tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:9

beslutad den 27 mars 1998
Utkom från trycket den 6 april 1998

Bemyndigande: 11 § tullregisterförordningen (1990:179) och 84 § tullförordningen (1994:1558)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om spärrar i tulldatasystemet

Inledande bestämmelser

1 §  I tulldatasystemet (TDS) finns ett tekniskt system (spärrsystemet) för att välja ut sändningar för kontroll- eller övervakningsändamål med hjälp av spärrar.

Med spärr avses i denna författning uppgift som registreras i spärrsystemet i syfte att under vissa omständigheter indikera anledning till övervakning eller kontrollåtgärd.

Allmänna råd

Allmänna råd Spärrsystemet utgör en del av TDS. Tullregisterlagen (1990:137) och tullregisterförordningen (1990:179) är därför tillämpliga på användningen av spärrsystemet. Användningen måste hålla sig inom de ändamål för vilka TDS får användas. Av 2 § tullregisterlagen framgår att registret får användas bl.a. för att fullgöra övervaknings- och kontrolluppgifter. Att fullgöra spaningsuppgifter omfattas däremot inte av ändamålen med registret.

2 §  Spärr kan beslutas

1. som en följd av en riskanalys, eller

2. utifrån särskilda operativa kontrollskäl.

Riskprofil

3 §  Vid en riskanalys kan upprättas en riskprofil. Riskprofilen skall utgöra grund för beslut om sådan spärr som avses i 2 § 1.

Ett särskilt register fört med hjälp av automatisk databehandling får upprättas för bearbetning av information vid riskanalys och för registrering av riskprofiler. Registret utgör inte en del av TDS och får inte innehålla personuppgifter i den mening begreppet har enligt datalagen (1973:289).

Beslut om spärr

4 §  Beslut om spärr får endast fattas av sådan tjänsteman som anges i 5— 7 §§.

Allmänna råd

Allmänna råd Med beslut om spärr bör förstås alla typer av beslut om spärrar, således även beslut om t.ex. hävande av spärr eller undantag från spärr. Däremot avses inte exempelvis den fysiska registreringen av en beslutad spärr eller att ställa fråga om spärr.

5 §  Vid Generaltullstyrelsens centrala enhet för riskanalys får beslut om spärr fattas av chefen för enheten.

6 §  Vid Generaltullstyrelsens kontrollbyrå får beslut om spärr fattas av chefen för byrån och chefen för kontrollsektionen.

7 §  Chef för regional tullmyndighet får fatta beslut om spärr inom myndighetens verksamhetsområde. Sådan myndighetschef får bemyndiga chef och ställföreträdande chef för enhet med ansvar för riskanalys eller kontroll att fatta sådant beslut. Om det finns särskilda skäl får myndighetschefen bemyndiga annan tjänsteman än enhetschef eller dennes ställföreträdare att fatta beslut om spärr, om denne tjänsteman har en arbetsledande funktion för den aktuella verksamheten och behövlig kompetens.

Allmänna råd

Allmänna råd Möjligheten att bemyndiga annan tjänsteman än chef eller ställföreträdande chef för enhet att besluta om spärr avser fall där det inte finns en enhet till vilken det aktuella arbetet är naturligt knutet. Det kan t.ex. vara ett fall där arbetet leds av en kontaktperson med en organisatorisk hemvist samtidigt som medarbetarna har andra organisatoriska hemvist. Den praktiska placeringen av beslutsbefogenheten kan då vara hos kontaktpersonen, snarare än hos dennes närmaste chef. Det bör dock observeras att det krävs att kontaktpersonen skall ha en praktisk funktion som arbetsledare för den aktuella verksamheten för att ett bemyndigande skall vara möjligt.

8 §  Den som får besluta om spärr får även registrera spärr, fråga om spärr och fråga om resultat av spärr.

Chefen för den centrala riskanalysenheten och chefen för kontrollbyrån får bemyndiga annan tjänsteman att registrera central spärr.

Chef för regional tullmyndighet får bemyndiga annan tjänsteman att registrera regional spärr och att fråga om spärr på central nivå.

I behörighet att registrera spärr ingår även att fråga om spärr och resultat av spärr på motsvarande nivå.

Chef för annan byrå eller sekretariat vid Generaltullstyrelsen får efter samråd med chefen för den centrala riskanalysenheten bemyndiga annan tjänsteman att fråga om spärr på central nivå.

Bestämmelser om tilldelning av behörighet i TDS olika delsystem och register finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. 1995-02-09 om informationssäkerhet i tulldatasystemet. Regionala behörighetsprofiler beskrivs i Meddelande från Trafikbyrån TDS 1. Centrala behörighetsprofiler beskrivs i Meddelande från Trafikbyrån TDS 7.

Prövning och övervakning av spärr

9 §  En spärr skall inte ges större omfattning än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med spärren.

Den som beslutat om en registrerad spärr skall övervaka den. När behov av spärren inte längre finns skall den omedelbart hävas.

Dokumentering

10 §  Beslut om att registrera spärr skall föras in i ett särskilt register.

I registret skall föras uppgift om

spärrid,

tullmyndighet och diarienummer,

beslutsfattare,

vem som utfört registreringen och

spärrtyp jämte spärrmotiv enligt 2 § (punkt 1 eller 2).

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Av bilagan till denna författning framgår vilka spärrtyper som finns.

11 §  Uppgift skall föras om vem som i förekommande fall har ställt fråga om spärr eller resultat av spärr.

12 §  Dokumentation skall upprättas över beslut som fattas när anledning till övervakning eller kontrollåtgärd har indikerats genom spärrutfall.

Allmänna råd

Allmänna råd Det är särskilt viktigt att beslut som innebär att övervakning eller kontrollåtgärd inte vidtas eller att åtgärden avviker från den som indikerats dokumenteras utförligt. Därvid bör beslutet utförligt motiveras.

Övriga bestämmelser

13 §  Uppgifter om och i spärr omfattas vanligen av sekretess enligt 4 kap. 1 § eller 9 kap. 2 § första stycket 1 sekretesslagen (1980:100). Eventuella utskrifter av registrerade spärrar skall förstöras när behov av utskriften inte längre finns.


Bilaga

Följande spärrtyper kan användas för spärrläggning i TDS:

CED

 Central Spärr Dokumentkontroll — export
CEK Central Spärr Klarering — export
CEP Central Passiv Spärr — export
CEV Central Spärr Varuundersökning — export
CID Central Spärr Dokumentkontroll — import
CIK Central Spärr Klarering — import
CIP Central Passiv Spärr — import
CIV Central Spärr Varuundersökning — import
CUE Centralt Undantag Export

CUI

Centralt Undantag Import
RED Regional Spärr Dokumentklarering — export
REK  Regional Spärr Klarering — export

REP

Regional Passiv Spärr — export
REV Regional Spärr Varuundersökning — export
RID Regional Spärr Dokumentklarering — import
RIK Regional Spärr Klarering — import
RIP Regional Passiv Spärr — import

RIV

Regional Spärr Varuundersökning — import
RUE Regionalt Undantag Export
RUI Regionalt Undantag Import


Denna författning träder i kraft den 1 april 1998 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:49) om spärrläggning i tulldatasystemet skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 11 § skall dock träda i kraft vid en tidpunkt som Generaltullstyrelsen senare kommer att meddela.