tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:1

beslutad den 27 januari 1998
Utkom från trycket den 5 februari 1998

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1963:238) angående överlåtelse av fordran å fyr- och båkavgift jämte tillhörande sjöpanträtt

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att styrelsens cirkulär (TFS 1963:238) angående överlåtelse av fordran å fyr- och båkavgift jämte tillhörande sjöpanträtt skall upphöra att gälla två veckor från den dag då denna författning enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.