tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:55

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 17 december 1997
Utkom från trycket den 29 december 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1997:7.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Andra skatter och avgifter

371

Ansökningsavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

363

Energiskatt, övriga bränslen

460

Farledsavgift

 

Farledsvaruavgift:

469

  för råolja och mineralprodukter (vid import)20

485

  för import- och exportgods i övrigt20

604

Fiskinförselavgift6

450

Fyravgift20

329

Förpackningsskatt3

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

34

Schablonskatt, privatinförsel från EU (Lag (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen)

360

Skatt på etylalkohol

357

Skatt på mellanklassprodukter

359

Skatt på vin och andra jästa drycker

358

Skatt på öl

507

Skeppsmätningsavgift8

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

418

Videoskatt2

258

Vägavgift för vissa tunga fordon

 

Vägtrafikskatt:

256

  fordonsskatt (även interimsskatt)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2Skatt eller avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1993 eller senare.

3Förpackningsskatt skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 maj 1993 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6Avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 juli 1993 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8Avgiften tas ut för mätbrev som inkommit till tullmyndighet senast den 30 september 1994.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19Avgiftskoden upphör den 1 mars 1997. Avgiften skall därefter debiteras under avgiftskod 26.

20Avgift skall inte tas ut om avgiftsbestämmande dag är den 1 januari 1998 eller senare. För kontantbetalande inrikes- eller utrikes fartygstrafik, med avgiftsbestämmande dag från och med den 1 januari 1998, skall avgiftskod 460 användas.

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1998.