tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:34

beslutad den 1 september 1997
Utkom från trycket den 8 september 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 oktober 2003 genom TFS 2003:17

Bemyndigande: 14 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m. samt 84 § tullförordningen (1994:1558)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om anmälningsskyldigheten vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av anmälningsskyldigheten vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall.

2 §  Anmälningsskyldighet för skjutvapen och ammunition vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land är föreskriven i 4 § första stycket 2 lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

I Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen finns allmänna bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av den i lagen föreskrivna anmälningsskyldigheten

Återinförsel till Sverige

3 §  Anmälan får göras muntligt vid återinförsel av ett skjutvapen för vilket en svensk vapenlicens utfärdats.

Införsel från ett annat EU-land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt och tävling

4 §  Vid införsel från ett annat EU-land av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt och tävling, skall skriftlig anmälan om införsel lämnas. Anmälan skall vara undertecknad av mottagaren eller av ett ombud som han anlitar och innehålla uppgift om

1. Mottagare och avsändare,

2. Avsändarland,

3. Varuslag,

4. KN-nummer,

5. Kvantitet och statistiskt värde,

6. Införseltillståndets nummer,

7. Order och kontraktsnummer för varorna,

8. Tidpunkt och plats för leverans till varumottagaren.

Anmälan skall lämnas till den tullmyndighet inom vars tullregion mottagaren har sin adress. Tas varorna emot på annan plats, skall anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.

Införsel av skjutvapen för jakt eller tävling

5 §  Den som vill föra in skjutvapen med tillhörande ammunition för jakt eller tävling skall anmäla införseln till tulltjänsteman på införselorten och därvid,

dels visa upp införseltillstånd utfärdat av svensk polismyndighet. För personer från Danmark, Finland eller Norge för vilka undantaget i 2 kap. 13 § vapenlagen (1996:67) är tillämpligt får i stället bevis utfärdat av myndighet i hemlandet om att vapnet och ammunitionen är undantagna från tillståndstvång godtas eller, efter samråd med berörd polismyndighet, annan handling som styrker personens rätt att bruka vapnet för jakt eller tävling,

dels avlämna deklaration för skjutvapen och ammunition (Tv 730.2). Finns inte anledning till anmärkning mot avlämnad deklaration, skall tullmyndigheten attestera denna med anteckning om införselort och införseldag. Exemplar 1 av deklarationen skall behållas av tullmyndigheten och exemplar 2 skall återställas till den som avlämnat deklarationen.

6 §  Den som medför två eller flera skjutvapen kan för dessa och tillhörande ammunition avge gemensam deklaration under förutsättning att vapnen är avsedda att återutföras samtidigt. Tävlingslag kan också avge gemensam deklaration om återutförsel av samtliga vapen skall ske samtidigt.

Skilda deklarationer skall avlämnas för vapen som införs för att användas vid jakt och vapen som införs för att användas vid tävling.

Återutförsel av skjutvapen från Sverige i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land

7 §  Anmälan om återutförsel skall vid utresan göras till tulltjänsteman på utförselorten av den som fört skjutvapen med tillhörande ammunition för jakt eller tävling,

1. tillfälligt in i Sverige,

2. från tredje land genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land,

3. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till tredje land,

4. från tredje land genom Sverige för utförsel till tredje land, eller

5. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land.

Anmälan görs genom avlämnande av exemplar 2 av deklaration för skjutvapen och ammunition (Tv 730.2) såvida inte transporten genom Sverige sker under tullförfarandet transitering.

Utförseltillstånd enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel skall när sådant krävs visas upp samtidigt som anmälan om återutförsel lämnas.

8 §  Bestämmelser om utförsel av krigsmateriel finns även i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Genom författningen upphävs Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1974:73) om införsel och återutförsel i vissa fall av jakt- eller tävlingsskjutvapen med tillhörande ammunition.