tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:53

beslutad den 10 december 1997
Utkom från trycket den 17 december 1997

Bemyndigande: 9 § förordningen (1987:1142) om import och export av kaffe


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:47) med föreskrifter om tillämpning av 1983 års kaffeavtal

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:47) med föreskrifter om tillämpning av 1983 års kaffeavtal skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997.