tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:39

beslutad den 10 september 1997
Utkom från trycket den 18 september 1997

Bemyndigande: 51 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:48) om tillämpning av konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:48) om tillämpning av konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1997.