tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:47

i omtryck enligt TFS 1997:57
som utkom från trycket 30 december 1997

Beslutad den 19 december 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

dels att nuvarande 1 § skall betecknas 1 a §,

dels att 5, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 §  Bestämmelser om hantering av tullkvoter finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

TFS 1997:57.

1 a §  Tulldeklaration för övergång till fri omsättning med yrkande på kvottilldelning skall handläggas samma dag som den kommer in till tullkontoret.

TFS 1997:57.

2 §  Om en tulldeklaration saknar yrkande på kvottilldelning men tulltjänsteman vid handläggning ser att förutsättningar finns att utnyttja en tullkvot bör deklaranten upplysas om detta.

3 §  Tulltjänsteman skall kontrollera att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning åtföljs av de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning.

4 §  Vid granskning av tulldeklarationen skall kontroll även göras av,

— att åberopad kvot svarar mot angiven varukod,

— att kvoten inte är stängd.

Yrkande på kvottilldelning skall inte vidarebefordras om kommissionen meddelat att kvoten i fråga är stängd.

5 §  Tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning avseende en icke-kritisk kvot skall, i förekommande fall efter registrering i TDS, fördelas till röd kanal. Tulltaxeringsbeslut i ett sådant ärende skall fattas när besked om kvottilldelning erhållits.

Avser yrkandet en kritisk kvot skall tullkontoret, för såväl blankettärenden som elektroniska ärenden, fatta tulltaxeringsbeslut som innebär att full tull debiteras.

TFS 1997:57.

6 §  Tulldeklarationer försedda med tullid samt i förekommande fall utskrift av elektroniska ärenden ur TDS skall faxas löpande under dagen till tullmyndigheten Helsingborg, fax nr 042-17 09 14.

På dokumenten skall den redovisningsgrund (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot, vara utmärkt. Om redovisningsgrunden är annan kvantitet anges enheten omedelbart under fält 41 på enhetsdokumentet respektive i anslutning till annan kvantitet på utskrift av elektroniskt ärende ur TDS. Taxebestämmande dag skall vara väl synlig på faxkopian.

TFS 1995:39.

7 §  Tulldeklarationer skall sparas separat i avvaktan på besked om kvottilldelning. I de fall tulltaxeringsbeslut skall omprövas tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1—3 §§ tullordningen (TFS 1994:45).

TFS 1997:57.

8 §  Tullmyndigheten Helsingborg vidarebefordrar dagligen per fax till samtliga tullkontor EG-kommissionens besked om

— stängda kvoter,

— återöppnade kvoter och

— förändringar i uppdelningen mellan icke-kritiska och kritiska kvoter.

Dessutom vidarebefordras dagligen besked om kvottilldelning till berört tullkontor.

TFS 1997:57.
(Senaste lydelse TFS 1995:39.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling och skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1998.