tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:45

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 30 oktober 1997
Utkom från trycket den 5 november 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 1 kap. 4 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att de allmänna råden till 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §  Att angivning till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Ombud som för annans räkning anmäler varor till tullförfarandet övergång till fri omsättning, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullförfarandet export samt till återexport skall vara etablerat i Sverige och registrerat hos Tullverket. Ett ombud kan vara direkt eller indirekt ombud. Vid registrering som direkt ombud används organisationsnummer som registreringsnummer. Vid registrering som indirekt ombud används organisationsnummer jämte två tilläggssiffror som registreringsnummer.

Anmälan om registrering sker hos tullkontor. Om anmälan görs av någon med registrerad firma skall styrkt kopia av registreringsbevis bifogas anmälan. I anmälan om registrering skall anges om registreringen avser direkt eller indirekt ombudskap eller bådadera. Om anmälan avser indirekt ombudskap skall dessutom anges det registreringsnummer för kredit hos Tullverket som företaget avser att använda i dessa fall.

Allmänna råd

Vid angivning till godkänd tullbehandling genom ombud kontrollerar tullkontoret normalt inte att ombudet har uppdrag (fullmakt) att ange varan på avsett sätt. Tullverket förutsätter att ombudet är behörigt. Tullkontor bör, exempelvis i samband med anmälan om registrering eller när det annars är påkallat, erinra ombud om att fullmakt skall finnas.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.