tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:46

i omtryck enligt TFS 1997:56
som utkom från trycket 30 december 1997

Beslutad den 19 december 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

dels att nuvarande 1 § skall betecknas 1 a §,

dels att 2 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 §  Artiklarna 308 a—308 c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna inkommit. I nämnda artikel 308 c definieras begreppen icke-kritisk kvot och kritisk kvot.

Med stöd av artikel 248.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 får tullmyndigheterna efterge kravet på säkerhet vid varornas frigörande, när yrkande om kvottilldelning avser en icke-kritisk kvot.

TFS 1997:56.

1 a §  Yrkande på att få utnyttja en tullkvot skall göras i tulldeklaration för övergång till fri omsättning för varorna i fråga. Deklaranten yrkar på kvottilldelning genom att ange en kod i fält 36 på enhetsdokumentet (ED). Beträffande koder och uppgifter i övrigt som skall lämnas i ED finns föreskrifter i bilaga B till tullordningen (TFS 1994:45). Motsvarande gäller när tulldeklaration överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

TFS 1997:56.

2 §  För att yrkandet skall kunna behandlas måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter,

— varukod (stat nr),

— ursprungsland,

— kvantitet uttryckt i den enhet som avser ifrågavarande tullkvot,

— statistiskt värde.

Dessutom skall kvotnumret anges i fält 39 på ED. Kvotnumret är en sexställig kod som identifierar den specifika tullkvoten.

Till tulldeklarationen skall fogas de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning, vilket också följer av artikel 218 i förordning (EEG) nr 2454/93 med bestämmelser om vilka dokument som skall medfölja tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Vid tillämpning av förenklat förfarande kan avrop på en tullkvot inte ske förrän den kompletterande tulldeklarationen avlämnats och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning verkligen har inlämnats till kontrolltullkontoret. Av artikel 256.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att sistnämnda dokument skall ha uppvisats innan tullkvoten förbrukats.

TFS 1997:56.

3 §  Utgångspunkt vid EG-kommissionens fördelning av tullkvoter är taxebestämmande dag.

Allmänna råd

Deklaranten bör göra tullkontoret uppmärksam på att en tulldeklaration för övergång till fri omsättning innehåller på kvottilldelning.

När tulldeklaration innehållande yrkande på kvottilldelning lämnas skriftligt bör i ED fält 44 anges " TULLKVOT". Tulldeklarationerna och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning bör sändas i separat kuvert med påskriften, "TULLKVOT".

Deklarant som avser att sända tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet bör använda det elektroniska meddelandet DNU och begära klarering i samband med att de styrkande handlingarna överlämnas till tullkontoret.

4 §  Om deklaranten upptäcker att felaktiga uppgifter lämnats i tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning skall han utan dröjsmål underrätta tullkontoret och rätta uppgiften.

5 §  Besked om kvottilldelning kan påräknas tidigast fjärde dagen efter det att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning mottagits av tullkontoret. Upplysning om lediga tullkvoter lämnas av tullmyndigheten Helsingborg, helgfri måndag—fredag kl. 8.00—14.30, på telefon 042-17 09 11.

TFS 1997:56.

(Senaste lydelse TFS 1995:38.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling och skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1998.