tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:43

beslutad den 10 oktober 1997
Utkom från trycket den 15 oktober 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 november 1997

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för indonesiska rupiah och malaysiska ringit

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 15–31 oktober 1997 tillämpas nedanstående kurser.

Indonesien 100 rupiah (IDR) = 0,21 kr
Malaysia 1 ringit (MYR) = 2,38 kr


Denna författning träder i kraft den 15 oktober 1997 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:41) om växelkurs för indonesiska rupiah och malaysiska ringit skall upphöra att gälla.