tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:21

med ändringar i TFS 1994:63

beslutad den 2 juni 1997
Utkom från trycket den 13 juni 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2002 genom TFS 2001:30

Bemyndigande: 4 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:63) om beloppsgränser för tull- och skattefrihet m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 2 § föreskrifterna (TFS 1994:63) om beloppsgränser för tull- och skattefrihet m.m. skall ha följande lydelse.

2 §  Den beloppsgräns, 350 ecu, som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av tull i vissa fall utgör 3  000 kronor.

(Senaste lydelse TFS 1995:11.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling och skall tillämpas för tid från och med den 23 maj 1997.