tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:4

beslutad den 23 januari 1998
Utkom från trycket den 6 februari 1998

Upphört: Författningen har upphör att gälla den 1 augusti 2000 genom TFS 2000:7

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om tjänstetitlar

1 §  Alla anställda vid Generaltullstyrelsen skall ha en tjänstetitel.

Allmänna råd

I författning finns även andra befattningsbenämningar som avser tjänsteman vid Generaltullstyrelsen, såsom t.ex. allmänt ombud i 100 § tullagen (1994:1550), säkerhetsskyddschef i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), tullverkets ombudsman i 14 § Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen (arbetsordningen), internrevisor i 4 § andra stycket förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. och personalrapportör i 15 § arbetsordningen. Dessa befattningsbenämningar utgör inte tjänstetitel. Föreskrifterna om tjänstetitel utgör inte hinder för att använda dessa befattningsbenämningar.

2 §  Tjänstetitlarna generaltulldirektör och överdirektör är reglerade i 5 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

Tjänstetitlarna för chefer för byråer och juridiska sekretariatet framgår av 2 a § Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen (arbetsordningen).

3 §  Chefen för verkssekretariatet, chefen för centrala enheten för riskanalys och chef för sektion som anges i 2 § arbetsordningen skall ha tjänstetiteln avdelningsdirektör.

Tjänstetiteln avdelningsdirektör kan även tilldelas handläggare eller expert enligt vad som anges i 7 §.

4 §  Ställföreträdande chef för sektion som anges i 2 § arbetsordningen skall ha tjänstetiteln byrådirektör.

Tjänstetiteln byrådirektör skall även användas av befattningshavare som Generaltullstyrelsen placerat på utrikes stationeringsort för att fullgöra uppgifter för tull och i förekommande fall polis i de nordiska länderna (sambandsman).

Tjänstetiteln byrådirektör kan även tilldelas handläggare eller expert enligt vad som anges i 6 §.

5 §  Handläggare eller expert skall ha tjänstetiteln byråinspektör om inte annat följer av beslut enligt 8 §.

6 §  En kvalificerad handläggare eller expert kan tilldelas tjänstetiteln byrådirektör.

Allmänna råd

Som kvalificerad handläggare eller expert bör t.ex. betraktas den som

7 §  En högkvalificerad handläggare eller expert kan tilldelas tjänstetiteln avdelningsdirektör.

Allmänna råd

Som högkvalificerad handläggare eller expert bör t.ex. betraktas den som

8 §  Beslut om tilldelning av tjänstetitel enligt 6 eller 7 § fattas av personalbyrån. När beslutet avser anställd som inte är placerad vid personalbyrån skall samråd äga rum med chefen för berörd byrå eller sekretariat enligt 5 § Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen. Enheten för internrevision skall därvid anses ingå i verkssekretariatet.

9 §  Anställd med uppgift att utföra analysarbete vid laboratoriet skall ha tjänstetiteln laboratorieassistent.

10 §  Anställd med uppgift att utföra kontorsarbete skall ha tjänstetiteln assistent.

Allmänna råd

Exempel på kontorsarbete är

11 §  Anställd med uppgift att utföra tekniskt eller annat praktiskt arbete skall ha tjänstetiteln tekniker.

Allmänna råd

Exempel på tekniskt och annat praktiskt arbete är

12 §  Den som är anställd vid regional tullmyndighet och som tjänstgör tillfälligt hos Generaltullstyrelsen omfattas inte av denna författning.

13 §  Chefen för regional tullmyndighet har tjänstetiteln tulldirektör.

Bestämmelser om tjänstetitlar för annan personal vid regional tullmyndighet får beslutas vid varje myndighet.


Denna författning träder i kraft den 1 februari 1998. Vid samma tidpunkt upphör tidigare beslut om tjänstetitel som avviker från vad som anges i författningen att gälla.