tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:20

beslutad den 5 juni 1997
Utkom från trycket den 16 juni 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla beträffande ryska rubel den 18 juni 1997 genom TFS 1997:22 och i övrigt den 1 juli 1997

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för ryska rubel och thailändska baht

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 11–30 juni 1997 tillämpas nedanstående kurser.

Ryssland 100 rubel (RUR) = 0,19 kr
Thailand 1 baht (THB) = 0,33 kr


Denna författning träder i kraft den 11 juni 1997.