tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:5

beslutad den 9 februari 1998
Utkom från trycket den 13 februari 1998

Bemyndigande: 18 § verksförordningen


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:71) om tullverkets uppföljningssystem (TUSS)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:71) om tullverkets uppföljningssystem (TUSS) skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1998.