tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:26

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 24 juni 1997
Utkom från trycket den 2 juli 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge och 84 § tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Tollog avgiftsdirektoratet i Norge


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbete mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att det i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §  Med svenska bestämmelser skall förstås såväl sådana EGbestämmelser som är direkt gällande i Sverige som nationella bestämmelser.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling och skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.