tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:22

beslutad den 12 juni 1997
Utkom från trycket den 30 juni 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1997

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för japanska yen och ryska rubel

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 18–30 juni 1997 tillämpas nedanstående kurser.

Japan 100 yen (JPY) = 7,015 kr
Ryssland 100 rubel (RUR) = 0,18 kr


Denna författning träder i kraft den 18 juni 1997 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:20) om växelkurs för ryska rubel och thailändska baht skall upphöra att gälla beträffande ryska rubel.