tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:29

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 4 juli 1997
Utkom från trycket den 18 juli 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45) att bilaga C skall ha följande lydelse.

Bilaga C
(Senaste lydelse TFS 1995:30.)

Koder i svarsmeddelanden från TDS

Svarskoder av teknisk art i KONTRL-meddelande

Dataelement 0083 — åtgärdskod

Kod

Text

1

Bekräftad (denna nivå och alla lägre nivåer)

2

Bekräftad — fel upptäckta och rapporterade

3

En eller flera avvisade — nästa lägre nivå

4

Avvisad — denna nivå och alla lägre nivåer

5

UNB/UNZ accepterad

6

UNB/UNZ avvisad

Dataelement 0085 — svarskod

Kod

Text

Kommentar

1

UNA stöds ej

Underrättelse om att teckensträngen i UNA inte kan förstås eller går att följa

2

Syntaxen stöds ej

Underrättelse att syntaxidentifierare, version och/eller nivå angiven i UNB-segmentet inte stöds av mottagaren

3

Meddelandeversion/-utgåva stöds ej

Underrättelse att meddelandetyp, versionsnummer och/eller utgåvenummer i UNG och/eller UNH-segmenten inte stöds av mottagaren

4

Servicesegment saknas/ogiltiga

Underrättelse att servicesegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas

5

Fel i avslutningskontroll

Underrättelse att data i avslutningen inte överensstämmer med huvud och/eller att den funktionella gruppen eller meddelandet eller segmenträkningen är felaktig

6

Datasegment saknas/ogiltigt

Underrättelse att ett datasegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas

7

Felaktig mottagare

Underrättelse att mottagaren angiven i UNB inte överensstämmer med den verklige mottagaren

8

För många dataelement i segmentet

Indikation att ett datasegment innehåller för många dataelement

9

Obligatoriskt dataelement saknas

Indikation att ett obligatoriskt element saknas i ett service- eller datasegment

10

Attributsfel i dataelement

Indikation att ett dataelement inte överensstämmer med den tillämpliga meddelande- eller segmentspecifikationen

11

Lösenord är ogiltigt

Indikation att lösenordet i segment UNB är ogiltigt

12

Avsändare är ej tillåten

Avsändare som angivits i mottaget meddelandes UNB/S002 är ej tillåten

13

Referens till överföringen är ej unik

Referens som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej unik

14

Referens till tillämpning ej tillåten

Referens till tillämpning som angivits i UNB/0026 är ej tillåten

15

Behandlingsprioritet ej tillåten

Behandlingsprioritet som angivits i UNB/0029 är ej tillåten

16

Ingår ej i
kommunikationsöverenskommelsen

Det som angivits i UNB/0032 ingår ej i
kommunikationsöverenskommelsen

17

Testindikator ej godkänd

Testindikator som angivits i UNB/0035 är ej godkänd

18

Ej överensstämmelse mellan UNB/0020 och UNZ/0020

Det som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej i överensstämmelse

19

Antalet meddelanden överensstämmer ej med antalet i filen

Antalet överförda meddelanden överensstämmer ej med vad som angivits i UNZ/0036

20

Kommunikationsavtalet är ej uppfyllt

 

21

Felaktig kombination av syntaxversion och TDR-version

 

22

Fel vid teckenmängdskontroll

 

"Statuskoder" i svarsmeddelande (CUSRES-MD) från TDS

Dessa svarskoder anges som "kvalificerare" i RFF-segment. Koderna lämnas vid svar på en statusförfrågan och som svar på en begäran om tullklarering.

Kod

Text

GEF

Godset ej klart för utförsel

GEL

Godset ej klart för utlämning

GKF

Godset klart för utförsel

GKL

Godset klart för utlämning

KFE

Klareringsenhet finns ej (används f.n. inte)

KLU

Klarering utförd

TFE

Tullid finns ej

Följande svarskoder anges som "kvalificerare" i GIS-segment (kvittens på rättelsemeddelande).

Kod

Text

RE

Rättelse ej godkänd (används f.n. inte)

RG

Rättelse godkänd (används f.n. inte)

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare MTA

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

060

Sigillkontroll har ej kunnat genomföras i TDS

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare FTA

Koden medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

020

Felaktig kvalificerare i segment AUT

021

Felaktig kvalificerare i segment RFF

022

Felaktig kvalificerare i segment LOC

023

Felaktig kvalificerare i segment DTM

024

Felaktig kvalificerare i segment TDT

025

Felaktig kvalificerare i segment GIS

   

026

Felaktig kvalificerare i segment NAD

027

Felaktig kvalificerare i segment CST

028

Felaktig kvalificerare i segment MOA

029

Felaktig kvalificerare i segment MEA

030

Felaktig kvalificerare i segment DCR

   

031

Felaktig kvalificerare i segment FTX

032

033

Felaktig kvalificerare i segment COM

034

Felaktig kvalificerare i segment UNS

035

Felaktig kvalificerare i segment CUX

   

036

Felaktig kvalificerare i segment DMS

037

Felaktig kvalificerare i segment GDS

038

Felaktig kvalificerare i segment TAX

039

Felaktig kvalificerare i segment TOD

   

040

Felaktigt dokumentsigill

045

Felaktigt utställarsigill

050

Ej godkänd utställare

055

Ej godkänd sigilleringsmetod

   

056

Ogiltig tidsangivelse i segment AUT (sigillkontrollvalidering)

075

Datum i segment AUT ej enligt angiven formatkvalificerare

076

Datum i segment DTM ej enligt angiven formatkvalificerare

085

Kvalificerare saknas i GIS-segment eller felaktig kod i okvalificerat GIS-segment

   

100

UNT-segment ej korrekt

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare MFT

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

Kommentar

240

Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i TDS

 

241

Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktig checksiffra

 

242

Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktigt format

 

244

Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i Tullverkets förteckning över företag

 

245

Angivet org.nr för behörig att begära klarering saknar tillstånd för elektroniskt uppgiftslämnande

Uppgiften om klareringsbehörig avser de fall där tullklarering ska begäras genom ett elektroniskt meddelande

626

Tillståndsnummer ska anges

Om tillståndskod angivits ska också tillståndsnr anges

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare FFT

Kod med kvalificerare FFT medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

Kommentar

010

Meddelandetyp är felaktig

Meddelandetyp anges i BGM-segmentet

065

Ärendet har ej kunnat tas emot pga interna orsaker i TDS

Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i TDS — I sådant fall bör driftsövervakningen kontaktas

070

Angivet tullid är förbrukat

Ärendets tullid (BGM-segmentet) har tidigare använts i TDS

071

Tullid ska anges

 

082

Tullid har felaktigt format och/eller felaktig checksiffra

 

083

Ärendets tullid ingår i den serie som är förbehållen Tullverkets lokaldator

Vid nyuppläggning av ärende (utom TNU) ska företagets tullidserie användas

084

Tullid tillhör inte giltig tullidserie

Ärendets tullid ska återfinnas i någon av de tullidserier som registrerats i TDS

100

Exportörens registreringsnummer ska anges

 

101

Exportörens registreringsnummer är fel

Företagets reg.nr i TDS består av org.nr 10 siffror och tilläggsnr 2 siffror

111

Angivet org.nr för exportör har fel checksiffra

 

112

Angivet registreringsnummer för exportör har fel format

Registreringsnr består av org.nr på 10 tecken och tilläggsnr på 2 tecken (sammanlagt 12 siffror)

113

Registreringsnr för exportör ska anges eftersom tillstånd erfordras för angiven varukod

Tillstånd som läggs in i TDS är knutna till tillståndshavarens reg.nr (eller org.nr) som i sådana fall alltid ska anges

115

Exportörens namn ej angivet

Om angivet reg.nr för exportör ej återfinns i TDS' företagsregister ska uppgift om namn och adress lämnas

118

Exportören saknar tillstånd för angiven meddelandetyp

Ex. Meddelandetyperna UFF och UGE kan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Beträffande UGE sker validering på exportörens org.nummer inkl. tilläggsnummer

120

Namn och adress ska anges då exportörens reg.nr saknas i ärendet

Jfr svarskod 100. Om reg.nr saknas ska namn, postnr och postadress alltid anges (i rätt position)

121

Exportörens postadress ej angiven

Jfr kommentar till kod 115

124

Landkod för exportör är fel

Angiven kod finns inte i TDS' landkodtabell

125

Namn på handläggare hos exportör ej angivet

 

126

Telefonnr till handläggare hos exportör ej angivet

 

127

Exportörens postnummer ej angivet

 

128

Exportörens postnummer felaktigt

Angivet postnr finns inte i TDS' postnummertabell eller har felaktigt format. Postnr ska bestå av 5 siffror och uppta 5—6 positioner

131

Angivet reg.nr för ombud har fel checksiffra för org.nr-delen

 

132

Angivet reg.nr för ombud har fel format

 

133

Angivet reg.nr för ombud är felaktigt

Tänkbara orsaker: Det kan vara checksiffer- eller formatfel; angivet tilläggsnr finns ej i registret; avsändares org.nr i UNB-segmentet är ej detsamma som ombudets org.nr

134

Ombuds reg.nr ska anges

Ex. Om procedurkod = 12 måste ombudets reg.nr anges

135

Namn- och/eller adressuppgifter på ombud ska anges

 

140

Landkod för ombud är felaktig

Landkod behöver inte anges för ombud med svenskt reg.nr

145

Ombud saknar tillstånd för angiven meddelandetyp

Meddelandetypen UGE kan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Validering sker på org.nr inkl. tilläggsnr

150

Handläggares namn hos ombud ej angivet

 

170

Telefon till handläggare hos ombud ej angivet

 

180

Angiven åtgärdsindikator är felaktig

 

190

Angiven/na tilläggskod/er är felaktig/a

 

191

Tilläggskod/er ska anges

 

192

Tilläggskod/er ska ej anges

 

193

Samma tilläggskod angiven flera gånger

 

194

Felaktig kombination av tilläggskoder

 

210

Mottagarens namn ska anges

Vid export ska mottagarens namn och postadress anges

220

Mottagarens postadress ska anges

Jfr svarskod 210

230

För mottagarland ska anges bokstavskod upptagen i Tullverkets landtabell

Svarskod 230 ges om mottagarland angivits med felaktig kod

231

Landkod för mottagare ej angiven

 

260

Totalt antal kolli fel eller saknas

Med felaktigt avses bl.a. negativt värde

270

Beräknad avgångstid ska anges

 

271

Beräknad avgångstid fel

Datum och tidpunkt ska vara "giltigt" och ha formatet CCYYMMDDHHMM (ex 30 februari ej giltigt). Beräknad avgångstid får ej vara tidigare an dagens datum

280

För bestämmelseland ska anges kod upptagen i Tullverkets landtabell

 

290

Bestämmelseland ska anges

 

300

Transportmedlets id ska anges

 

310

Angiven kod för transportmedlets nationalitet vid avgången/ankomsten finns ej upptagen i Tullverkets landtabell

 

311

Nationalitet för transportmedel vid avgång/ankomst ska anges

 

320

Aktiva transportmedlets identitet och nationalitetskod vid gränspassagen ska anges

 

330

Angiven nationalitetskod för aktivt transportmedel finns ej upptagen i Tullverkets landtabell

 

340

Angiven transportsättskod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över transportsättskoder

 

350

Transportsättskod ska anges

 

380

Angiven godslokalkod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över godslokalkoder

 

390

Godslokalkod ej angiven

 

400

Fakturanummer e.d. ska anges

 

405

Kod för inrikes transportsätt ej angiven

 

406

Kod för inrikes transportsätt felaktig

 

410

Godsmärkning ska anges

 

420

Angivet antal kolli är felaktigt

Denna kod ges exempelvis om negativt värde angivits

425

Antal kolli ska anges

 

430

Kollislag ska anges

 

440

Varuslag ska anges

 

450

Varupostnr ska anges i stigande ordning (nummerföljd)

 

451

Varupostnr ej inom tillåtna gränser

Tillåtet intervall 1—999

452

Varupostnr ska anges

 

453

Första varupostnr ska vara I (ett)

 

455

Endast en varupost får deklareras i denna ärendetyp

Kan utlösas i samband med orimlig procedurkod

456

Ärendet måste innehålla minst en varupost och för vissa meddelandetyper dessutom högst en varupost

 

505

Angiven procedurkod felaktig

Svarskoden kan utlösas av en korsvalidering

510

Procedurkod ska anges

 

515

JP-kod felaktig

I de fall återbetalning av jordbruksavgifter yrkas pga export ska koden "RE" anges

540

Nettovikt ska anges

 

545

Uppgift om nettovikt felaktig

Svarskoden kan utlösas om negativt värde eller ett för stort värde angivits

550

Uppgift om annan kvantitet felaktig

Ex. Annan kvantitet ska inte redovisas till aktuell varukod. Jfr även kommentar till kod 545

560

Annan kvantitet ska anges till angiven varukod

Se aktuell varukod i tulltaxan

570

Statistiskt värde ska anges

 

575

Uppgift om statistiskt värde felaktig

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

580

Angivet tidigare tullid finns ej i TDS

 

581

Angivet tidigare tullid syftar på ett icke relevant ärende

Ex. Tidigare tullid i en TD hänvisar inte till en HA; HA har redan "avbokats" genom tidigare avlämnad TD; TD avser flera HA (nummerlista) som inte har samma taxebestämmande dag

583

Tidigare tullid får ej ändras

Ex. Kan avse det fall då man lämnar en slutlig deklaration efter en preliminär dito

584

Tidigare tullid förekommer mer än en gång i samma ärende

När en TD omfattar flera HA (s.k. nummerlista) anges tullid från HA som "tidigare tullid", men endast en förekomst av samma tullid är tillåten

590

Tidigare tullid ska anges

Ex. i en TNU ska tidigare tullid alltid anges

600

Tillståndskod ska anges

 

610

Felaktig tillståndskod

Ex. Svarskoden kan bero på att felaktig kod angivits eller att den angivna tillståndskoden ännu inte lagts in i TDS

615

Tillståndskod och tillståndsnummer kan ej upprepas på en varupost

Ex. Om samma tillståndskod och tillståndsnummer upprepas på en varupost fås denna svarskod

616

Begränsad licens kan ej åberopas på preliminär deklaration eller slutlig deklaration efter preliminär deklaration

 

640

Angivet tillståndsnummer finns ej i TDS

Tillståndsnr måste vara exakt återgivet, tecken för tecken

660

Tillståndsnummer ska anges

Till angiven tillståndskod ska även tillståndsnr anges

670

Varukod ska anges

 

671

Angiven varukod är felaktig

Vid import anges 10-ställig "Taric-kod" och vid export 8-ställig KN-kod

680

EU-procedurkod ej angiven

 

681

Angiven EU-procedurkod felaktig

 

700

Komplettering har avvisats pga att bearbetning av ärendet har påbörjats

Om t.ex. tullklarering har begärts kan komplettering inte göras

710

Åberopat tullid fel

Tänkbara orsaker: Tullid finns inte i TDS eller tullid avser ett inte relevant ärende (TRT åberopar en TNU som inte finns i TDS, men HA finns)

720

Uppgiften behörig att begära klarering får endast kompletteras av det företag som gjort nyuppläggning av ärendet

Här avses det företag som angivits i UNB-segmentet vid nyuppläggningen

730

Tullklarering påbörjad/klar. Rättelse måste göras manuellt

Rättelse genom elektroniskt meddelande kan inte göras i sådant fall

740

Endast den som gjort nyuppläggning av ärendet får lämna rättelse

 

750

Tillstånd saknas för angiven meddelandetyp

 

765

Importärendekod ska anges

 

766

Angiven importärendekod är felaktig

 

770

Angivet reg.nr för tullskyldig är felaktigt

Ex. Kan också avse felaktigt format eller checksiffra. Om slutlig TD lämnas efter en prel. får uppgiften om tullskyldig inte ändras

771

Tullskyldigs reg.nr ska anges

 

772

Namn och adressuppgifter för tullskyldig ska anges

Om tullskyldigs reg.nr inte finns i TDS' företagsregister ska namn och adressuppgifter lämnas. Namn, postnr och postadress är minimikrav

775

Angivet postnr för tullskyldig finns ej i TDS' postnummerkatalog

 

780

Avsändningsland ska anges

Anges med landkod

781

Angiven kod för avsändningsland är ej upptagen i Tullverkets landtabell

 

805

Ursprungsland ska anges

 

806

För ursprungsland ska anges kod, upptagen i Tullverkets landtabell

 

810

Bruttovikt ska anges

 

811

Angiven bruttovikt felaktig

Kan vara negativt värde eller för högt värde

815

Angiven förmånskod är felaktig

Koden finns ej upptagen i Tullverkets tabell över förmånskoder eller koden är ej tillämplig på angivet ursprungsland

816

Förmånskod ska anges

 

825

Angiven avgiftskod är felaktig

 

827

Avgiftskod ska ej anges

 

830

Angiven beräkningsenhetskod fel

Koden finns inte inlagd i TDS

831

Beräkningsenhetskod ska anges

 

832

Beräkningsenhetskod ska ej anges

 

835

Angiven kod för betalningsansvar felaktig

 

836

Kod för betalningsansvar ska anges

 

840

Deklarationskod ej angiven

 

841

Angiven deklarationskod felaktig

 

850

Antal kolli eller bruttovikt (om bulk) är mindre än vad som angivits i hemtagningsanmälan

I en kompletterande tulldeklaration får antal kolli(eller bruttovikt om bulk) ej vara mindre än i hemtagningsanmälan. Om manko bör Tullverket kontaktas och kompletterande tulldeklaration lämnas ev på ED-blankett

855

Rättelse måste göras manuellt

Kan avse det fall då en TD har granskats, men ej fakturerats

860

Beskattningsgrund ska anges

 

861

Kombinationen med varukod 00 och angivande av beskattningsgrund är ej tillåten

 

865

Avgiftssats ska anges

 

866

Angiven avgiftssats felaktig

 

867

Avgiftssats ska ej anges om avgiftskod är utelämnad

Ex. När avgiftssats angivits krävs även avgiftskod. Om beräkningsenhetskod är M ska avgiftssats inte heller anges

872

Meddelandets avsändare ska ha samma org.nr som den tullskyldige eller ombudet

Meddelandets avsändare finns angivet i UNB-segmentet — kontakta systemansvarig på företaget!

873

Meddelandets avsändare ska ha samma identitet (org.nr) som exportören

Gäller i de fall som deklaration inte avlämnats av ombud

880

Ej behörig att begära tullklarering i elektroniskt meddelande

Den som gör nyuppläggning av ett ärende ska ange klareringsbehörig om annan ska begära klarering genom ett elektroniskt meddelande

885

Tullklarering får ej begäras genom elektroniskt meddelande

Gäller exempelvis vid temporär import

890

Tillstånd för angiven procedurkod saknas

Kontrollera att den tullskyldige (org.nr + tilläggsnr) finns registrerad som hemtagare om procedurkoden är 10! Om procedurkoden är 12 ska ombudet inneha tillstånd till hemtagning för annans räkning

895

Transitnr ska anges

Gäller om procedurkod = 11 (godkänd mottagare)

900

Kod för avgångsland finns ej i Tullverkets landtabell

 

901

Avgångsland ska anges

Gäller om procedurkod = 11 (godkänd mottagare)

910

Avsändare ska anges

Avsändarens namn ska anges

915

Ärendet kan ej lämnas innan hemtagningen är klarerad

Ex. En TD kan inte tas emot förrän HA har tullklarerats. En orsak är att taxebestämmande dag ska vara fastställd och det görs vid tullklarering av HA

920

Avdragsrätt enl. mervärdesskattelagen ska anges

Om importärendekod är "P" ska denna uppgift anges med 'J' eller 'N'

921

Avdragsrätt för mervärdesskatt ska anges med J eller N

Se svarskod 920

925

Taxebestämmande dag ska anges

 

926

Angiven taxebestämmande dag är felaktig

Ex. Taxebestämmande dag får ej vara senare än dagens datum. Det kan också vara datum som inte finns, t.ex. 30 februari

930

Manuellt inlämnat ärende får ej behandlas elektroniskt

Ex. En manuellt ingiven DF kan inte rättas genom ett elektroniskt meddelande (DRT)

935

Angiven betalningsansvarig är ej registrerad som kreditimportör hos Tullverket

 

940

För sent att anmäla till annan tullklareringsform

 

946

Utförseldatum felaktigt

Datum ska vara ett "giltigt" datum (t.ex. 31 februari ej giltigt) och ha formatet CCYYMMDD

950

Landkod för avsändare felaktig

 

955

Avsändarens postadress ej angiven

 

960

Angivet anläggningstullid felaktigt

Ex. Anläggningstullid ska inte anges till angiven procedurkod

961

Anläggningstullid ska anges

Ex. Angiven procedurkod förutsätter att uppgift om anläggningstullid finns

965

Telefonnr till handläggare hos tullskyldig ej angivet

 

970

Landkod för tullskyldig felaktig

 

975

Namn på handläggare hos tullskyldig ej angivet

 

985

Angiven beskattningsgrund är felaktig

Får t.ex. ej vara negativt värde

997

Ska ändring göras måste omprövning begäras

Ett rättelsemeddelande kan inte tas emot när tulltaxeringsbeslut har fattats


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.