tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:16

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 25 april 1997
Utkom från trycket den 27 maj 1997

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. skall införas ett nytt kapitel, l a kap., av följande lydelse.

1 a kap. Gynnsam behandling i tullhänseende

1 §  Fråga om tillstånd till förfarandet gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varors användning för särskilda ändamål i de fall som avses i artikel 291 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet som är sökandens kontrolltullkontor enligt hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av den tullmyndighet inom vars tullregion sökanden är etablerad.

2 §  Registrerad firma skall till ansökan om sådant tillstånd som avses i 1 § foga styrkt kopia av registreringsbevis.

3 §  Den tullmyndighet som medger sådant tillstånd som avses i 1 § kan besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med tullmyndighet i annan tullregion om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner inom landet.

4 §  Sådant tillstånd som avses i 1 § gäller från och med beslutsdagen om inte i beslutet anges annat. Tullmyndighet får medge att ett sådant tillstånd skall gälla från en tidpunkt före beslutsdagen om tillståndsgivningen fördröjts p.g.a. tullmyndighetens ärendebalanser. Detta tillstånds retroaktiva verkan får dock inte sträcka sig längre tillbaka än till den tidpunkt då ansökan ingavs.

Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist som avses i artikel 294.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, för att hänföra varorna till den föreskrivna användningen, prövas av den tullmyndighet som medgett tillståndet.

5 §  När tillståndshavaren skall underrätta tullmyndigheten om förhållanden som kan ha inverkan på tillståndets fortsatta giltighet skall sådan underrättelse lämnas till den tullmyndighet som meddelat tillståndet.

Avser underrättelsen ändring av tillståndshavarens firma skall tillståndshavaren sända in till tullmyndigheten ny styrkt kopia av registreringsbeviset.

6 §  Medgivande enligt artikel 302 och 303 i förordning (EEG) nr 2454/93 till annan användning, export eller förstöring av varorna inhämtas separat i förväg hos den tullmyndighet som meddelat tillståndet. Detta gäller dock inte varor enligt bilaga 40 i kommissionens förordning 2454/93 (vissa delar till luftfartyg, fartyg och borr- och produktionsplattformar). Sådana varor får utan särskilt medgivande gå till annan användning, exporteras eller förstöras. Notering om detta undantag görs av tullmyndigheten i tillståndshavarens tillstånd.


Denna förordning träder i kraft den två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets fölfattningssamling.