tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:7

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 19 mars 1998
Utkom från trycket den 31 mars 1998

Upphört: Grundförfattningen upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6, 11, 13, 18, 74 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 9 kap. 18, 24—30, 35, 36, 39, 42, 44, 49 och 58 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 1, 25, 29, 30, 35, 44, 49 och 58 §§ samt rubriken närmast före rubriken närmast före 9 kap. 25 § skall utgå,

dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 22 och 24 §§, 6 kap. 6, 11, 12, 35, 38, 43 och 44 §§, 9 kap. 1, 4, 13, 16, 17, 38 och 40 §§, 10 kap. 20 och 24 §§ och 18 kap. 1 § och bilaga 3 till bilaga B samt rubriken närmast efter kapitelrubriken till 9 kap. skall ha följande lydelse,

dels att närmast före underrubriken närmast före 9 kap. 2 § skall införas en ny rubrik med lydelsen "Aktiv förädling",

dels att det i tullordningen skall införas nio nya paragrafer, 5 kap. 13 a § 6 kap. 5 a, 12 a, 16 a och 27 a §§, 9 kap. 1 a och 1 b §§ och 10 kap. 9 a och 24 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §  I tullordningen förstås med

tullgods: varor som står under tullkontroll enligt 55 § tullagen (1994:1550),

varor som fritt får införas: varor som medförs av resande eller av den som utför arbete på transportmedel, om varorna enligt särskilda bestämmelser för resande får införas utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av införselrestriktioner,

tullmyndighet: tullmyndighet, om inte annat särskilt anges, enligt Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.,

lokalkontor: för klarerings- och kontrolluppgifter särskilt utpekad del av en tullmyndighet enligt vad som sägs i 3 § Generaltullstyrelsens föreskrifter om organisation av tullstaten m.m.,

tullkontor: dels den del av en tullmyndighet som är lokaliserad till huvudorten för tullmyndigheten, dels varje lokalkontor,

tullklareringsområde: sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den dag då begäran om tullklarering avseende en elektronisk tulldeklaration kommit in anses som taxebestämmande dag,

utlämningsdag: den dag då tullmyndigheten frigör en vara som anmälts till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

expeditionstid: kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag: påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton.

I övrigt har uttryck i tullordningen samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och som i tullagen och tullförordningen (1994:1558).

Med lokal tullmyndighet i 2 § första stycket tullförordningen förstås, om inte annat särskilt anges, tullkontor.

Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 §.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen tillkännager uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

5 kap.

13 a §  En tulldeklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman och inte genom automatklarering. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan den tullskyldige eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

 

00

Inga importrestriktioner

01

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga importrestriktioner, kontakta avsändaren

11

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta avsändaren

12

Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Importlicens

Koderna 10, 11, 12 och 13 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

22 §  Tulltaxeringsbeslutet meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto. I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet. Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot har utfärdats. När tulltaxeringsbeslutet meddelas genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Föreskrifter om tullräkning och tullkvitto finns i 19 kap.

Om tulltaxeringsbeslutet innebär en avvikelse från tulldeklarationen, redovisas i tullräkningen förutom tulltaxeringsbeslutet även vad som deklarerats.

(Senaste lydelse TFS 1994:61.)

24 §  Om en tulldeklaration lämnats på blankett, registrerar tulltjänsteman behövliga uppgifter i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i en tulldeklaration registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras. Ärendet åsätts ett tullid genom systemet. Ett blad av tulldeklarationen, försett med uppgift om tullid, återlämnas efter registreringen till den som lämnat in deklarationen.

En tulldeklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman eller genom automatklarering sedan den tullskyldige eller någon som företräder honom begärt tullklarering enligt vad som sägs i 14 § tullagen (1994:1550).

Om tulltaxeringsbeslut fattats av annat tullkontor än den tullskyldiges kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet fattades.

6 kap.

5 a §  Om en kompletterande tulldeklaration lämnats på blankett, registrerar tulltjänsteman behövliga uppgifter i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i en tulldeklaration registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras.

En kompletterande tulldeklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman.

Om tulltaxeringsbeslut fattats av annat tullkontor än den tullskyldiges kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet fattades.

6 §  Bestämmelserna om styrkande handlingar i 5 kap. 7—9 §§, om varuposter i tulldeklaration i 5 kap. 10 och 11 §§, om rättelse av tulldeklaration i 5 kap. 12 § och om tulltaxering i 5 kap. 22 och 23 §§ gäller även då det förenklade förfarandet med ofullständig deklaration tillämpas vid anmälan till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

När ofullständig deklaration eller kompletterande tulldeklaration lämnas i form av ett elektroniskt dokument, gäller bestämmelserna i 5 kap. 13—18, 20 och 21 §§ i tillämpliga delar.

11 §  Förenklad deklaration skall lämnas till tullkontoret för den ort där varan finns (utlämningstullkontoret).

När förenklad deklaration lämnas för licensbelagda varor, skall samtidigt licensen visas upp tillsammans med t.ex. faktura eller packlista. Tulltjänsteman kontrollerar licensen mot uppgifter i deklarationen och mot bilagda handlingar i övrigt. Om importlicensen har överförts elektroniskt från licensmyndigheten till tulldatasystemet, skall i stället uppgift om tillståndskod och licensnummer anges i den förenklade deklarationen. I sådant fall sker avbokning på licensen i tulldatasystemet, och information om detta överförs därefter till licenssystemet hos licensmyndigheten.

Om hemtagning medges, sedan den förenklade deklarationen behandlats i tulldatasystemet, återlämnas ett blad av deklarationen, försett med uppgift om det tullid som ärendet åsatts genom systemet, till den som lämnat in deklarationen.

I fråga om förenklad deklaration för hemtagning av varor, som importeras till det svenska tullområdet med post eller på järnväg, gäller de särskilda bestämmelserna i 14 och 15 kap.

(Senaste lydelse TFS 1994:61.)

12 §  En förenklad deklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument skall åsättas ett tullid ur den tullidserie som Generaltullstyrelsen tilldelat tillståndshavaren. Om deklarationen lämnas genom ombud för hemtagare, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna.

Förenklad deklaration kan överföras till tulldatasystemet före hemtagningen. En deklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman eller genom automatklarering sedan den tullskyldige eller någon som företräder honom begärt tullklarering enligt vad som sägs i 14 § tullagen (1994:1550).

En förenklad deklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument kan även innefatta en begäran om tullklarering som avses i 13 §.

12 a §  En förenklad deklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman och inte genom automatklarering. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan den tullskyldige eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

00

Inga importrestriktioner

01

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga importrestriktioner, kontakta avsändaren

11

Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta avsändaren

12

Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Importlicens

Koderna 10, 11, 12 och 13 gör att ärendet fördelas till röd kanal. Om ingen kod angetts, fördelas ärendet alltid till röd kanal.

16 a §  Sedan en förenklad deklaration behandlats i tulldatasystemet framställs genom systemet en rapport, "Klarerade hemtagningsanmälningar", som tillställs hemtagaren med post. Av rapporten framgår bl.a. när kompletterande tulldeklaration senast skall lämnas för den hemtagna sändningen.

27 a §  Bestämmelserna i 5 kap. 13 a § gäller även när kompletterande tulldeklaration lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

35 §  Kompletterande tulldeklaration avseende de varor som tagits om hand med stöd av hemtagarens tillstånd skall lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Deklarationen överförs genom systemet till den tullskyldiges kontrolltullkontor som avses i 1 kap. 3 §.

Bestämmelserna i 21 § första stycket, 23, 24, 26, 27, 27 a och 29 §§ tillämpas även på ovannämnda tulldeklarationer. Vad som i nämnda paragrafer sägs om hemtagaren skall i stället avse den tullskyldige. Om tulldeklaration inte lämnas inom föreskriven tid tillämpas 25 §.

Bestämmelserna om styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning i 5 kap. 21 § har motsvarande tillämpning i fråga om kompletterande tulldeklaration som lämnas efter hemtagning för annans räkning.

38 §  I tillstånd att vara godkänd importör skall föreskrivas de uppgifter som framgår av artikel 267 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I tillståndet skall anges om någon åtgärd krävs av tullkontoret innan importören får förfoga över varorna.

Underrättelsen skall innehålla samma uppgifter som elektronisk förenklad deklaration med samtidig begäran om tullklarering enligt 13 § fjärde stycket. Därvid tillämpas 12 a § på motsvarande sätt.

Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet skall han omedelbart meddela detta till kontrolltullkontoret.

Varorna skall anses ha övergått till fri omsättning när kontrolltullkontoret i ett elektroniskt dokument lämnar uppgift om att varorna frigjorts. Av 8 § tullagen (1994:1550) framgår att en kompletterande tulldeklaration för en vara som tagits om hand med tillämpning av förfarandet för godkänd importör skall lämnas senast nio dagar efter den dag då varan frigjordes. Den kompletterande tulldeklarationen skall överföras i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

43 §  Kompletterande tulldeklaration skall lämnas i form av ett elektroniskt dokument på det sätt som framgår av 27 §. I övrigt tillämpas 23, 25, 27 a, 28 och 29 §§ på motsvarande sätt.

Bestämmelserna om styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning i 5 kap. 20 och 21 §§ har motsvarande tillämpning i fråga om tulldeklaration vid detta förfarande.

44 §  Tulltaxeringsbeslut fattas av den tullskyldiges kontrolltullkontor.

Om en kompletterande tulldeklaration lämnats på blankett vid hemtagning för egen räkning, registrerar tulltjänsteman behövliga uppgifter i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i en tulldeklaration registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras.

En kompletterande tulldeklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Bestämmelserna i 5 kap. 22 och 23 §§ gäller även när varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller förfarandet med godkänd importör.

9 kap.

Gemensamma bestämmelser för aktiv förädling enligt suspensionssystemet, temporär import och bearbetning under tullkontroll

1 §  När en vara anmäls till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet (AF/S), temporär import (TI) eller bearbetning under tullkontroll (BUT), skall en tulldeklaration lämnas i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 5 kap. 2 § andra eller tredje stycket. Tulldeklarationen skall inges till det eller något av de tullkontor som anges i tillståndet till tullförfarandet i fråga.

Tulldeklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Föreskrifter om styrkande handlingar som skall bifogas finns i 5 kap. 6—9 §§.

När tulldeklarationen överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument, gäller bestämmelserna i 5 kap. 13—18 §§ i tillämpliga delar. Undantagen i 5 kap. 20 och 21 §§ från kravet att bifoga styrkande handlingar tillämpas på motsvarande sätt.

1 a §  Om tulldeklarationen lämnats på blankett, registrerar tulltjänsteman behövliga uppgifter i tulldatasystemet. Ärendet åsätts ett tullid genom systemet. Ett blad av tulldeklarationen, försett med uppgift om tullid, återlämnas efter registreringen till den som lämnat in deklarationen.

En tulldeklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering enligt vad som sägs i 14 § tullagen (1994:1550). Begäran om tullklarering skall framställas i tullkontorets expeditionslokal. I de fall förenklat ansökningsförfarande använts framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som lämnas till deklaranten.

För samtliga ärenden framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift AF/S, TI respektive BUT) som lämnas till deklaranten. När varor anmäls till något av tullförfarandena AF/S, TI eller BUT med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande, framställs rapporten först sedan den kompletterande tulldeklarationen lämnats och behövliga uppgifter registrerats i tulldatasystemet.

1 b §  Anmälan av en vara till något av tullförfarandena AF/S, TI eller BUT med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande får göras av den som har tillstånd enligt 8 § 1 tullförordningen (1994:1558) och som i tillståndet till AF/S, TI respektive BUT har fått medgivande att tillämpa förenklat deklarationsförfarande. I tillståndet till tullförfarandet anges vad som skall gälla för såväl den förenklade deklarationen som den kompletterande tulldeklarationen, vilka styrkande handlingar som skall bifogas samt de ytterligare villkor som måste uppfyllas för att det förenklade förfarandet skall få tillämpas.

Den kompletterande tulldeklarationen skall upprättas på blankett och lämnas senast nio dagar efter den dag då varan frigjordes. Avser deklarationen AF/S eller BUT får den dock inte lämnas senare än när avräkningsnotan lämnas vilket framgår av artikel 576.3 respektive 659.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

4 §  När ansökan om tillstånd enligt 2 § andra stycket överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering ske enligt vad som föreskrivs i 5 kap. 14 §. Därvid skall sådan handling som avses i artikel 568.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 bifogas begäran. En hänvisning till nämnda handling skall finnas i den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44.

I övrigt har bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 5 kap. 13—24 §§ motsvarande tillämpning.

13 §  Bestämmelserna i 6 kap. 5, 5a och 6 §§ om kompletterande tulldeklaration och styrkande handlingar har motsvarande tillämpning.

16 §  Av artikel 627.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att den kompletterande tulldeklarationen inte får lämnas senare än vid yrkandet om återbetalning.

I övrigt har bestämmelserna om kompletterande tulldeklaration och styrkande handlingar i 6 kap. 23, 25—31, 39, 40 och 44 §§ motsvarande tillämpning.

17 §  Den som har tillstånd enligt 8 § 3 tullförordningen (1994:1558) att vara godkänd importör får anmäla en vara som omfattas av tillståndet till aktiv förädling till övergång till fri omsättning. Därvid gäller bestämmelserna i 6 kap. 37—44 §§ i tillämpliga delar.

38 §  Om inte annat följer av 43 § gäller, då villkoren i artikel 695.1 och 2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda, att förenklad ansökan får utgöras av en tulldeklaration som är upprättad på sätt som sägs i 1 §.

40 §  När ansökan om tillstånd enligt 38 § överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering ske enligt vad som föreskrivs i 1 a §. Därvid skall sådan handling som avses i artikel 695.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 bifogas begäran. En hänvisning till nämnda handling skall finnas i den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44.

I övrigt har bestämmelserna i 5 kap. 13, 13 a och 15—24 §§ motsvarande tillämpning.

10 kap.

9 a §  En tulldeklaration för export som lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet fördelas i systemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs alltid av tulltjänsteman. Med en tvåställig sifferkod, som anges i ett specifikt segment i det elektroniska dokumentet, kan exportören eller ombud som han anlitar ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande koder skall användas för ändamålet.

00

Inga exportrestriktioner

01

Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda

10

Inga exportrestriktioner, kontakta avsändaren

11

Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta avsändaren

12

Exportrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13

Exportlicens

Koderna 10, 11, 12 och 13 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

20 §  Exportören skall till sitt kontrolltullkontor ge in en kompletterande tulldeklaration senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes. Den kompletterande tulldeklarationen skall överföras till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument. En kompletterande tulldeklaration som lämnats i form av ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman eller genom automatklarering. Bestämmelserna i 9 a § gäller även när kompletterande tulldeklaration lämnas.

24 §  I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket tillståndshavaren skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras (avisering). Aviseringen skall utgöras av en elektroniskt överförd exportdeklaration med samtidig begäran om tullklarering som överförs till tulldatasystemet vid valfri tidpunkt före den angivna tidsbristen. Exporttullkontoret kan dock bestämma att deklarationen skall överföras under exporttullkontorets öppettid. Aviseringen skall innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt för avgången.

I tillståndet skall anges vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor samt godslokalkod bestående av bokstaven L, eller annan bokstav som Generaltullstyrelsen anvisar för ändamålet, och en lokalkod.

Innan transporten får påbörjas skall den godkände exportören ha tagit emot ett svarsmeddelande från tulldatasystemet, ett så kallat CUSRES, med innebörden att ärendet har klarerats i tulldatasystemet, antingen av tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Transporten får påbörjas tidigast vid den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången.

Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

24 a §  Bestämmelserna i 9 a § gäller på motsvarande sätt när förfarandet med godkänd exportör tillämpas.

18 kap.

1 §  I detta kapitel förstås med

tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell trafik direkt med tredje land och av kommersiellt gods, som verkställs av tulltjänsteman,

kommersiell trafik: transporter som sker yrkesmässigt eller ingår i en yrkesmässig verksamhet,

kommersiellt gods: gods som införs eller utförs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning,

klarering av transportmedel: de åtgärder som erfordras från tullsynpunkt för att ett transportmedel, som står under tullkontroll enligt 56 § tullagen (1994:1550), skall få användas inom landet eller avgå därifrån,

klarering av gods: tullklarering enligt 2 § första stycket tullagen.

Förrättningsavgift tas inte ut för klarering av gods som sker genom automatklarering.

(Senaste lydelse TFS 1996:1.)

 


Bilaga B

Bilaga 3

Nationella procedurkoder vid import

Dessa koder skall anges i andra delfältet i fält 37.

10 =

anges i förenklad deklaration då förenklat deklarationsförfarande för förtullning tillämpas (hemtagning för egen räkning)

11 =

anges i förenklad deklaration då det förenklade förfarandet godkänd importör tillämpas (kan enbart användas då tulldeklarationen överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument)

12 =

anges i förenklad deklaration då förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning tillämpas (hemtagning för annans räkning, kan enbart tillämpas då tulldeklarationen överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument)

05 =

anges i tulldeklarationen då normalförfarande tillämpas vid övergång till fri omsättning (direktförtullning) samt då det förenklade förfarandet med ofullständig deklaration tillämpas

55 =

förtullning av privatgods

00 =

anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande tillämpas (annat an ofullständig deklaration)

51 =

aktiv förädling suspensionssysternet (AFIS)

52 =

bearbetning under tullkontroll (BUT)

53 =

temporär import (TI)

 

I tullräkning kan även procedurkod 09 förekomma. Koden står för tullinitierad förtullning.


Denna författning träder i kraft den 16 april 1998.