tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:19

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 27 maj 1997
Utkom från trycket den 10 juni 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322) och efter samråd med Statistiska centralbyrån


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42)

dels att punkterna 1.1.6 och 23.1.6 skall upphöra att gälla,

dels att punkten 23.1.2 skall ha följande lydelse.

23.1.2

Fartygsdeklarationer (blad 1) från tullmyndighet sänds till Statistiska centralbyrån, M/TRAF, Box 24300, 104 51 Stockholm för varje redovisningsperiod (fredag—torsdag) senast den fjärde dagen efter periodens utgång.

Om en redovisningsperiod går över ett månadsskifte, sänds de fartygsdeklarationer, som avser den förra månaden, senast den fjärde dagen i påföljande månad. De återstående sänds därefter enligt första stycket.
(Senaste lydelse TFS 1995:33.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1997.