tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:3

beslutad den 27 januari 1998
Utkom från trycket den 5 februari 1998

Uppfört: upphört att gälla vid utgången av oktober 2001 genom TFS 2001:24

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tullverkets Ledningssystem (LIST)

1 §  Tullverkets Ledningsinformationssystem (LIST) skall användas för intern ledning och uppföljning av verksamheten. Systemet skall även användas som stöd för årsredovisningen till regeringen. I LIST skall uppgifter om resursanvändningen, trafik- och ärendevolymer samt resultat redovisas, bearbetas och lagras med hjälp av ADB.

2 §  Tidredovisningen skall avse resursinsats i form av betald arbetad tid samt vissa prestationer och skall omfatta all personal som är anställd i Tullverket. Redovisning sker enligt en användarhandledning med åtgärdskatalog och manual som upprättas av Generaltullstyrelsen.

3 §  Registrering av arbetad tid, trafik- och ärendestatistik skall göras löpande med hjälp av terminal. Vissa uppgifter om ärendevolymer, avvikelser samt rapporterade brott m.m. hämtas automatiskt från Tulldatasystemet och Tullmålsjournalen.

Data tas ur systemet i form av olika rapporter. Alla uppföljningsrapporter aggregerar uppgifterna per månad och organisatorisk enhet.

Chef för regional myndighet, byrå och sekretariat beslutar om vem som skall rapportera till (vara rapportör) och ta ut rapporter ur systemet. Tillgång till LIST skall regleras genom ett särskilt behörighetskontrollsystem.

4 §  Rapportör till LIST skall genom klarmarkering i systemet ange att aktuell månads redovisning är klar. Tullmyndigheter, byråer och sekretariat skall senast den 10:e i månaden efter den månad som uppgifterna avser ha lämnat kompletta, kvalitetsgranskade och godkända uppgifter.

Om denna dag är en lör-, sön- eller helgdag skall godkännandet vara klart senast följande vardag. Felaktiga uppgifter skall rättas.

5 §  Administrativa byrån är funktionellt ansvarig och ADB-byrån tekniskt ansvarig för LIST enligt av Generaltullstyrelsen fastställd förvaltningsorganisation (beslut den 9 januari 1997 i ärende 313-15101/96). Chefen för administrativa byrån är systemägare.

6 §  Uppgifter i systemet skall vara tillgängliga under aktuellt budgetår och för tre budgetår bakåt i tiden.


Denna författning träder i kraft den 16 februari 1998.