 

050

Ej godkänd utställare

 

055

Ej godkänd sigilleringsmetod

 
   

056

Ogiltig tidsangivelse i segment AUT (sigillkontrollvalidering)

 

075

Datum i segment AUT ej enligt angiven formatkvalificerare

 

076

Datum i segment DTM ej enligt angiven formatkvalificerare

 

085

Kvalificerare saknas i GIS-segment eller felaktig kod i okvalificerat GIS-segment

 
   

100

UNT-segment ej korrekt

 
   

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare MFT

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

Kommentar

   

240

Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i TDS

   

241

Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktig checksiffra

   

242

Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktigt format

   

244

Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i Tullverkets förteckning över företag

 
   

245

Angivet org.nr för behörig att begära klarering saknar tillstånd för elektroniskt uppgiftslämnande

Uppgiften om klareringsbehörig avser de fall där tullklarering ska begäras genom ett elektroniskt meddelande

   

626

Tillståndsnummer ska anges

Om tillståndskod angivits ska också tillståndsnr anges

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare FFT

Kod med kvalificerare FFT medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

Kommmentar

   

010

Meddelandetyp är felaktig

Meddelandetyp anges i BGM-segmentet

   

065

Ärendet har ej kunnat tas emot pga interna orsaker i TDS

Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i TDS — I sådant fall bör driftsövervakningen kontaktas

   

070

Angivet tullid är förbrukat

Ärendets tullid (BGM-segmentet) har tidigare använts i TDS

   

071

Tullid ska anges

 
   

082

Tullid har felaktigt format och/eller felaktig checksiffra

 
   

083

Ärendets tullid ingår i den serie som är förbehållen Tullverkets lokaldator

Vid nyuppläggning av ärende (utom TNU) ska företagets tullidserie användas

   

084

Tullid tillhör inte giltig tullidserie

Ärendets tullid ska återfinnas i någon av de tullidserier som registrerats i TDS

   

100

Exportörens registreringsnummer ska anges

 
     

101

Exportörens registreringsnummer är fel

Företagets reg.nr i TDS består av org.nr 10 siffror och tilläggsnr 2 siffror

   

111

Angivet org.nr för exportör har fel checksiffra

 
   

112

Angivet registreringsnummer för exportör har fel format

Registreringsnr består av org.nr på 10 tecken och tilläggsnr på 2 tecken (sammanlagt 12 siffror)

   

113

Registreringsnr för exportör ska anges eftersom tillstånd erfordras för angiven varukod

Tillstånd som läggs in i TDS är knutna till tillståndshavarens reg.nr (eller org.nr) som i sådana fall alltid ska anges

   

115

Exportörens namn ej angivet

Om angivet reg.nr för exportör ej återfinns i TDS' företagsregister ska uppgift om namn och adress lämnas

   

118

Exportören saknar tillstånd för angiven meddelandetyp

Ex. Meddelandetyperna UFF och UGE kan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Beträffande UGE sker validering på exportörens org.nummer inkl. tilläggsnummer

   

120

Namn och adress ska anges då exportörens reg.nr saknas i ärendet

Jfr svarskod 100. Om reg.nr saknas ska namn, postnr och postadress alltid anges (i rätt position)

   

121

Exportörens postadress ej angiven

Jfr kommentar till kod 115

   

124

Landkod för exportör är fel

Angiven kod finns inte i TDS' landkodtabell

   

125

Namn på handläggare hos exportör ej angivet

 
   

126

Telefonnr till handläggare hos exportör ej angivet

 
   

127

Exportörens postnummer ej angivet

 
   

128

Exportörens postnummer felaktigt

Angivet postnr finns inte i TDS' postnummertabell eller har felaktigt format. Postnr ska bestå av 5 siffror och uppta 5—6 positioner

   

131

Angivet reg.nr för ombud har fel checksiffra för org.nr-delen

 
   

132

Angivet reg.nr för ombud har fel format

 
   

133

Angivet reg.nr för ombud är felaktigt

Tänkbara orsaker: Det kan vara checksiffer- eller formatfel; angivet tilläggsnr finns ej i registret; avsändares org.nr i UNB-segmentet är ej detsamma som ombudets org.nr

   

134

Ombuds reg.nr ska anges

Ex. Om procedurkod = 12 måste ombudets reg.nr anges

   

135

Namn- och/eller adressuppgifter på ombud ska anges

 
   

140

Landkod för ombud är felaktig

Landkod behöver inte anges för ombud med svenskt reg.nr

   

145

Ombud saknar tillstånd för angiven meddelandetyp

Meddelandetypen UGE kan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Validering sker på org.nr inkl. tilläggsnr

   

150

Handläggares namn hos ombud ej angivet

 
   

170

Telefon till handläggare hos ombud ej angivet

 
   

180

Angiven åtgärdsindikator är felaktig

 
   

190

Angiven/na tilläggskod/er är felaktig/a

 
   

191

Tilläggskod/er ska anges

 
   

192

Tilläggskod/er ska ej anges

 
   

193

Samma tilläggskod angiven flera gånger

 
   

194

Felaktig kombination av tilläggskoder

 
   

210

Mottagarens namn ska anges

Vid export ska mottagarens namn och postadress anges

   

220

Mottagarens postadress ska anges

Jfr svarskod 210

   

230

För mottagarland ska anges bokstavskod upptagen i Tullverkets landtabell

Svarskod 230 ges om mottagarland angivits med felaktig kod

   

231

Landkod för mottagare ej angiven

 
   

260

Totalt antal kolli fel eller saknas

Med felaktigt avses bl.a. negativt värde

   

270

Beräknad avgångstid ska anges

 
   

271

Beräknad avgångstid fel

Datum och tidpunkt ska vara "giltigt" och ha formatet CCYYMMDDHHMM (ex 30 februari ej giltigt). Beräknad avgångstid får ej vara tidigare än dagens datum

   

280

För bestämmelseland ska anges kod upptagen i Tullverkets landtabell

 
     

290

Bestämmelseland ska anges

 
   

300

Transportmedlets id ska anges

 
   

310

Angiven kod för transportmedlets nationalitet vid avgången/ankomsten finns ej upptagen i Tullverkets landtabell

 
   

311

Nationalitet för transportmedel vid avgång/ankomst ska anges

 
   

320

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitetskod vid gränspassagen ska anges

 
   

330

Angiven nationalitetskod för aktivt transportmedel finns ej upptagen i Tullverkets landtabell

 
   

340

Angiven transportsättskod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över transportsättskoder

 
   

350

Transportsättskod ska anges

 
   

380

Angiven godslokalkod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över godslokalkoder

 
   

390

Godslokalkod ej angiven

 
   

400

Fakturanummer e.d. ska anges

 
   

405

Kod för inrikes transportsätt ej angiven

 
 

406

Kod för inrikes transportsätt felaktig

 
   

410

Godsmärkning ska anges

 
   

420

Angivet antal kolli är felaktigt

Denna kod ges exempelvis om negativt värde angivits

   

425

Antal kolli ska anges

 
   

430

Kollislag ska anges

 
   

440

Varuslag ska anges

 
   

450

Varupostnr ska anges i stigande ordning (nummerföljd)

 
   

451

Varupostnr ej inom tillåtna gränser

Tillåtet intervall 1—999

   

452

Varupostnr ska anges

 
   

453

Första varupostnr ska vara 1 (ett)

 
   

455

Endast en varupost får deklareras i denna ärendetyp

Kan utlösas i samband med orimlig procedurkod

   

456

Ärendet måste innehålla minst en varupost och för vissa meddelandetyper dessutom högst en varupost

 
   

505

Angiven procedurkod felaktig

Svarskoden kan utlösas av en korsvalidering

   

510

Procedurkod ska anges

 
   

515

JP-kod felaktig

I de fall återbetalning av jordbruksavgifter yrkas pga export ska koden "RE" anges

   

540

Nettovikt ska anges

 
   

545

Uppgift om nettovikt felaktig

Svarskoden kan utlösas om negativt värde eller ett för stort värde angivits

   

550

Uppgift om annan kvantitet felaktig

Ex. Annan kvantitet ska inte redovisas till aktuell varukod. Jfr även kommentar till kod 545

   

560

Annan kvantitet ska anges till angiven varukod

Se aktuell varukod i tulltaxan

   

570

Statistiskt värde ska anges

 
   

575

Uppgift om statistiskt värde felaktig

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

   

580

Angivet tidigare tullid finns ej i TDS

 
   

581

Angivet tidigare tullid syftar på ett icke relevant ärende

Ex. Tidigare tullid i en TD hänvisar inte till en HA; HA har redan "avbokats" genom tidigare avlämnad TD; TD avser flera HA (nummerlista) som inte har samma taxebestämmande dag

   

583

Tidigare tullid får ej ändras

Ex. Kan avse det fall då man lämnar en slutlig deklaration efter en preliminär dito

   

584

Tidigare tullid förekommer mer än en gång i samma ärende

När en TD omfattar flera HA (s.k. nummerlista) anges tullid från HA som "tidigare tullid", men endast en förekomst av samma tullid är tillåten

   

590

Tidigare tullid ska anges

Ex. i en TNU ska tidigare tullid alltid anges

   

600

Tillståndskod ska anges

 
   

610

Felaktig tillståndskod

Ex. Svarskoden kan bero på att felaktig kod angivits eller att den angivna tillståndskoden ännu inte lagts in i TDS

   

615

Tillståndskod och tillståndsnummer kan ej upprepas på en varupost

Ex. Om samma tillståndskod och tillståndsnummer upprepas på en varupost fås denna svarskod

   

616

Begränsad licens kan ej åberopas på preliminär deklaration eller slutlig deklaration efter preliminär deklaration

 
   

640

Angivet tillståndsnummer finns ej i TDS

Tillståndsnr måste vara exakt återgivet, tecken för tecken

   

660

Tillståndsnummer ska anges

Till angiven tillståndskod ska även tillståndsnr anges

   

670

Varukod ska anges

 
   

671

Angiven varukod är felaktig

Vid import anges 10-ställig "Taric-kod" och vid export 8-ställig KN-kod

   

680

EU-procedurkod ej angiven

 
   

681

Angiven EU-procedurkod felaktig

Vissa EU-procedurkoder kan bara kombineras med en specifik ärendekod. Detta gäller t ex de EU-procedurkoder som börjar med 51, 52, 53, 55, 56, 57 eller 91 och som bara kan användas i kombination med ärendekod T

   

685

Tillstånd enligt angiven procedurkod får inte användas i kombination med angiven EU-procedurkod

 
   

700

Komplettering har avvisats pga att bearbetning av ärendet har påbörjats

Om t.ex. tullklarering har begärts kan komplettering inte göras

   

710

Åberopat tullid fel

Tänkbara orsaker: Tullid finns inte i TDS eller tullid avser ett inte relevant ärende (TRT åberopar en TNU som inte finns i TDS, men HA finns)

   

720

Uppgiften behörig att begära klarering får endast kompletteras av det företag som gjort nyuppläggning av ärendet

Här avses det företag som angivits i UNB-segmentet vid nyuppläggningen

   

730

Tullklarering påbörjad/klar. Rättelse måste göras manuellt

Rättelse genom elektroniskt meddelande kan inte göras i sådant fall

   

740

Endast den som gjort nyuppläggning av ärendet får lämna rättelse

 
   

750

Tillstånd saknas för angiven meddelandetyp

 
   

765

Importärendekod ska anges

 
   

766

Angiven importärendekod är felaktig

 
   

770

Angivet reg.nr för tullskyldig är felaktigt

Ex. Kan också avse felaktigt format eller checksiffra. Om slutlig TD lämnas efter en prel. får uppgiften om tullskyldig inte ändras

   

771

Tullskyldigs reg.nr ska anges

 
   

772

Namn och adressuppgifter för tullskyldig ska anges

Om tullskyldigs reg.nr inte finns i TDS' företagsregister ska namn och adressuppgifter lämnas. Namn, postnr och postadress är minimikrav

   

775

Angivet postnr för tullskyldig finns ej i TDS' postnummerkatalog

 
   

780

Avsändningsland ska anges

Anges med landkod

   

781

Angiven kod för avsändningsland är ej upptagen i Tullverkets landtabell

 
   

790

Aktiva transportmedlets nationalitet ska anges

 
   

805

Ursprungsland ska anges

 
   

806

För ursprungsland ska anges kod, upptagen i Tullverkets landtabell

 
   

810

Bruttovikt ska anges

 
   

811

Angiven bruttovikt felaktig

Kan vara negativt värde eller för högt värde

   

815

Angiven förmånskod är felaktig

Koden finns ej upptagen i Tullverkets tabell över förmånskoder eller koden är ej tillämplig på angivet ursprungsland

   

816

Förmånskod ska anges

 
   

825

Angiven avgiftskod är felaktig

 
   

827

Avgiftskod ska ej anges

 
   

830

Angiven beräkningsenhetskod fel

Koden finns inte inlagd i TDS

   

831

Beräkningsenhetskod ska anges

 
   

832

Beräkningsenhetskod ska ej anges

 
   

835

Angiven kod för betalningsansvar felaktig

 
   

836

Kod för betalningsansvar ska anges

 
   

840

Deklarationskod ej angiven

 
   

841

Angiven deklarationskod felaktig

 
   

850

Antal kolli eller bruttovikt (om bulk) är mindre än vad som angivits i hemtagningsanmälan

I en kompletterande tulldeklaration får antal kolli (eller bruttovikt om bulk) ej vara mindre än i hemtagningsanmälan. Om manko bör Tullverket kontaktas och kompletterande tulldeklaration lämnas ev. på ED-blankett

   

855

Rättelse måste göras manuellt

Kan avse det fall då en TD har granskats, men ej fakturerats

   

860

Beskattningsgrund ska anges

 
   

861

Kombinationen med varukod 00 och angivande av beskattningsgrund är ej tillåten

 
   

865

Avgiftssats ska anges

 
   

866

Angiven avgiftssats felaktig

 
   

867

Avgiftssats ska ej anges om avgiftskod är utelämnad

Ex. När avgiftssats angivits krävs även avgiftskod. Om beräkningsenhetskod är M ska avgiftssats inte heller anges

   

872

Meddelandets avsändare ska ha samma org.nr som den tullskyldige eller ombudet

Meddelandets avsändare finns angiven i UNB-segmentet — kontakta systemansvarig på

Företaget!

   

873

Meddelandets avsändare ska ha samma identitet (org.nr) som exportören

Gäller i de fall som deklaration inte avlämnats av ombud

   

880

Ej behörig att begära tullklarering i elektroniskt meddelande

Den som gör nyuppläggning av ett ärende ska ange klareringsbehörig om annan ska begära klarering genom ett elektroniskt meddelande

   

885

Tullklarering får ej begäras genom elektroniskt meddelande

Gäller exempelvis vid temporär import, aktiv förädling suspensionssystemet och bearbetning under tullkontroll

   

890

Tillstånd för angiven procedurkod saknas

Kontrollera att den tullskyldige (org.nr + tilläggsnr) finns registrerad som hemtagare om procedurkoden är 10! Om procedurkoden är 12 ska ombudet inneha tillstånd till hemtagning för annans räkning

   

895

Transitnr ska anges

Gäller om procedurkod = 11 (godkänd importör)

   

900

Kod för avgångsland finns ej i Tullverkets landtabell

 
   

901

Avgångsland ska anges

Gäller om procedurkod = 11 (godkänd importör)

   

910

Avsändare ska anges

Avsändarens namn ska anges

   

915

Ärendet kan ej lämnas innan hemtagningen är klarerad

Ex. En TD kan inte tas emot förrän HA har tullklarerats. En orsak är att taxebestämmande dag ska vara fastställd och det görs vid tullklarering av HA

   

920

Avdragsrätt enl. mervärdesskattelagen ska anges

Om importärendekod är "P" ska denna uppgift anges med 'J' eller 'N'

   

921

Avdragsrätt för mervärdesskatt ska anges med J eller N

Se svarskod 920

   

925

Taxebestämmande dag ska anges

 
   

926

Angiven taxebestämmande dag är felaktig

Ex. Taxebestämmande dag får ej vara senare än dagens datum. Det kan också vara datum som inte finns, t.ex. 30 februari

   

930

Manuellt inlämnat ärende får ej behandlas elektroniskt

Ex. En manuellt ingiven DF kan inte rättas genom ett elektroniskt meddelande (DRT)

 

935

Angiven betalningsansvarig är ej registrerad som kreditimportör hos Tullverket

 
   

940

För sent att anmäla till annan tullklareringsform

 
   

946

Utförseldatum felaktigt

Datum ska vara ett "giltigt" datum (t.ex. 31 februari ej giltigt) och ha formatet CCYYMMDD

950

Landkod för avsändare felaktig

 
   

955

Avsändarens postadress ej angiven

 
   

960

Angivet anläggningstullid felaktigt

Ex. Anläggningstullid ska inte anges till angiven procedurkod

   

961

Anläggningstullid ska anges

Ex. Angiven procedurkod förutsätter att uppgift om anläggningstullid finns

   

965

Telefonnr till handläggare hos tullskyldig ej angivet

 
   

970

Landkod för tullskyldig felaktig

 
   

975

Namn på handläggare hos tullskyldig ej angivet

 
   

985

Angiven beskattningsgrund är felaktig

Får t.ex. ej vara negativt värde

   

997

Ska ändring göras måste omprövning begäras

Ett rättelsemeddelande kan inte tas emot när tulltaxeringsbeslut har fattats


Denna författning träder i kraft den 19 april 1998.