tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:35

beslutad den 1 september 1997
Utkom från trycket den 8 september 1997

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel

[Generaltullstyrelsen föreskriver] följande.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till tullmyndighet vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till tredje land samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige.

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (1994:1550), tullförordningen (1994:1558) och tullordningen (TFS 1994:45). Med krigsmateriel förstås i denna författning detsamma som i 1 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Bestämmelser om återutförsel av skjutvapen och ammunition som utgör krigsmateriel och som förts in i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:34) om anmälningsskyldigheten vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall.

Anmälan om utförsel

Tidpunkt för anmälan

2 §  Av 15 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår att utförsel av krigsmateriel skall anmälas till tullmyndighet senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske, med vissa angivna undantag.

Utförsel enligt 5—6 §§ och transport enligt 7 § i dessa föreskrifter behöver inte anmälas i förväg.

Utförsel till ett annat EU-land

3 §  Vid utförsel till ett annat EU-land skall anmälan om utförsel lämnas genom en skriftlig avisering. Aviseringen skall vara undertecknad av avsändaren eller av ombud som han anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. KN-nummer,

6. kvantitet,

7. statistiskt värde,

8. utförseltillståndets nummer,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Uppgifterna om inlastning enligt punkterna 10 och 11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 § andra stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullmyndigheten och fakturakopia avlämnas.

Utförsel till tredje land

4 §  Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket punkterna 8—11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.

Utförsel när utförseltillstånd meddelats av polismyndighet

5 §  Den som för ut handeldvapen, delar till dessa eller ammunition till ett annat EU-land med utförseltillstånd enligt 11 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel skall lämna anmälan om utförsel genom en skriftlig avisering enligt 3 § första stycket, med undantag för uppgifterna i punkterna 9—11.

Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgift enligt 3 § första stycket punkten 8.

Utförseltillståndet skall visas upp för tullmyndigheten.

Utförsel av enskild person i vissa fall

6 §  En enskild person som till ett annat EU-land eller till tredje land för ut handeldvapen och ammunition enligt 9 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel får lämna anmälan om utförsel muntligt. Anmälan skall lämnas till tulltjänsteman på utförselorten från Sverige. Samtidigt skall personen styrka rätten enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapnet här i landet.

Krigsmateriel som transporteras genom Sverige

7 §  Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige skall anmäla detta genom att lämna en skriftlig avisering enligt 3 § första stycket. Uppgifter enligt punkterna 5 och 9—11 behöver inte lämnas.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullmyndigheten.

Undantag

8 §  Regional tullmyndighet inom vars tullregion anmälan om utförsel skall lämnas enligt 9 § får om det finns särskilda skäl, i enskilda fall

1. medge undantag från skyldigheten att anmäla utförsel senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske vid enstaka utförsel,

2. vid utförsel till tredje land medge att anmälan om utförsel lämnas i form av en skriftlig avisering. För sådan avisering har 3 § första och tredje styckena motsvarande tillämpning. En fullständig anmälan om utförsel enligt 4 § skall lämnas senast 48 timmar före varomas första inlastning i transportmedel.

Tullmyndighet dit anmälan om utförsel skall lämnas

9 §  Anmälan om utförsel skall, om inte annat sägs i dessa föreskrifter, lämnas till det tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats där avsändaren/exportören är etablerad. Om varorna packas eller lastas på annan plats för att avsändas till ett annat EU-land eller på export, skall anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.

10 §  Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning skall lämnas till tullmyndigheten i den tullregion där införsel sker. Vid omlastning skall anmälan lämnas till tullmyndigheten i den tullregion där sista omlastning sker.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Genom författningen upphävs Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:69) om tillämpning av förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.