tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:52

med ändringar i TFS 1978:135

beslutad den 25 november 1997
Utkom från trycket den 3 december 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 3 juni 2002 genom TFS 2002:13

Bemyndigande: 53 § första stycket tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1978:135) om bilagorna 1—8 i 1975 års TIR-konvention

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagorna 1, 4 och 6 till kungörelsen (TFS 1978:135) om bilagorna 1–8 i 1975 års TIR-konvention till följd av ändring i konventionen skall ha den lydelse som framgår av härvid fogade bilagor A och B.


Bilaga A

Annex I

Model of TIR carnet

VERSION 1

1. The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English. The "Rules regarding the use of the TIR Carnet" given in French on page 2 of the cover are also printed in English on page 3 of the cover. The "Certified Report" may also appear, on its reverse side, in a language other than French, as may be appropriate.

2. Carnets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where the items are also printed in English or French. The "Rules regarding the use of the TIR carnet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.

VERSION 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Bilaga A

Annex 4

Model Certificate of approval of a Road Vehicle

Bilaga A

Annex 6

Explanatory Notes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0. Main text of the Convention

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0.8.3 Article 8, paragraph 3

Customs authorities are recommended to limit to a sum equal to dollar US 50,000 per TIR carnet the maximum amount which may be claimed from the guaranteeing association.

In the case of transport of alcohol and tobacco, details of which are given below and which exceed the threshold levels provided further below, Customs authorities are recommended to increase the maximum amount which may be claimed from the guaranteeing associations to a sum equal to dollar US 200,000:

 

(1)

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher (HS code: 22.07.10)

 

(2)

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages (HS code: 22.08)

 

(3)

Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco (HS code: 24.02.10)

 

(4)

Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02.20)

 

(5)

Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion (HS code: 24.03.10).

The maximum amount which may be claimed from guaranteeing associations is recommended to be limited to a sum equal to dollar US 50,000, if the following quantities are not exceeded for the above tobacco and alcohol categories:

(1) 300 litres

(2) 500 litres

(3) 40,000 pieces

(4) 70,000 pieces

(5) 100 kilogrammes.

The exact quantities (litres, pieces, kilogrammes) of the above categories of tobacco and alcohol must be inscribed into the goods manifest of the TIR Carnet.

0.8.5 Article 8, paragraph 5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Bilaga B

Bilaga 1
(Senaste lydelse TFS 1995:4.)

Modell till TIR-carnet

VERSION 1

1. TIR-carneten är tryckt på franska med undantag för sidan 1 av carnetomslaget, där rubrikerna är tryckta också på engelska. De "Regler för användning av TIR-carneten" som finns på franska på sidan 2 av carnetomslaget är tryckta också på engelska på sidan 3 av omslaget. "Den bestyrkta rapporten" får på baksidan även tryckas på annat lämpligt språk än franska.

2. Carneter som används för TIR-transporter inom en regional garantikedja kan vara tryckta också på vilket som helst av Förenta Nationernas andra officiella språk, utom sidan 1 av carnetomslaget, där rubrikerna är tryckta också på engelska eller franska. "Regler för användning av TIR-carneten" på sidan 2 av omslaget är tryckta på det Förenta Nationernas språk som används och finns också på engelska eller franska på sidan 3 av carnetomslaget.

VERSION 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Bilaga B

Bilaga 4

Modell till bevis om godkännande av vägfordon

Bilaga B

Bilaga 6
(Senaste lydelse TFS 1995:4.)

Förklarande anmärkningar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0. Konventionens huvudparti

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0.8.3. Artikel 8, moment 3

Tullmyndigheterna rekommenderas att begränsa det högsta belopp som kan krävas från den garanterande sammanslutningen till en summa som motsvarar 50.000 USA dollar per TIR-carnet.

När det gäller transport av alkohol och tobak enligt förteckningen nedan och som överskrider de tröskelvärden som föreskrivs längre ned rekommenderas tullmyndigheterna att begränsa det högsta belopp som kan krävas av den garanterande sammanslutningen till en summa som motsvarar 200.000 USA dollar.

 

1.

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent (HS 22.07.10)

 

2.

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker (HS 22.08)

 

3.

Cigarrer och cigariller innehållande tobak (HS 24.02.10)

 

4.

Cigaretter innehållande tobak (HS 24.02.20)

 

5.

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden) (HS 24.03.10).

Det högsta belopp som kan krävas från garanterande sammanslutningar bör begränsas till en summa som motsvarar 50.000 USA dollar, om nedanstående kvantiteter inte överskrids beträffande ovannämnda varuslag.

1. 300 liter

2. 500 liter

3. 40.000 stycken

4. 70.000 stycken

5. 100 kilo.

De exakta kvantiterna (liter, stycketal, kilo) av ovannämnda varuslag skall vara införda i TIR-carnetens godsmanifest.

0.8.5 Artikel 8, moment 5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Ändringarna antogs av den administrativa kommittén under dess 17:e session i Genève den 20–21 oktober 1994. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 1995.