tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:9

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2004:12
som utkom från trycket 11 juni 2004


Åberopade bemyndiganden

TFS 1998:9; 11 § tullregisterförordningen (1990:179) och 84 § tullförordningen (1994:1558)

TFS 2000:5; 11 § tullregisterförordningen (1990:179) och 84 § tullförordningen (1994:1558)

TFS 2002:16; 10 § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

TFS 2004:12; 10 § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och 79 § tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om spärrar i tulldatasystemet

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2000:5.)

Inledande bestämmelser

1 §  I tulldatasystemet (TDS) finns ett tekniskt system (spärrsystemet) för att välja ut sändningar för kontroll- eller övervakningsändamål med hjälp av spärrar. Med spärr avses i denna författning uppgift som registreras i spärrsystemet i syfte att under vissa omständigheter indikera anledning till övervakning eller kontrollåtgärd.

Allmänna råd

Spärrsystemet utgör en del av TDS. Lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet är därför tillämpliga på behandlingen av uppgifter i spärrsystemet. Behandlingen måste hålla sig inom de ändamål för vilka behandling av uppgifter i TDS får ske. Av 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet framgår att uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs hos Tullverket för bl.a. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet. Att fullgöra spaningsuppgifter omfattas däremot inte av ändamålen med behandlingen i TDS, jfr 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.
(TFS 2004:12)

2 §   Spärr kan beslutas

1. som en följd av en riskanalys, eller

2. utifrån särskilda operativa kontrollskäl.

Riskprofil

3 §  Vid en riskanalys kan upprättas en riskprofil. Riskprofilen skall utgöra grund för beslut om sådan spärr som avses i 2 § 1.

Ett särskilt register fört med hjälp av automatisk databehandling får upprättas för bearbetning av information vid riskanalys och för registrering av riskprofiler. Registret får inte innehålla personuppgifter i den mening begreppet har enligt personuppgiftslagen (1998:204).
(TFS 2004:12)

Beslut om spärr

4 §  Beslut om spärr får fattas endast av sådan tjänsteman som anges i 7 §.
(TFS 2004:12)

Allmänna råd

Med beslut om spärr bör förstås alla typer av beslut om spärrar, således även beslut om t.ex. hävande av spärr eller undantag från spärr. Däremot avses inte exempelvis den fysiska registreringen av en beslutad spärr eller att ställa fråga om spärr.

5 § Paragrafen har upphört att gälla genom TFS 2004:12.

6 § Paragrafen har upphört att gälla genom TFS 2000:5.

7 §  Beslut om spärr får fattas av riskanalyschefen i kompetenscenter Företag och, efter bemyndigande av riskanalyschefen, annan tjänsteman som arbetar med riskanalys inom processen Effektiv handel.
(TFS 2004:12)

8 §  Den som får besluta om spärr får även registrera spärr, fråga om spärr och fråga om resultat av spärr.

Riskanalyschefen vid kompetenscenter Företag får bemyndiga annan tjänsteman vid kompetenscentret att registrera spärr.

I behörighet att registrera spärr ingår även att fråga om spärr och om resultat av spärr.

Chef för annat kompetenscenter får efter samråd med riskanalyschefen vid kompetenscenter Företag bemyndiga tjänsteman vid sitt kompetenscenter att fråga om spärr.

Bestämmelser om tilldelning av behörighet i TDS olika delsystem och register finns i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om informationssäkerhet i Tullverket. Behörighetsprofiler beskrivs i den behörighetshandbok som avses i 5 kap. 2 § i nämnda författning.
(TFS 2004:12)

Prövning och övervakning av spärr

9 §  En spärr skall inte ges större omfattning än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med spärren.

Den som beslutat om en registrerad spärr skall övervaka den. När behov av spärren inte längre finns skall den omedelbart hävas.

Dokumentering

10 §  Beslut om att registrera spärr skall föras in i ett särskilt register.

I registret skall föras uppgift om

— spärrid,

— beslutande enhet inom Tullverket och diarienummer,

— beslutsfattare,

— vem som utfört registreringen och

— spärrtyp jämte spärrmotiv enligt 2 § (punkt 1 eller 2).

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Av bilagan till denna författning framgår vilka spärrtyper som finns.
(TFS 2004:12)

11 §  Uppgift skall föras om vem som i förekommande fall har ställt fråga om spärr eller resultat av spärr.

12 §  Dokumentation skall upprättas över beslut som fattas när anledning till övervakning eller kontrollåtgärd har indikerats genom spärrutfall.

Allmänna råd

Det är särskilt viktigt att beslut som innebär att övervakning eller kontrollåtgärd inte vidtas eller att åtgärden avviker från den som indikerats dokumenteras utförligt. Därvid bör beslutet utförligt motiveras.

Övriga bestämmelser

13 §  Uppgifter om och i spärr omfattas vanligen av sekretess enligt 4 kap. 1 § eller 9 kap. 2 § första stycket 1 sekretesslagen (1980:100). Eventuella utskrifter av registrerade spärrar skall förstöras när behov av utskriften inte längre finns.


Bilaga
(TFS 2004:12)

Följande spärrtyper kan användas för spärrläggning i TDS:

CED

Central Spärr Dokumentkontroll — export

CEK

Central Spärr Klarering — export

CEP

Central Passiv Spärr — export

CEV

Central Spärr Varuundersökning — export

CID

Central Spärr Dokumentkontroll — import

CIK

Central Spärr Klarering — import

CIP

Central Passiv Spärr — import

CIV

Central Spärr Varuundersökning — import

CUE

Centralt Undantag Export

CUI

Centralt Undantag Import

REK

Lokal Spärr Klarering — export

REP

Lokal Passiv Spärr — export

REV

Lokal Spärr Varuundersökning — export

RED

Lokal Spärr Dokumentklarering — export

RID

Lokal Spärr Dokumentklarering — import

RIK

Lokal Spärr Klarering — import

RIP

Lokal Passiv Spärr — import

RIV

Lokal Spärr Varuundersökning — import

RUE

Lokalt Undantag Export

RUI

Lokalt Undantag Import


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1998:9
Denna författning träder i kraft den 1 april 1998. Bestämmelsen i 11 § skall dock träda i kraft vid en tidpunkt som Generaltullstyrelsen senare kommer att meddela.

TFS 2000:5
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000, men skall gälla från och med den 1 mars 1999.

TFS 2002:16
[Tullverket föreskriver] att 11 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet skall träda i kraft den 1 juli 2002.

TFS 2004:12
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.