tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:35

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2006:14
som utkom från trycket den 7 september 2006


Åberopade bemyndiganden

TFS 1997:35; 84 § tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

TFS 1999:29; 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

TFS 2000:28; 79 § tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

TFS 2001:2; 18 § verksförordningen (1995:1322), 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

TFS 2001:16; 18 § verksförordningen (1995:1322), 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

TFS 2006:14; 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2006:14.)

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till tredje land samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige.

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning). Med krigsmateriel förstås i denna författning detsamma som i 1 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Bestämmelser om återutförsel från Sverige av skjutvapen och ammunition som utgör krigsmateriel och som förts in i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land finns i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition.
(TFS 2006:14.)

Anmälan om utförsel

Tidpunkt för anmälan

2 §  Av 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår vid vilken tidpunkt utförsel av krigsmateriel skall anmälas till Tullverket.

Utförsel enligt 5–6 §§ och transport enligt 7 § i dessa föreskrifter behöver inte anmälas i förväg.
(TFS 2001:16.)

Utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2001:2.)

3 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. utförseltillståndets nummer,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet. Fakturakopia skall avlämnas.

Uppgifter enligt punkterna 9–11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 § andra stycket och 15 a § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
(TFS 2001:16.)

Utförsel till tredje land

4 §  Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket punkterna 8–11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.

Allmänna råd

När tulldeklarationen för export utgörs av formulär 302, som fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato SOFA), bör uppgifterna enligt 3 § första stycket 8–11 lämnas i bilaga till formuläret.
(TFS 2006:14.)

Utförsel när utförseltillstånd meddelats av polismyndighet

5 §  Den som för ut handeldvapen, delar till dessa eller ammunition till ett annat EU-land med utförseltillstånd enligt 11 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel skall lämna anmälan om utförsel genom en skriftlig avisering enligt 3 § första stycket, med undantag för uppgifterna i punkterna 9–11.

Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgift enligt 3 § första stycket punkten 8.

Utförseltillståndet skall visas upp för tullkontoret.
(TFS 1999:29.)

Utförsel av enskild person i vissa fall

6 §  En enskild person som till ett annat EU-land eller till tredje land för ut handeldvapen och ammunition enligt 9 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel får lämna anmälan om utförsel muntligt. Anmälan skall lämnas till tulltjänsteman på utförselorten från Sverige. Samtidigt skall personen styrka rätten enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapnet här i landet.

Krigsmateriel som transporteras genom Sverige

7 §  Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige skall göra en anmälan enligt 3 § första stycket. Uppgifter enligt punkterna 5 och 9–11 behöver inte lämnas.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet.
(TFS 2001:2.)

Undantag

8 §  Av 15 § andra stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår att Tullverket i enskilda fall får medge undantag från bestämmelserna om föranmälan och tidsfristen i paragrafens första stycket, om det finns särskilda skäl för det.

(TFS 2006:14.)

Tullkontor dit anmälan om utförsel skall lämnas

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 1999:29.)

9 §  Anmälan om utförsel skall, om inte annat sägs i dessa föreskrifter, lämnas till det tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats där avsändaren/exportören är etablerad. Om varorna packas eller lastas på annan plats för att avsändas till ett annat EU-land eller på export, skall anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.

10 §  Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning skall lämnas till närmaste tullkontor i samband med införsel. Vid omlastning skall anmälan lämnas till det tullkontor inom vars område den sista omlastningen sker.
(TFS 1999:29.)


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1997:35
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 8 september 1997)

TFS 1999:29
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

TFS 2000:28
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

TFS 2001:2
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2001.

TFS 2001:16
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2001.

TFS 2006:14
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.