tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:6

med ändringar i TFS 1989:20

beslutad den 17 februari 1998
Utkom från trycket den 26 februari 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:7

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

dels att l, 2, 3, 12, 14 och 20 §§, rubriken till bilagan och punkterna 1—3 samt 7—9 i bilagan skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 13 a §, samt i bilagan en ny punkt, 11, av följande lydelse.

1 §  I förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket föreskrivs att Generaltullstyrelsen är Tullverkets chefsmyndighet, att det vid Generaltullstyrelsen skall finnas en styrelse (verksstyrelse) och en överdirektör samt att generaltulldirektören är Tullverkets chef.

I verksförordningen (1995:1322) anges det ansvar och de beslutsbefogenheter som gäller för generaltulldirektören och för verksstyrelsen samt i vad mån generaltulldirektörens beslutsbefogenheter får delegeras. I 8 och 10—12 §§ denna arbetsordning föreskrivs om sådan delegering till befattningshavare hos Generaltullstyrelsen.

Överdirektören är Generaltulldirektörens ställföreträdare.

Om regionala tullmyndigheters ansvarsområden och om delegering av beslutsbefogenheter till befattningshavare inom dessa myndigheter föreskrivs i tjänstgöringsreglementet (TFS 1979:19) för tullstaten.
(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

2 §  Inom Generaltullstyrelsen finns följande sju byråer och där ingående sektioner, samt ett verkssekretariat, ett juridiskt sekretariat, en enhet för internrevision och en central enhet för riskanalys:

Tariffbyrån med en tariffsektion, en tullfrihetssektion, en ursprungs- och tullvärdesektion och ett laboratorium;

Trafikbyrån med en trafiksektion och en TDS-sektion;

Kontrollbyrån med en kontrollsektion, en tullkriminalsektion, en revisionssektion och en underrättelse- och rikssambandscentral;

Uppbörds- och statistikbyrån med en kameralsektion, en uppbördssektion och en statistiksektion;

Personalbyrån med en personalsektion och en utbildningssektion;

ADB-byrån med en administrationssektion, tre utvecklingssektioner, en tekniksektion, en driftssektion och en kundstödssektion;

Administrativa byrån med en budgetsektion, en författningssektion och en servicesektion.

Inom verkssekretariatet finns en säkerhetschef vilken lyder direkt under verksledningen men som i administrativt hänseende är knuten till sekretariatet.

(Senaste lydelse TFS 1996:17.)

3 §  Byråerna, sekretariaten och övriga enheter har i huvudsak de ansvars- och arbetsområden som anges i bilaga till denna arbetsordning. Om inte annat särskilt anges, ingår i enheternas ansvar för där angivna sakområden att inom respektive områden svara för bl.a.

— handläggning av remisser, överklaganden av regional tullmyndighets beslut och andra inkommande ärenden;

— utarbetande av förslag till Generaltullstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och policy och riktlinjer för tullverksamheten;

— lämnande av sådan information till tullmyndigheter och enskilda som dessa behöver för en riktig tillämpning och efterlevnad av reglerna på området.

För samtliga enheter gäller att de skall

— medverka i arbetet med anslagsframställning och årsredovisning,

— medverka i utformning och uppföljning av den styrning av verksamheten som Generaltullstyrelsen utövar genom budgetårsvisa verksamhetsuppdrag till de regionala tullmyndigheterna (verksamhetsöverenskommelser),

— svara för beredskapsfrågor och internationella frågor inom enhetens område samt

— svara för förvaring och utlämnande av enhetens allmänna handlingar.

Om allmänna åligganden för chef för byrå och sekretariat och om särskilda åligganden för vissa befattningshavare finns föreskrifter i 9 § respektive 14 §.

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

12 §  Chef för byrå får bemyndiga sektionschef och annan underställd tjänsteman att besluta i vissa slag av ärenden som chefen för byrån får avgöra. Generaltulldirektören skall underrättas om sådant bemyndigande genom att tillställas kopia av delegeringsbeslutet. Nämnda bemyndigande bör innefatta befogenhet att besluta om åtgärd som avses i 26 § verksförordningen (1995:1322) i berörda ärenden.

Den som beslutar skall underrätta närmaste chef om viktigare avgjorda ärenden.

Vad som sägs om chefs för byrå beslutsbefogenheter i 10—12 §§ äger motsvarande tillämpning på chefen för verkssekretariatet och chefen för juridiska sekretariatet.
(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

13 a §  Personaldirektören är sådan säkerhetsskyddschef som anges i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Chefen för personalsektionen är ställföreträdande säkerhetsskyddschef, tillika biträdande säkerhetsskyddschef.

Dessa skall handlägga frågor om säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i 11—29 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627). Andra säkerhetsfrågor som täcks av nämnda lag och förordning skall hanteras av den i 2 § andra stycket angivna säkerhetschefen.

14 §  Chefen för det juridiska sekretariatet är verkets ombudsman. Denne får själv eller genom ombud föra statens talan enligt 2 § verksförordningen (1995:1322), om inte Generaltullstyrelsen för det särskilda fallet bestämmer annat.

Säkerhetschefen har till särskild uppgift dels att lämna allmänheten upplysningar om Tullverkets ADB-register och deras användning såsom avses i 15 kap. 11 § andra stycket 7 sekretesslagen (1980:100), dels att föra sådan förteckning och lämna sådant bistånd som avses i 7 a § respektive 8 § fjärde stycket datalagen (1973:289).

Befattningshavare som enligt 15 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen i första hand har att pröva fråga om utlämnande av allmän handling är, i fråga om handling som ej arkiverats, den som har hand om handlingen i samband med registrering eller handläggning av ett ärende och, i fråga om arkivhandling, den som svarar för vård av sådan handling enligt Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:50) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i Generaltullstyrelsen.

Bestämmelser om funktionellt förvaltningsansvar beträffande vissa datasystem finns i denna arbetsordnings bilaga. Bestämmelser om registeransvar, systemägaransvar och informationssäkerhetsansvar m.m. beträffande tulldatasystemet (TDS), Tullverkets spaningsregister (SPADI) och andra datasystem har Generaltullstyrelsen meddelat i annan ordning.(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

20 §  Enhetens diarium skall minst en gång i kvartalet granskas av chefen för enheten i syfte att övervaka att ärende handläggs utan dröjsmål och att onödiga balanser inte uppkommer.

Varje enhet skall årligen senast den 20 februari lämna sådan förteckning över ärenden på enheten som avses i 30 § verksförordningen (1995:1322) till juridiska sekretariatet.

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)Bilaga

Enheternas ansvars- och arbetsområden

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

1 TARIFFBYRÅN

— varas klassificering och avgiftsbeläggning enligt de nomenklaturer som avses i artikel 20.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

— gynnsam behandling i tullhänseende enligt artikel 21 i tullkodexen

— om antidumpningstull

— tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt tulltaxan (tullsuspensioner)

— bindande besked om varas klassificering eller ursprung enligt artikel 12 i tullkodexen

— tullvärde och valutakurser

— mervärdesskatt, punktskatter och andra avgifter vid import och export som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

— import- och exportregleringar som inte faller inom kontrollbyråns ansvarsområde

— aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import, passiv förädling och returvaror, som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

— tullskyldighet som kan uppkomma enligt artikel 204 i tullkodexen i vad den avser bestämmelser som hör till byråns ansvarsområde

— återbetalning eller eftergift av tull som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

— tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

— frihandel och annan preferensberättigad utrikeshandel

— ursprungsfrågor

— funktionell förvaltning av TDS delsystem tulltaxa samt EU-systemet EBTI

— funktionell förvaltning av prejudikatsystemet PREJUD

— laboratorieverksamhet i Stockholm och Malmö

— redigering av Tullverkets författningshandbok I och varuhandböckerna.2 TRAFIKBYRÅN

(Senaste lydelse TFS 1996:17.)

— ordningen för utrikestrafiken och andra tullprocedurfrågor, som regleras i tullagstiftningen, om inte frågan faller inom annan byrås ansvarsområde; gränstullsamarbetsfrågor, nordisk provianteringsöverenskommelse och provianteringsfrågor i övrigt

— TIR-konventionen

— konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande

— internationella tullfrågor rörande land-, sjö- och lufttransporter

— funktionell förvaltning av TDS delsystem mottagningsfunktion, import, export, transit, företagsregister, gemensamma register, initialkontroll, behörighetskontrollsystem och spärrhantering

— samordning av den funktionella förvaltningen för alla TDS delsystem

— elektronisk uppgiftslämning

— funktionell förvaltning och drift av Tullverket administrerade system för kvothantering

— vägtrafikskatt, försäkringar m.m. för transportmedel

— interimslicens, turistvagnslicens och exportvagnsförteckning och registrering av fordon i vissa fall

— tullskyldighet som kan uppkomma enligt artiklarna 204—205 i förordning (EEG) nr 2913/92 i vad de avser bestämmelser som hör till byråns ansvarsområde

— sjöfartsavgifter

— funktionell förvaltning av INTRASTAT

— samordning av beredskapsfrågor för Generaltullstyrelsen

— funktionell förvaltning av rapporteringsrutiner till kommissionen av tulltak och liknande uppgifter

— tillstånd till internationella vägtransporter3 KONTROLLBYRÅN

(Senaste lydelse TFS 1996:17.)

— utveckling av strategi, metoder m.m. för kontroll-, revisions-, övervaknings- och kriminaltjänstverksamheten

— utarbetande av kontrollplaner och utvärdering av kontrollarbetet

— kontroll avseende exportreglering, krigsmateriel och strategiska produkter

— kontrollfrågor avseende farligt gods

— central underrättelsetjänst med bl.a. insamling, analys och bearbetning samt vidarebefordran och registrering av uppgifter som rör Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

— samverkan med EG-kommissionen och andra länders centrala tullbrottsbekämpande organ i enlighet med gällande biståndsavtal och konventioner

— samarbete och samverkan såväl med enheter inom Tullverket som med andra myndigheter i kontroll-, revisions-, övervaknings- och räddningstjänstfrågor

— säkerställande av ledning och samordning av särskilda insatser och åtgärder avseende kontrollverksamhet, som berör flera tullmyndigheter eller är av stor omfattning, när så bedöms oundgängligen nödvändigt

— funktionell förvaltning av TDS delsystem avseende efterkontroll

— funktionell förvaltning av SPADI

— utveckling av materiel och utrustning för kontroll-, revisions-, övervaknings- och fjällräddningstjänst och, i samverkan med trafikbyrån, för trafikexpedierande tjänst

— teknisk drift och underhåll av Tullverkets fasta sambandsnät

— operativ drift av rikssambandscentralen

— tjänstedräkt och tjänstetecken7 ADMINISTRATIVA BYRÅN

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

— den interna budgetprocessen samt upprättande, uppföljning och utvärdering av verksamhetsöverenskommelser

— tillsyn av att Tullverket inte överskrider tillgängliga medel

— upprättande av anslagsframställning och årsredovisning

— icke-offentligrättsliga avgifter

— ledningsinformationssystemet för Tullverket LIST

— samordning, normering, uppföljning och rådgivning angående tullokaler och Tullverkets fastigheter samt fordon och lokalvård hos Generaltullstyrelsen

— upphandlingsfrågor, rådgivning, tecknande av avropsavtal och samordnad upphandling för Tullverket

— Generaltullstyrelsens lokaler och inventarier, telefonväxel, vaktmästeri, distribution och verkstad

— blankettfrågor och reproverksamhet

— redigering och utgivning av Tullverkets författningssamling och författningshandböcker II—VIII samt tidskriften Tullinformation m.m.; utgivning av författningshandbok I och Tullverkets varuhandböcker

— redigering och utgivning av handledningar och broschyrer för importörer och exportörer samt foldrar som rör tullbestämmelser för resande och dylik information.8 VERKSSEKRETARIATET

(Senaste lydelse TFS 1996: 17.)

— samordning av internationella frågor

— samordning av övergripande drifts- och organisationsfrågor av större betydelse

— informationsstrategi och pressansvar för Tullverket

— information av allmän karaktär, bl.a. genom Svensk Tull

— riktlinjer och föreskrifter i ADB-säkerhet

— metoder och hjälpmedel i ADB-säkerhetsarbetet

— säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) med undantag som framgår av 13 a §

— utredningsuppdrag åt verksledningen

— sekreterarservice åt generaltulldirektören, överdirektören och verksstyrelsen9 JURIDISKA SEKRETARIATET

(Senaste lydelse TFS 1996:17.)

— expertfunktion beträffande frågor av renodlat juridisk karaktär

— tillsyn över och rådgivning avseende tullverksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten, särskilt beträffande frågor om tullmyndigheternas befogenheter och skyldigheter vid kontroll- och tullkriminalverksamhet

— granskning av förslag till författningar som skall utfärdas av Generaltullstyrelsen såvitt avser de juridiska ramarna för föreskrifterna och den formella utformningen av dessa

— smuggellagstiftningen och andra straffbestämmelser på tullområdet; Tullverkets åklagare; strafföreläggande- och ordningsbotsförfarandet och andra straffprocessuella frågor

— tulltillägg, förseningsavgift och vite; tullskyldighet enligt artiklarna 202—203 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

— uttagande av tull och annan skatt ur en vara enligt 10 och 37 §§ tullagen (1994:1550)

— tjänstgöringsreglementet och arbetsordningen i samråd med berörda enheter

— skadeståndsfrågor och andra frågor om skadeersättning, klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning

— disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning och andra frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322)

— sådan prövning av tullmyndighets beslut om kvarhållande av postförsändelse som avses i 57 d § tullagen samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

— rådgivning beträffande juridiska frågor i övrigt.11 CENTRALA ENHETEN FÖR RISKANALYS

— centralt riskanalysarbete avseende initialkontroll av det kommersiella varuflödet

— medverkan i Tullverkets arbete med riskanalys inom alla områden

— övergripande tillsyn över all spärrhantering

— ansvar för sådana centrala spärrar som beslutas som en följd av en riskanalys

— internationella kontakter inom riskanalysområdet


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1998.