tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:51

beslutad den 19 november 1997
Utkom från trycket den 25 november 1997

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om upphävande av Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1972:119) om lämnande av uppgifter om motorfordons- och resandetrafiken med utlandet

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1972:119) om lämnande av uppgifter om motorfordons- och resandetrafiken med utlandet skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 1 december 1997