tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:42

beslutad den 15 september 1997
Utkom från trycket den 13 oktober 1997

Bemyndigande: 11 § tullregisterförordningen (1990:179) och 9 § förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1990:41) om behörighet att utfärda tjänstekort

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1990:41) om behörighet att utfärda tjänstekort skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1997.