tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:49

beslutad den 10 november 1997
Utkom från trycket den 18 november 1997

Bemyndigande: 51 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:6) om administrativa bestämmelser för transitering och för enhetsdokumentet

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:6) om administrativa bestämmelser för transitering och för enhetsdokumentet skall upphöra att gälla den 1 december 1997.