tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:27

beslutad den 26 juni 1997
Utkom från trycket den 9 juli 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juni 2005 genom TFS 2005:14

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om Tullmuseum och Tullverkets museinämnd

1 §  Verksamheten vid Tullmuseet skall bedrivas så att personalens och allmänhetens kunskaper och intresse befordras när det gäller tullväsendet såväl i tidigare skeden som i vår egen tid.

Tullmuseet omfattar samlingarna i tullhuset på Dalarö och i Strandridargården i Ljugarn på Gotland.

2 §  Museet skall förmedla kunskaper om såväl personer, miljöer och föremål som tullpolitik, tullprocedurer, tullagstiftning, Tullverkets policy etc. under skilda epoker.

Samlingarna ordnas efter en plan, där olika sidor av tullarbetet presenteras i basutställningar. Utvecklingen skall följas fram till vår egen tid. Där så anses lämpligt och där möjligheter finns, skall man också blicka framåt. Föremålen skall därför exponeras så att i första hand sammanhangen över tiden blir det centrala och inte det enskilda föremålet i sig.

3 §  Vid sidan av basutställningarna skall tillfälliga utställningar med växlande ämnen anordnas om möjligt minst vart annat år. Ett ämne kan fokuseras kring såväl äldre tid som nutid eller åskådliggöras över en längre tidsperiod. Tillfälliga utställningar skall också kunna visas på andra platser.

4 §  Dokumentation, bearbetning och systematisering av samlingarna liksom föremålsvården måste prioriteras. Här skall resurserna i första hand riktas mot värdefulla och unika föremål. Massinsamling av enahanda föremål skall undvikas. Samlandet av material från vår egen tid får inte försummas. Initiativ till förvärv skall utgå från museets behov.

Museet skall i mån av resurser använda så många uttrycksformer som möjligt. Utställningen är här en form och kanske den viktigaste. Andra uttrycksformer är boken, småskriften, filmen, föredraget, diskussionen m.fl.

5 §  Museet skall stå forskningen till tjänst i frågor som berör gårdagens tullväsende. Vidare skall museet på lämpligt sätt göras känt hos personalen och allmänheten. Vetskapen om dess existens skall spridas dels genom annonser i pressen och dels genom att det inlemmas i den övriga museivärlden, där museet också kan tillgodogöra sig utbildning, information och debatt inom museiområdet och kring gemensamma frågor. Allmänheten skall ha goda möjligheter att besöka museet. Under sommaren skall museet vara öppet sex dagar i veckan.

6 §  Tullmuseet har en rådgivande nämnd, vilken har till uppgift

att föreslå och överlägga om riktlinjer för Tullmuseets verksamhet och samråda med museichefen i aktuella museifrågor samt

att avge utlåtanden i ärenden som av Generaltullstyrelsen hänskjuts till nämnden.

7 §  Museinämnden skall bestå av museets chef, som även är ordförande, samt fyra övriga ledamöter, utsedda för tre år i sänder. Två av sistnämnda ledamöter utses av Generaltullstyrelsen, en av personalorganisationerna i Tullverket och en av museets stödförening. För var och en av dessa fyra ledamöter utses på motsvarande sätt en suppleant som kallas vid förfall.

Nämnden är beslutsför om ordföranden och minst tre ledamöter är närvarande.

Nämnden utser inom sig sekreterare. Nämndens ledamöter får dock, om de är ense därom, till sekreterare utse person utom nämnden.

8 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två ledamöter så påfordrar, dock minst tre gånger per kalenderår.

Ordföranden skall i god tid underrätta övriga ledamöter av nämnden om tid för sammanträde och de ärenden som skall behandlas därvid.

Över nämndens sammanträden skall upprättas protokoll. Kopia av protokoll skall tillställas personalbyrån samt varje nämndledamot och suppleant.


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1997 då Generaltullstyrelsens stadga (TFS 1986:77) för tullmuseum, Generaltullstyrelsens instruktion (TFS 1986:79) för chefen för tullmuseum och Generaltullstyrelsens instruktion (TFS 1986:78) för tullverkets museinämnd skall upphöra att gälla.