tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:58

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 19 december 1997
Utkom från trycket den 7 januari 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20


Allmänna råd
till 20 kap. 4 § Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen beslutar att det till 20 kap. 4 § tullordningen (TFS 1994:45) skall införas nya allmänna råd av följande lydelse.

När en ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration enligt artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 har kommit in till en tullmyndighet bör den diarieföras utan hinder av 5 § sekretessförordningen (1980:657).

Vid handläggningen av en sådan ansökan bör samtliga villkor i respektive artikel prövas. Särskild vikt bör läggas vid prövningen av om ett misstag kan anses ha förelegat eller inte. Sannolikheten för att ett misstag har begåtts får anses minska i takt med att ett fel upprepas. Det kan således inte anses som ett misstag om den tullskyldige eller dennes ombud vid upprepade tillfällen har gjort samma typ av fel. Det bör normalt inte heller anses som ett misstag om felet beror på bristande rutiner hos den tullskyldige eller dennes ombud.

Den deklaration i vilken varorna anmäls till det tullförfarande för vilket de var avsedda från början har, enligt artikel 251.1 i förordning (EEG) nr 2454/93, verkan från den dag då den deklaration som avses ogiltigförklarad togs emot.

Därmed bör, för de fall ansökan gäller varor som anmälts för övergång till fri omsättning men där avsikten har varit att de skulle ha anmälts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan, den nya deklarationen som inges också kunna anses utgöra en ansökan om tillstånd till tullförfarandet i fråga. Tillstånd bör inte nekas sökanden enbart av den anledningen att ansökan om tillstånd lämnats under nämnda omständigheter.

Artikel 251.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 hindrar inte att en tulldeklaration ogiltigförklaras där varan ursprungligen anmäldes för övergång till fri omsättning men rätteligen skulle ha anmälts till aktiv förädling, restitutionssystemet.