tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:59

beslutad den 15 december 1997
Utkom från trycket den 16 januari 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 31 december 1998 genom TFS 1998:31

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om uniform och skyddspersedlar

1 kap. UNIFORM

Uniformsplikt

1 §  Följande tjänstemän är skyldiga att bära fullständig uniform (hel uniformsplikt)

l. tjänsteman vid tullstaten i yttre klarerings- eller kontrollarbete vid landgränsen och vid färjeterminal, flygplats, och liknande; under sådan tjänstgöring

2. tjänsteman vid tullstaten i andra fall än som avses i punkt l; under tjänstgöring när chefen för tullmyndigheten så bestämmer

3. tjänsteman vid trafikbyrån och kontrollbyrån vid Generaltullstyrelsen, under tjänstgöring när chefen för byrån så bestämmer.

Anmärkning till 1 §

Med yttre klarerings- eller kontrollarbete avses tjänstgöring i expedition, tullfilter eller annars då tjänstemannen har direkt kontakt med trafikanterna.

2 §  Det som föreskrivs i l § punkt l skall inte gälla för tullaspirant. Sådan tjänsteman är dock skyldig att vid tjänstgöring som avses i l § punkt l bära uniform bestående av kavaj eller jacka, långbyxor eller kjol samt mössa (begränsad uniformsplikt).

3 §  Annan än i l eller 2 §§ nämnd tjänsteman kan av vederbörande tullmyndighet åläggas att under viss tid eller vid visst tillfälle bära vissa uniformspersedlar (tillfällig uniformsplikt).

4 §  När det under patrullering, spaning eller liknande tjänstgöring är olämpligt med hänsyn till tjänstgöringens syfte att bära uniform får vederbörande tullmyndighet medge undantag från uniformsplikten.

5 §  Tjänsteman som inte har uniformsplikt enligt 1–4 §§ får inte bära uniform utan Generaltullstyrelsens tillstånd.

Generaltulldirektören, chefen för trafikbyrån, chefen för kontrollbyrån, chef för tullmyndighet samt chef för lokalkontor får dock bära uniform när efter eget bedömande tjänsten så kräver.

6 §  Tjänsteman med hel uniformsplikt skall inneha följande uniformspersedlar (obligatoriska uniformspersedlar):

en uniformskavaj eller uniformsjacka,

långbyxor,

– för kvinnlig tjänsteman långbyxor eller kjol,

uniformsskjorta,

slips,

skärmmössa eller båtmössa.

7 §  I uniform kan vidare ingå uniformströja, vintermössa, väst och trenchcoat.

8 §  Vid tjänstgöring inom ramen för gränstullsamarbetet med Norge gäller för svensk tulltjänsteman de svenska uniformsbestämmelserna även när tjänstgöringen äger rum i Norge.

I andra fall än som avses i första stycket får tjänsteman bära uniform utom riket endast om detta beslutas av vederbörande tullmyndighet.

Uniformspersedels utseende

9 §  Uniformspersedel skall ha det utseende och vara utförd på det sätt som framgår av bilaga A samt vara försedd med i bilaga B angivna gradbeteckningar.

10 §  I fråga om gradbeteckningar fördelas tjänstemännen på följande sätt:

Grupp I:

Generaltulldirektören

Grupp II:

Chefen för trafikbyrån, chefen för kontrollbyrån, chef för tullmyndighet

Grupp III: Avdelningsdirektör 
Grupp IV: Förste tullintendent, byrådirektör
Grupp V: Tullintendent
Grupp VI: Förste tullinspektör, förste byråinspektör
Grupp VII: Tullinspektör, byråinspektör 

Allmänt råd:

Tjänsteman som tillfälligt vikarierar i högre befattning får inte ändra gradbeteckning med anledning av vikariatet.

11 §  Vid tjänstgöring utomhus skall föreskriven huvudbonad bäras. Sommarskärmmössa får bäras under tiden 1 maj–30 september.

Till uniform skall bäras svarta skor, svarta eller marinblå strumpor samt svart eller marinblå slips.

Till uniform får bäras svart eller marinblå halsduk samt svarta eller marinblå handskar eller vantar. Då särskilda skäl föreligger får vit halsduk och vita handskar eller vantar bäras.

I stället för uniformsskjorta får vit skjorta bäras under uniformskavaj/uniformsjacka. Uniform får bäras utan kavaj/jacka alternativt tröja. Tjänstemannen skall då bära uniformsskjorta. Kortärmad skjorta får därvid bäras utan slips.

12 §  Skyddspersedlar får vid behov bäras som komplement till eller ersättning för uniform. Arbetsdräktens jacka/byxor får dock inte bäras i kombination med uniformspersedlarna kavaj, jacka, byxor eller kjol.

13 §  Till uniform får utan särskilt tillstånd bäras

– till orden eller medalj hörande ordensband eller medaljband (bandspänne),

– legitimationsmärke för tjänsteman som ålagts arbetsuppgifter för annan myndighet än Tullverket,

– namnbricka.

Annat tecken eller märke får bäras till uniform endast om Generaltullstyrelsen medger det.

14 §  Chefer och förmän skall se till att dem underställda tjänstemän iakttar uniformsplikten, använder uniformspersedlar som är i behörigt skick och även i övrigt följer bestämmelserna i denna författning.

Köp av uniformspersedlar m.m.

15 §  Tjänsteman med uniformsplikt får från Tullverket köpa uniformspersedlar och yttertyg till sådana persedlar för eget bruk i tjänsten. Persedlarna får köpas till ett pris motsvarande Tullverkets självkostnadspris (Tullverkets normalpris). Rabatterat pris (beklädnadsrabatt) medges enligt bestämmelserna i 17 §.

Tullverkets normalpriser på uniformspersedlar m.m. framgår av prislista som ges ut av administrativa byrån vid Generaltullstyrelsen.

16 §  Tjänsteman med uniformsplikt har rätt till beklädnadsrabatt enligt följande grunder.

Vid första anskaffning av obligatorisk uniformspersedel eller yttertyg till sådan persedel – 75 % rabatt.

Kan tjänsteman enligt 6 § vid första anskaffning av obligatorisk uniformspersedel eller yttertyg därtill välja mellan olika persedlar, är tjänstemannen berättigad till 75 % rabatt för persedlar enligt endast ett alternativ, nämligen det som rekvireras först eller, vid samtidig rekvisition, enligt det alternativ som är dyrast.

Vid återanskaffning av obligatorisk uniformspersedel eller anskaffning av alternativ persedel (eller yttertyg därtill) – 50 % rabatt.

Vid anskaffning av icke obligatorisk uniformspersedel eller yttertyg därtill – 30 % rabatt.

17 §  Fyra uniformsskjortor och två par långbyxor får köpas till rabatterat pris per år. Långbyxor får bytas ut mot kjol. I övrigt får endast en uniformspersedel av varje slag köpas till rabatterat pris.

18 §  Vid köp av yttertyg till uniformspersedel bör för medelstor person beräknas tygåtgång enligt följande;


Persedelslag Antal meter*

Kavaj 1,70
Jacka 1,70
Långbyxor 1,50
Kjol 1,00

*Dubbel bredd

Yttertyg får köpas till rabatterat pris endast till sådan persedel som tjänsteman annars skulle få anskaffa enligt bestämmelserna i 17 §.

19 §  Har tjänsteman från Tullverket köpt yttertyg till uniformspersedel och själv ombesörjt tillverkning av persedeln, kan han få kontant bidrag till täckande av kostnaderna för tillverkningen (sömnadsbidrag). Sömnadsbidrag utgår med belopp som motsvarar skillnaden mellan den beklädnadsrabatt tjänstemannen skulle ha fått vid köp av persedeln från Tullverket och den beklädnadsrabatt han fått vid köp av yttertyget.

20 §  Har tjänsteman anskaffat uniformspersedel från annan än Tullverket kan han få kontant bidrag till täckande av kostnaderna för anskaffningen (anskaffningsbidrag), dock högst med belopp som motsvarar den beklädnadsrabatt han skulle ha fått vid köp av persedeln från Tullverket.

21 §  Vid återanskaffning av uniformspersedel får beklädnadsrabatt medges samt sömnadsbidrag eller anskaffningsbidrag utbetalas endast om nedan angivna tid (normal brukningstid) förflutit sedan föregående anskaffning. För yttertyg till uniformspersedel tillämpas samma brukningstid som för persedeln.


Persedelslag År 

Uniform:  
– kavaj, jacka, väst 2
– långbyxor, kjol
Skärmmössa, båtmössa 2
Trenchcoat 3
Skjorta, slips

Brukningstiden räknas från och med månaden efter den varunder uniformspersedel eller yttertyg enligt kvitto tagits emot av tjänstemannen.

Om uniformspersedel eller yttertyg på grund av olyckshändelse, stöld eller dylikt förstörts, skadats eller frånhänts tjänstemannen kan persedel eller yttertyg efter attest av myndigheten lämnas ut som ersättning utan hinder av att den normala brukningstiden inte gått ut.

22 §  Betalning av uniformspersedel eller yttertyg (beklädnadslikvid) skall göras genom avdrag på tjänstemannens lön (beklädnadsavdrag). Beklädnadsavdrag får göras antingen med hela beloppet under månaden efter leveransmånaden eller med viss del av beloppet under högst sex på leveransmånaden följande månader. Delavdrag får inte understiga etthundra kronor för månad.

Lån av uniformspersedlar m.m.

23 §  Tjänsteman med begränsad uniformsplikt får utan ersättning låna en kavaj eller en jacka och två par långbyxor eller två kjolar eller en kjol och ett par långbyxor samt en båtmössa. Vid sådant lån skall följande bestämmelser tillämpas.

a) Utlånad persedel tillfaller tjänstemannen efter utgången av den normala brukningstid som gäller för persedeln enligt 16 §.

b) Den som slutar sin anställning innan den normala brukningstiden gått ut skall återlämna persedlarna till Tullverket.

24 §  Tjänsteman med tillfällig uniformsplikt har rätt att från Tullverket få låna uniformspersedel som han är ålagd att bära. Sådan persedel skall återlämnas till Tullverket så snart den inte längre behövs i tjänsten.

Lånade persedlar skall vårdas väl av tjänstemannen.

25 §  Tjänsteman får utan ersättning låna följande för uniformspersedel behövliga tillbehör (uniformstillbehör):

Gradbeteckningsmärken, hakband, haksnoddar, myndighetsmärken, mössmärken, skärmbeslag, stjärnor, tullemblem och uniformsknappar.

2 kap. SKYDDSPERSEDLAR

Skyddspersedlarnas beskaffenhet m.m.

1 §  För användning i tjänsten tillhandahålls skyddspersedlar av det slag och den beskaffenhet som framgår av sammanställning i bilaga C, av Tullverket.

Lån av skyddspersedlar

2 §  Skyddspersedel är avsedd att av tullmyndighet vid behov lånas ut antingen som personlig skyddspersedel (fast lån) till tjänsteman som stadigvarande och i inte oväsentlig omfattning förrättar tjänstgöring av det slag som anges i den i bilaga C intagna sammanställningen, eller som gemensam skyddspersedel (tillfälligt lån) till tjänsteman som är beordrad att tillfälligt förrätta sådan tjänstgöring.

Undantag från vad som föreskrivs i denna paragraf får medges av tullmyndighet när särskilda skäl föreligger.

3 §  Skyddspersedlar får lånas ut i det antal som respektive tullmyndighet bestämmer.

Om utlämnad persedel på grund av olyckshändelse, stöld eller dylikt förstörts, skadats eller frånhänts tjänstemannen får ersättningspersedel lämnas ut.

4 §  Skyddspersedel får bäras endast vid sådan tjänstgöring för vilken utlåningen är avsedd.

5 §  Skyddspersedel som lånats ut till tjänsteman skall av denne vårdas väl.

Skyddspersedel som inte kan användas på grund av förslitning eller skada skall återlämnas för utbyte. Sådan skyddspersedel får kasseras av tullmyndigheten.

Om kasserad skyddspersedel säljs skall tullemblem, myndighetsmärken och dylikt först avlägsnas och förstöras.

Rengöring av skyddspersedel, med undantag för arbetsdräkt, ombesörjes och bekostas av Tullverket.

6 §  Tjänsteman som erhållit skyddspersedel som lån skall återlämna den till vederbörande tullmyndighet då han lämnar sin anställning vid Tullverket eller övergår till tjänstgöring som inte berättigar till lån av persedeln.

Rekvisition, expediering och redovisning av uniforms- och skyddspersedlar m.m.

7 §  Frågor om rekvisition, expediering och redovisning av uniforms- och skyddspersedlar m.m. handläggs av administrativa byrån vid Generaltullstyrelsen.


Bilaga A

Beskrivning av uniformspersedlar m.m.

Kavaj av marinblå diagonal och med foder; två rader med tre eller fyra uniformsknappar av största storleken; två innersydda sidfickor med lock; en innersydd bröstficka utan lock på vänster sida; myndighetsmärke i broderat utförande, fastsytt c:a l cm ovanför bröstfickan; tullemblem i broderat utförande på båda ärmarna, fastsytt c:a 10 cm nedanför axelsömmen; gradbeteckningsmärke i broderat utförande (i förekommande fall), fastsytt omedelbart nedanför tullemblemet.

Jacka av samma tyg som kavaj, i midjelångt utförande med sidenfoder; en rad svarta hålknappar i dold knäppning; två yttersydda bröstfickor med lock; myndighetsmärke lika med kavaj; tullemblem i broderat utförande på båda ärmarna, fastsytt c:a 10 cm nedanför axelsömmen; gradbeteckningsmärke i broderat utförande (i förekommande fall) fastsytt omedelbart nedanför tullemblemen.

Långbyxor av samma tyg som kavaj.

Kjol av samma tyg som kavaj.

Trenchcoat av marinblått impregnerat tyg och med foder; axelklaffar och skärp av samma tyg som trenchcoaten, skärpet med svart spänne; ovanför ärmarnas nedre kant en slejf med svart spänne; två rader svarta större hålknappar, fyra i varje rad, den översta under slaget; två innersydda sidfickor med vertikal öppning; myndighetsmärke, tullemblem och gradbeteckningsmärke (i förekommande fall) placerade på motsvarande sätt som på kavaj; till plagget kan bäras löstagbart foder.

Vinterskärmmössa av mörkblått tyg med svart, kantad skärm; oval utspänd kulle, framtill försedd med stöd; runt stommen ett räfflat sidenband; på vardera sidan en uniformsknapp av minsta storleken som fasthåller en haksnodd eller ett hakband (beroende på gradbeteckningsgrupp) av guldtråd, anbragt ovanför skärmen; skärmbeslag (i förekommande fall); mössmärke.

Sommarskärmmössa av samma utförande som vinterskärmmössa men med kulle av vitt tyg.

Båtmössa av marinblått tyg; uppslag i övre kanten försett med fyrkantsnöre av guldtråd; mössmärke.

Uniformströja (rundringad eller v-ringad) marinblå, med tygförstärkning på axlar och ärmar; vävt myndighetsmärke fastsytt på vänster framsida; vävt tullemblem på båda ärmarna, fastsytt c:a 10 cm nedanför axelsömmen; vävt gradbeteckningsmärke (i förekommande fall) fastsytt omedelbart nedanför tullemblemen.

Uniformsskjorta med lång eller kort ärm; av ljusblå väv, två bröstfickor med lock; neutrala knappar; vävt myndighetmärke, fastsytt c:a l cm ovanför vänstra bröstfickan; vävt tullemblem på båda ärmarna, fastsytt c:a 10 cm nedanför axelsömmen; vävt gradbeteckningsmärke (i förekommande fall) fastsytt omedelbart nedanför tullemblemen; utvikbar krage i ett stycke (endast på skjorta med kort ärm)

Mössmärke med en höjd av 60 mm och största bredd av 52 mm samt bestående av ett imiterat guldbroderi av förgylld metall, vilket framställer två ymnighetshorn med ovanför dessa framskjutande merkuriestavar, allt anbragt kring en 24 mm vid ring av imiterad guldsnodd, omslutande tre vapenkronor och däröver en kunglig krona.

Myndighetsmärke av svart tyg med texten TULL i gult

Tullemblem av tyg, höjd 90 mm bredd 60 mm visande gult lejon, krönt och med vit grind, i blå vapensköld på svart botten med texten TULL i gult i välvd form ovanför vapenskölden, allt inom ram av imiterad guldsnodd.

Myndighetsmärke och tullemblem utförs:

a) med silkebrodyr, för fastsättning på uniformskavaj, uniformsjacka och trenchcoat;

b) mönstervävt, för fastsättning på uniformsskjorta, uniformströja och vissa skyddspersedlar.

Uniformsknappar av förgylld metall med tre kronor i relief på konvex räfflad botten och med blankpolerad kant; finns i tre storlekar med 23, 15 och 12 mm diameter (stor, mellanstor respektive liten).


Bilaga B

Gradbeteckningar

I fråga om gradbeteckningar för tjänstemän tillhörande grupperna I-VII skall följande bestämmelser gälla.

l. Gradbeteckningarna utgörs av

a) hel galonbesättning bestående av en 35 mm bred silkebroderad galon i gult

b) bred galonbesättning bestående av en silkebroderad galon 10 mm i gult;

c) smal galonbesättning bestående av två silkebroderade galoner, den ena 5 mm bred och den andra 2,5 mm bred i gult, med ett inbördes avstånd av 2,5 mm;

d) sexuddig stjärna av förgylld metall med ett största avstånd mellan motstående spetsar av 13 mm eller 18 mm;

e) skärmbeslag av förgylld metall, framställande ett flätat bandliknande snöre med en bredd av 5 mm;

f) hakband, 8 mm brett av guldtråd.

2. Gradbeteckningarna omfattar för tjänstemän tillhörande gradbeteckningsgrupp

hel galonbesättning, 3 stjärnor 18 mm, skärmbeslag, hakband
II  bred galonbesättning, 3 stjärnor 18 mm, skärmbeslag, hakband
III bred galonbesättning, 2 stjärnor 18 mm, hakband
IV bred galonbesättning, l stjärna 18 mm, hakband
V smal galonbesättning, 3 stjärnor 13 mm
VI smal galonbesättning, 2 stjärnor 13 mm
VII smal galonbesättning, l stjärna 13 mm

3. Gradbeteckningarna skall vara anbragta på följande sätt:

a) på gradbeteckningsmärke av svart tyg bredd 62 mm och höjd 35 mm; galonbesättning längs märkets långsidor; stjärnor längs märkets mittlinje;

Till uniformsskjorta, uniformströja och skyddspersedlar används gradbeteckningsmärke med galonbesättning och stjärnor i vävt utförande.

b) på skärmmössa; skärmbeslag på skärmens ovansida längs den fria kanten; hakband i stället för på mössan anbragt haksnodd.


Bilaga C

Förteckning över skyddspersedlar i Tullverket


Persedelslag Beskrivning Tjänstgöring som
berättigar till lån

Skyddspersedlar som anskaffas genom Generaltullstyrelsens försorg
Vinterrock 3/4-lång av kraftigt konstfibertyg, fodrad, mörkblå klarerings- eller kontrollarbete (alt. vinterjacka)
Vinterjacka höftlång, av kraftigt konstfibertyg, fodrad, mörkblå klarerings- eller kontrollarbete (alt. vinterrock)
Specialoverall impregnerat tyg, bomull/polyester, grå klarerings- eller kontrollarbete
Arbetsdräkt jacka och långbyxor bomull/polyester marinblå - " -
Regnrock lång, av vävplast, orange alt. neongul - " -
Regnställ jacka med kapuschong, midjebyxor, av vävplast, orange alt. neongul - " -
Vintermössa    
Skyddsmössa blå med skärm  
Reflexväst av plastväv, neongul vid arbete på/invid bilväg o dyl
Bälte av läder, c:a 6 cm brett klarerings- eller kontrollarbete
Skyddspersedlar som anskaffas genom regionmyndighetens försorg
Skinnjacka midjelång s.k. bryggarfrack, svart fartygsvisitation och annat särskilt nedsmutsande visitationsarbete
Snöskoteroverall   snöskotertjänst
Överdragskläder s.k. blåkläder enl. tmy bedömande
Laboratorierock   - " -
Gummistövlar   klarerings- eller kontrollarbete m.m.
Vinterkänga, vinterstövlar   snöskotertjänst
Skyddsskor skyddsklass 2, gummisula arbete där särskilda krav på skyddsskor finns
Arbetshandskar, skyddshandskar   klarerings- och kontrollarbete m.m.
Snöskoterhandskar   snöskotertjänst
Snöskoterhjälm   snöskotertjänst

Skyddshjälm

s.k. industrihjälm, vit arbete där särskilda krav på skyddshjälm finns
Hjälmhuva av trikå, att bäras under skyddshjälm - " -

Hörselskydd

skyddskåpor arbete där särskilda krav på hörselskydd finns

Skyddsglasögon

snöskoterglasögon snöskotertjänst


l. Vävt tullemblem och i förekommande fall gradbeteckningsmärke skall vara fastsytt på båda ärmarna på följande skyddspersedlar:

– vinterrock, vinterjacka, snöskoterdräkt, arbetsdräkt, specialoverall

Tullemblem av plast skall vara anbragt på snöskoterhjälm och skyddshjälm.

2. Vävt myndighetsmärke skall vara fastsytt ovanför vänster bröstficka eller motsvarande plats på följande persedlar:

– vinterrock, vinterjacka, snöskoterdräkt, arbetsdräkt, specialoverall

3. Till specialoverall skall bäras uniformsskjorta eller svart alternativt marinblå polotröja eller t-shirt.

4. Till arbetsdräkten hörande jacka/byxor får inte bäras i kombination med uniformsplaggen kavaj, jacka, byxor, kjol.

5. Till arbetsdräkten skall bäras uniformsskjorta.

6. Skyddsmössan får inte bäras till uniform.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Vid författningens ikraftträdande upphör beklädnadsreglementet (TFS 1969:325) för Tullverket att gälla