tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:23

beslutad den 12 juni 1997
Utkom från trycket den 25 juni 1997

Bemyndigande: 57 och 74 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:33) om tullklareringsområden m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:33) om tullklareringsområden m.m. skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 12 juni 1997.